Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ހިޔާ ސަރަހައްދު ގާޑިޔާތައް އެޗްޑީސީއިން ނެގުން

ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު އެ ޓަވަރުތަކުގެ ބޭރުގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން އައީ ހެދިކާގެ އެކި ބާވަތްތައް، މޭޒާއި ޕިކަޕުތަކުގައި އަތުރައިގެންނެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެން ފުޅާކޮށް، ފިލައިން ތަންތަން ހަދައިގެން އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ވަނީ ވިއްކަން ފަށައިފަ އެވެ. ކެފޭތަކުގައި ހުންނަ ސްޓައިލަށް އެތަނުގައި ތިބެގެން މީހުންނަށް ކައިބޮއެ ހެދޭނެ ގޮތަށް މޭޒާއި ގޮނޑި ވެސް ބަހައްޓައިގެންގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދަނީ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ، ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެޗްޑީސީން އެންގުމުންވެސް އެކަން ނުހުޓުމުން މިއަދު ވަނީ އެތަންތަން ނަގާ އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

10
10 hr