26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 4
މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުގެ އޮފީހެއް ހުޅުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގު (އެމްޑަބްލިއުއެލް) ގެ އޮފީހެއް ހަދަން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ރާއްޖެ-އީޔޫ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ރާއްޖެ- ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގުޅިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮންނަ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 8
ޖަޕާނުން 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 117 މިލިއަން ރުފިޔާ (7.6 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރާ ދެމެދު އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 9
ރާއްޖެ-އީޔޫ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

ރާއްޖެ އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާ ގުޅިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ބައްދަލުވުމުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 4
ލަންކާ އަށް ރާއްޖޭން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނެ

މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެތެރެކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި އޮތަސް، ރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 23
ތާށިވި މަސް ޝިޕްމަންޓް ލަންކާ އަށް އެތެރެކޮށްފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާ އަށް އެތެރެނުކުރެވި އެ ގައުމުުގެ ކަސްޓަމްސްގައި ތާށިވެފައި ހުރި މަހުގެ ޝިޕްމަންޓް ލަންކާ އަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 18
އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހަށް ސައުދީގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ދައިދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން ތާއިދުކުރާކަމަށް އަންގައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 4
ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރަންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިއްހީ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޔޫއެންޑީޕީން ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 49
ޕޮމްޕިއޯ އުޅުއްވީ ދޭތެރެޖައްސަން: ޗައިނާ

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ އަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި ދަތުރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ދޭތެރެ ޖައްސަން ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 32
ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެން ބޭނުން:ޕޮމްޕެއޯ

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަަރަހަައްދާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ މުހިއްމުކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން...

October 28, 2020 32
ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމީ ފިތުނަ އުފެއްދުން: ސަރުކާރު

އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ފިތުނަވެރިކަމުގެ ގޮތުން ގަސްތުގައި ހިންގާ އަމަލުތައް ކަމަށާއި އެކަން ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 3
އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މި ހާލަތުގައި އިހްސާސްވޭ: ޝާހިދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މިހާރު އިތުރަށް އިހުސާސްވާ ކަމަށް ރާއްޖޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 4
އަރަބި އެމެބްސެޑަރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 1
އާސިއާންގެ ސަފީރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއަން ނޭޝަންސް (އާސިއާން)ގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 8
ސީވީއެފްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ނަޝީދު ވުމަކީ ކުރިއެރުމެއް

ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޯރަމެއް ކަމަށްވާ، ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބްލް ފޯރަމް (ސީވީއެފް)ގެ "ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑަރު" ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ފޮރިން...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 14
އިގުތިސާދަށް ލޮޅުން އައީ ޓޫރިޒަމަށް އެކަނި ބަރޯސާވުމުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް މިވަރުގެ ލޮޅުމެއް އައީ ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ގައުމުގެ އިގުތިސާދު ބަރޯސާވެފައި އޮތުމުން ކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 12
"އިޒްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމްކުރަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ"

އިޒްރޭލާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްވެސް ގައުމަކާ އެކު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

September 30, 2020 26
ލިބުުނު ގެއްލުން ގުނާއަދަދު ނުކުރެވޭހާ ބޮޑު: ޝާހިދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ގުނާއަދަދު ނުކުރެވޭހާ ބޮޑު ކަމަށް، އދ.ގެ އާންމު ޖަލްސާގައި، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 25
ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން 60 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މެނޭޖުކުރަން ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ރާއްްޖެ އަށް 60 ވެންޓިލޭޓަރު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2020 20
ޗައިނާއިން ދަތުރުތައް ފަށަން ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހުއްޓާލާފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 27
ޝާހިދަށް ހުއްދަ ދިނީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް އަދާކުރަން

ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަވައިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޭރަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮންމެހެން އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 34
މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް އެޗްޕީއޭ އިން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރަކަށް ފަހު، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެނބުރި ވަޑައިގެން ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރަސްމީ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދީފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ފޮރިން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 98
250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އިންޑިއާ އިން ދީފި

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ދޭން އިންޑިއާ އިން ބުނި 250 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ޗެކް މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ދީފި އެވެެ.