18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 19
އޯޑިއޯތައް ސައްހަ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: އުޝާމް

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ވަރަށް ދަށްކޮށްލައި، އެހެން ބަޔަކު ތިބި ތަނެއްގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ހަޑިހުތުރު ބަހުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވާ ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯތައް ސައްހަ ނަމަ، އެ މައްސަލަތަކުގައި އަވަހަށް ފިޔަވަޅު...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 38
އޯޑިއޯއަކީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޭސްގަނޑެއް: އަޑުބަރޭ

މި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ނިސްބަތްކުރައްވައި ހަޑިހުތުރު ބަހުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވާ އޯޑިއޯތަކާ ހެދި އަމާޒުވާ ފާޑުކިއުންތަކުގެ ދިފާއުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) މިއަދު ނުކުންނަވައި އެ އޯޑިއޯތަކަކީ އެފްއޭމްގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ހިންގާ ގޭސްގަނޑެއް ކަމަށް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 40
ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ އޯޑިއޯތަކެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އަލީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރާ އަޑު އިވޭ އޯޑިތަކަކީ ސައްހަ...

February 15, 2020 111
މިނިސްޓަރު އަމީނަށް އަލީ ވަހީދުގެ ހުތުރު ބަސްތަކެއް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަށް ނިސްބަތްކޮށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވާ އޯޑިއޯއެއް މިއަދު ލީކުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 36
40 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެންނަށް ހިމަބިހީގެ ވެކްސިން

ހިމަބިހިން ސަލާމަތްވުމުގެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް، އުމުރުން 40 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެންނަށް އެ ވެކްސިން ދޭން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 64
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގެ މެއިންލޭންޑުން ފުރައިގެން ސީދާ ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންނާއި ޗައިނާގައި މަޑުކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖެއަށް މީހުން ސީދާ އައުން މަނާކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ޓްރެވަލް...

February 02, 2020 20
ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައިގެން ލިބޭނީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

"މިއީ ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލުމުގެ ވަގުތު، ބިރުވެރިކަމަކާ ނޫން. މިއީ ސައިންސްގެ ވަގުތު، ތޯތޯ ވާހަކައިގެ ވަގުތެއް ނޫން. މިއީ އެއްބައިވާންވީ ވަގުތު، ކުށްވެރިކޮށް ދެރަކޮށްލަންވީ ވަގުތެއް...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 40
"ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވުނު މީހާގެ ހާލަތު ރަނގަޅު"

ރާއްޖެ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން، އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ދިވެހި މީހާގެ ހާލަތު ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 37
ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 58
ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސެއް ރާއްޖެ އިން ފެނިގެން އޭނާގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 30, 2020 9
ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނާނީ ކަރަންޓީނަށް ފަހު

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުން ގެނައުމުގެ މަސަައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެމީހުން ރާއްޖެ ގެންނާނީ އެހެން...

January 30, 2020 40
ވައިރަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ-ޗައިނާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 18
ނުރައްކާ ބޮޑުވެއްޖެ ނަމަ، ފުނަދޫގައި ކަރަންޓީން ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރި ބޮޑުވެއްޖެ ނަމަ، މީހުން ކަރަންޓީން ކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި، މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފުނަދޫ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު...

January 26, 2020 36
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ މީހަކު ފެނިއްޖެ ނަމަ ސިއްރެއް ނުކުރާނެ

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ޓެސްޓް ކޮށްފި ނަމަ އެކަން ވަގުތުން ވަގުތަށް އާންމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 25
ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކުވާ މީހަކު އަދި ނުފެނޭ: އެޗްޕީއޭ

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި އާ ރޯގާ އަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ރާއްޖެ އިން އަދި ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 25, 2020 92
އަމީންގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވެންޏާ އިސްތިއުފާދީ: ހަސަން

ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވޭ ނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީިފް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 10
އިންޑިއާ އިން 30،000 ވެކްސިން ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ނައްތާލާފައިވާ ހިމަބިހި އަލުން ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ހިމަބިހިން ދިފާއުވުމަށް އިންޑިއާ އިން ދޭ...

January 23, 2020 10
ހުން ދެނެގަންނަން ކެމެރާ ހަރުކޮށް ބަލަން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީން ފެނުނު އާ ވައްތަރުގެ ނުރައްކާތެރި ރޯގާއަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ތާމަލް ކެމަރާ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 45
އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމަކީ ސިޔާސަތެއް ނޫން: އަމީން

އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަށް ހިތްވަރު ނުދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރައުޔެއް ހޯދަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ފޮނުވި ސިޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ބާތިލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

January 22, 2020 4
ވުހާން ވައިރަސް އަތުވެދާނެތީ ރާއްޖޭން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ޗައިނާ އިން ފެނުނު އާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް އެކި ގައުމުތަކުން ފެނި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން، އެ ބަލި އަތުވެދާނެތީ ރާއްޖެ އިން ފުރިހަމައަށް...

January 22, 2020 12
އިންޑިއާއިން ހިމަބިހި ވެކްސިންގެ 30،000 ޑޯޒް ދީފި

ހިމަބިހިން ދިފާއުވުމަށް ދޭ ވެކްސިންގެ 30،000 ޑޯޒް އިންޑިއާއިން ރާއްްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 12
ދެ ދުވަހުގެ ޓެސްޓުތަކުގައި ހިމަބިހި ޖެހުނު މީހަކު ނެތް

ހިމަބިހީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 16, 2020 19
ވިސްނުމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އާ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުން

މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އާ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 16
18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ވެކްސިނާ ބެހޭ ދަފްތަރެއް

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 12
ދެ ލައްކަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ހަމަޖެހިއްޖެ

ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާއިން ދިފާއުވުމަށް ދޭ އެމްއާރް ވެކްސިން ދެ ލައްކަ މީހުންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ވެކްސިން ލިބެނޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 14, 2020 3
ހިމަބިއްސަށް 10 ވަރަކަށް މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފި

ހިމަބިހީގެ އަސަރެއް ހުރިތޯ ބަލަން 10 ވަރަކަށް މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 14, 2020 16
ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ލާޒިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުން ލާޒިމްކުރުމަށް އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 7
ވެކްސިން ޖެހުމަށް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ހިމަބިހި ވެކްސިން ޖަހައި ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

January 13, 2020 7
ހުޅުމާލޭގައި، ލޮލުގެ ފަރުވާ ދޭ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްދިން ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

January 13, 2020 69
ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާކަން އިއުލާންކޮށްފި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އިން ނައްތާލާފައިވާ ހިމަބިހި އަނެއްކާ ވެސް ފެތުރެމުންދާ ކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 31
އާ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވައި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އުވާލަނީ

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުމުން، ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 18
މޯބައިލް ލެބޯރެޓަރީ އަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: އަމީން

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ތައާރަފް ކުރި މޯބައިލް ލެބޯރެޓަރީގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 19, 2019 15
ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އާ ވިސްނުން ގެންގުޅެންޖެހޭ: ރައީސް

ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާ ކުޑަ ނޫން ކަމަށާއި އެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ގެންގުޅެން ޖެހެނީ އާ ވިސްނުންތަކެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...