02 ޖުލައި

July 02, 2020 6
އެޗްއީއޯސީ: އޮޕަރޭޝަން ކުޑަ، ކުރާނީ އެއް ކަމެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ބަލަހައްޓައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުފެއްދި ނެޝެނަލް އިމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިއްޔެ އުވާލައި، އެތަނުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

July 02, 2020 9
ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދީ ބެލެހެއްޓޭނެ: އަމީން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުފެއްދި ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އުވާލައި މަސައްކަތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް...

July 02, 2020 60
މަބްރޫކަކީ އާންމުންނާ ދެމެދު އެޅުނު ބްރިޖެއް: އަމީން

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުރިމަތިނުވާ ވަރުގެ ސިއްހީ އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި މުހައްމަދު މަބްރޫކް...

30 ޖޫން

June 30, 2020 10
6ރަށެއްގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާނެ ކާޓްރިޖް ހަދިޔާކޮށްފި

ހަ ސަރަހައްދެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން، ޖީން އެކްސްޕާޓް ކާޓްރިޖް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 25
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ އަންނަ މަހުގެ 14 އާ ހަމައަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ އިތުރުކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 42
"ހުއްދަ ނުލިބިގެން ލެބޯރެޓްރީ ނުހެދި ދޮޅު އަހަރު"

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވަން ޖެހޭ ހުއްދަ، ނުލިބިގެން ރަށްތަކެއްގައި ލެބޯރެޓަރީ ގާއިމް ނުކުރެވިވާތާ ދޮޅު އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން 10،000 ޓެސްޓްކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓު ކިޓު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 15
ޔުނިވާސަލް އިން 20،000 ޓެސްޓިން ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރާ 20،200 ކިޓް ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 48
ހެލްތު އިމަޖެންސީގައި އަމަލުކުރާ ގަވައިދު ހަދައިފި

ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބޭ ގޮޮތަށް، ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގަވައިދު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަދައި އެ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 24
އޭޖީގެ ބަސް، މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގައި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް އަމިއްލަ އިމާރާތްތައް ބަދަލުދޭ ގޮތަށް ހަވާލުކުރަން އެންގުމަކީ ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުން ނޫން ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 77
ކަރަންޓީނަށް އަމިއްލަ އިމާރާތްތައް ނެގޭ ގޮތް ހަދައިފި

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގައި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް އަމިއްލަ އިމާރާތްތައް ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް ދައުލަތާ ހަވާލުކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 84
އަމީންގެ ދުވަސް: މިވަރުގެ ތަޖުރިބާތަކެއް ނުލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތު، އެކަކަށް ވެސް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ؛ އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި އަދި އެ އުނދަގޫތަކުގައި މިހާރު ވެސް ހުންނެވި އެއް...

May 28, 2020 20
ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖޫން 29 ގެ ނިޔަލަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އަނެއްކާ ވެސް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ...

27 މެއި

May 27, 2020 24
ލުއިދެނީ ތައްޔާރު ވެވުނީމަ, ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވޭ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް މާދަމާ ލުއި ދެނީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ވެސް ފަރުވާދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވި ތައްޔާރުވެވުމުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ މިރޭ...

May 27, 2020 108
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިދީ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ، މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވައިލުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...

May 27, 2020 75
ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް

ކޮވިޑްގެ ރާޅު ބޮޑުނުވީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ވެގެން ކަމަށާއި މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއވިއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 94
ސާޖެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ލުއިދިނުމުން: އަމީން

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޕީކަށް މި މަހުގެ 31 ގައި އަރާނެ ކަމަށް ކުރިން ލަފާކުރެވުނަސް މިހާރު އާއްމުކޮށް އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތަކާ އެކު މި މަސް ނިމި، ސާޖެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ބަލަނީ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިތަކެއް ދިނުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 40
ލޮކްޑައުން ނިންމާލައި ނިއު ނޯމަލްއަށް ތައްޔާރުތަ؟

މި ވައިރަހަށް ފިލައިގެން އަބަދަކު ގޭތެރޭގައި ނުތިބެވޭނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބިރަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ވޭތުވެދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޖެހުނީ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެކެވެ....

May 19, 2020 15
ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ރަށްތަކަށް ލުއިތަކެއް ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ސިއްހީ އިރުޝާދުތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް އަމަލުކޮށް، ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރި ބައެއް ރަށްތަކަށް ލުއިތަކެއް ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ...

14 މެއި

May 14, 2020 28
"އެހީތެރިވާނެ ނިޒާމެއް ކޮމަންވެލްތުން ގާއިމްކުރަންޖެހޭ"

ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ގަައުމުތަކަށް އެެހީތެރިވެވޭވެ ގޮތްތައް ބަލައި، ވަސީލަތްތައް ހޯދާނެ ނިޒާމެއް އެ ޖަމާއަތުގެ ތެރޭގައި އުފައްދަން ރާއްޖެ އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 174
ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ފަރުވާއެއް ނެތް ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ކުރަންވީ ކަމަކީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 45
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ގޮތް މި މަހު ހަދަނީ

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ކަންކަން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 69
އެސްޓީއޯގެ އަގުހެޔޮ ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޝަރުތުހަމައެއްނުވޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ރާއްޖެ އަށް 145 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލުމުން އެސްޓީއޯއިން ހުށަހެޅި ތިން އޮޕްޝަންގެ ތެރެއިން އަގުހެޔޮ ވެންޓިލޭޓަރުތަކަކީ، ޓެކްނިކަލް ރިކުއާމަންޓްތަކަށް ނުފެތޭ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ވައްތަރުގެ ވެންޓިލޭޓަރެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 61
އެންމެ ކުޑަ އަގު މެޑްޓެކުން، ބޮޑު އަގު އެސްޓީއޯއިން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް 145 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރި ތިން ކުންފުނީގެ ތެރެއިިން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް އިންކަން "މިހާރު"...

May 10, 2020 12
ދުބާއީ ކުންފުނީގެ ބައެއް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯމައިގައި ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމަށް ހަވާލުކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއިން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ބައެއް ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނާނެ ކަމުގެ...

04 މެއި

May 04, 2020 12
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

May 04, 2020 11
ބޭނުންވާ ތަކެތި އެބަހުރި، ދަތިކަމެއް ނެތް: ނަރުދޫ

މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ށ. ނަރުދޫގައި ސިއްހީ ހިދުމަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެތް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި އެ ރަށު ކައުންސިލުން...