Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި ކުރި މުޒާހަރާ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2021- މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު މެންދުރު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

21
8 hr

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!