Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ރޯދައިގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

މާލެ- މާޗް 22، 2023: މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް: ބާޒާރުމަތީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ނަގާފައިވާ މި ފޮޓޯތަކުން ފެންނާނީ މުލަ ރޯދަ އަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ގަތުމަށްޓަކައި އާންމުން މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި މަގުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ މަންޒަރުތައް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

21
10 hr