29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 49
ޕޮމްޕިއޯ އުޅުއްވީ ދޭތެރެޖައްސަން: ޗައިނާ

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ އަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި ދަތުރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ދޭތެރެ ޖައްސަން ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 7
މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް އެމެރިކާ އެހީވާނެ: ޝާހިދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ހައްލެއް ހޯދަން މަަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެމެރިކާއިން އެހީތެެރިވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަަމަށް ފޮރިން...

October 28, 2020 32
ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެން ބޭނުން:ޕޮމްޕެއޯ

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަަރަހަައްދާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ މުހިއްމުކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން...