17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 18
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ލަހެއް ނުވާނެ: އޭސީސީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ގޯސްކޮށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 33
އަމީން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި

ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިތުރުފުޅު ހެއްދެވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި...

August 26, 2020 38
އެގްޒެކިއުޓާސްގެ ވެންޓިލޭޓަރުތައް 30ގައި ފޮނުވަނީ

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވެގެން، ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރު އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުނިން ދީފައިވާ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 16
ހެލްތުގެ ދިފާއު: "ވައްކަމެއް، ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގާ"

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވާ 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ތިން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޚިޔާނާތް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ފަހު އެޅުވި ތުހުމަތުތަކުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު...

August 25, 2020 79
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއެކު ހިންގީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް: އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނެސްދޭނެ ކުންފުންޏެއް ހޯދަން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަރްވިންދު މާތުރާ އެކު ކުރެއްވީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ހެލްތު...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 22
ނިޝާމާ އާއި އަސްލަމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފެންމަތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ފާތުމަތު ނިޝާމާ އާއި ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވް އަހްމަދު އަސްލަމް ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން އަމުރެއް ނެރެން...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 30
މިނިސްޓަރު އަމީން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ޚާއްސަ އޮޑިޓުން ފެންމަތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މާދަމާ ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 82
ކުންފުނި ހޮވީ ވަޒީރާއި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މައުލޫމާތަށް

ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން، ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އެޑްވާންސަށް ދޫކުރި އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން ހޮވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވި މައުލޫމާތާއި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަހްމަދު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަދި ބިޑް ކޮމިޓީގެ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 50
ކޮރަޕްޝަންގެ އަޑީގައި ހުރީ މިނިސްޓަރު އަމީރު: ޝިޔާމް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސްއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 198
ކުންފުނި ހޮވީ އަމީނާއި އަރްވިންދުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ހޮވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު ޑރ. އަރްވިންދު މާތުރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެކު ރަސްމީ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިނގާ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން...

August 18, 2020 87
ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްދޭން ހެޔޮ އަގެއް ހުށަހެޅިން: އޭޑީކޭ

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އަށް ޑްރެގާ ބްރޭންޑުގެ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރީ، އެ އަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި އެ އެއްޗެހި ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް...

August 18, 2020 48
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގުން އަސްލަމްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓުގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިމެންދެން، މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަތްތަކުން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 98
އަމީން، އަމިއްލަ އަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ދުރަށް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި ކަންކަން ތަހުގީގުކޮށް ނިމެންދެން، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން މިނިސްޓަރު އަމީން އަމިއްލަ އަށް މިއަދު އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 17, 2020 28
އަމީން މަގާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރި ޚަރަދުތަކުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފް އެތައް ކަމެއް ހިންގައި، އޮޅުވާލާފައިވާތީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މަގާމުން...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 54
ހާމަކުރީ މިނިސްޓްރީން ދިން މައުލޫމާތު: މަބްރޫކް

ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭރު ހާމަކުރެއްވި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތައް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް، ކޮވިޑާ ގުޅޭގޮތުން...

August 16, 2020 348
ދުބާއީ ކުންފުންޏާ އެކު ހެލްތުން ސީދާ މަކަރާއި ހީލަތް!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމުގައި ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ ގެންނަން ހަވާލުކުރީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ލަފައާ އެކު ކަމަށް ހެލްތު...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 19
ތުހުމަތުތަކާ މެދު ޓެގްގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުންް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތާއި...

August 13, 2020 38
10 އަހަރު ނާންނަވަރުގެ ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ: އަމީން

ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ފާއިތުވެދިޔަ 10 ވަރަަކަށް އަހަރު އައިސްފައި ނުވާ ވަރުގެ ހެޔޮ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 27
މިހާރަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަސީލަތް އެބަހުރި: އަމީން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހާލަތަށް ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ ވަސީލަތްތައް އެބަހުރި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 41
ހަތަރު ވަޒީރަކާއި ޕީޖީ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެއް ނާޅުއްވާ

ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮޑިޓާ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން، މިހާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު ބޭފުޅަކާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް ހުށަނާޅުއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 25
އަމީންގެ ގޯސްކަން ދައްކަން މަސައްކަތް އެބަކުރޭ: ޝިޔާމް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މި ހާލަތުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ސިޔާސީ ގޮތުން ނަގައި، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ ނާގާބިލްކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދައްކަން...

August 10, 2020 97
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ދިފާއުވުން ވެސް ނަޝީދަށް ގޯސް

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދާ ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގައި ބަޔަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ދިފާއުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ރޭ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 45
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މުޅި ރާއްޖޭގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގެ ނިޔަލަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 40
ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މިހާރު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ގޮތް ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 127
ހެލްތުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

މި ދުވަސްވަރު ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ފެންވަރު މަތީ ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ހަދާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކަކާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އެއީ މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ އިވެންޓްތަކެއް ބޭރުގައި ބާއްވަން ޖެހުމުން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ކުޑަކުރަން ހެދި ތަނެއް ކަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 36
އަތޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަތޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 106
ލުއިތައް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.