Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ނާޒިމްގެ މެނިފެސްޓޯ "އުޖާލާ ޒަމާން" އިފްތިތާހުކުރުން

މާލެ- ޖޫން 8، 2023: މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްއެންޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކެމްޕެއިން މެނިފެސްޓޯ "އުޖާލާ ޒަމާން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ. ގިނަ ވައުދުތަކަކާ އެކު މިރޭ އާންމުކުރި މެނިފެސްޓޯގައި ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 30 ދުވަހަށް 23 ވައުދެއް ހިމަނުއްވާފައިވޭ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

22
8 hr