27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 24
އީޔޫގެ އިންޒާރުން ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެއްޖެ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާނުލައި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަން ނުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދިނުމާއެކު ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 36
"އީޔޫގެ ގަރާރަކީ އެޅި ފިޔަވަޅެއް، އަސަރު ކުރާނެ"

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާނުލައި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަން ނުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދިނުމަކީ ވެސް ރާއްޖެއަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި އޭގެ ގެއްލުން ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 9
ގަރާރުގެ ބޭނުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރުން: ޝާހިދު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު 30 ދުވަހަށް ދަންމަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރި ގަރާރާ އެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެން ނިންމީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި...

February 21, 2018 32
ޝާހިދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކޮށް، ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އެމްޑީޕީން ބޭރުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 88
"ނަޝީދާއި ޝާހިދު އިންސާނުންތެރޭ ގެންގުޅޭކަށް ނުވާނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅެން ހެޔޮ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 13
މަރިޔަމް މަލަކުން ނަމަވެސް އަމުރު ވިއްސާނަން: ޝާހިދު

މަރިޔަމް މަލެއް ގެނެސް ބޯތައްޓަކަށް ލައިގެން އަދި މަރިޔަމް ސޫރަތް ކިޔަވައިގެން ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ވިއްސާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު...

February 04, 2018 2
އޭޖީ/ ޕީޖީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފުވިކަމަށް ބުނެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް އާއި ޕުރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިސާމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް،...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 3
ޖަވާބެއް ލިބެންދެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނަން: ޝާހިދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަވާބެއް ލިބެން ދެން އެ ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 26
ރައީސް ޔާމީން އުޅެނީ ގާސިމް ނެތިކޮށްލަން: ޝާހިދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ނެތިކޮށްލަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 35
ރައީސްގެ ފޯމިއުލާއިން ވެސް ކުރިލިބެނީ ނަޝީދަށް: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާއިރު، ވެރިއަކު ހޮވަން ފަސޭހަ ތިން ގޮތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ފޯމިއުލާގައި ވެސް ކުރި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް...

January 02, 2018 51
ނަޝީދާ އެކު ޕްރައިމަރީގައި ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ޝާހިދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 6
އުއްމީދާއި ޢަޒުމު އާކުރުމުގައި ސާބިތު ވުމުގެ ވަގުތު

ކޮންމެ އާ ފެށުމަކީ ވެސް އުއްމީދުތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެނަށް 2017 އަލްވަދާޢު ކިޔައި، 2018 ވަނަ އަހަރަށް މަރުޙަބާކިޔާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދަ ވަގުތެކެވެ. އުއްމީދުތައް އާކުރުމުގެ ވަގުތެކެވެ. އުއްމީދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ޢަޒުމު އާކުރުމުގެ ވަގުތެކެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 23
ފޮރުވައިގެން ނޫޅެ، އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރޭ: ޝާހިދު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރަން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 28
ތިލަދުންމަތިން ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއްނެތް: ޝާހިދު

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ހަރު އަޑުން ގޮވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 12
ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި 43 މެމްބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ

ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރަން ބޭނުންނަމަ، 43 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 17
އދ. ގައި ރާއްޖޭން ބުނާނެ ބަހަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ

ރާއްޖޭން އދ.ގައި ދޭ ވޯޓަށާއި ބުނާނެ ބަހަކަށް އެހެން ގައުމަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު، އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 10
"ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ވިކިފައިވާތީ"

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާންމުތަކާ ދެކޮޅަށް އދ. ގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޭރު ގައުމުތަކަށް...

September 16, 2017 25
ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ގަތުލުއާންމުތަކާއި އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ އިން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 110
ނަޝީދަށް ފޮނުވާލި ތީރު މުންދުގެ ލޮލަށް!

ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާ، ލަންކާގެ މަގުމައްޗަށް އަމިއްލަ އަށް ނުކުމެގެން ވިޔަސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވުމުން އޭނާ އަށް ޑިޕްލޮމެސީ އެނގޭ މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 4
އިތުރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލާނެ: ޝާހިދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެތައް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގެއްލުވާލާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 25
ހަ މެމްބަރުންނާ މެދު ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތަކެއް!

ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަ މެމްބަރުންނާ މެދު މަޖިލިހުން މިހާރު އަމަލްކުރަނީ ކުރިން ބައެއް މެމްބަރުންނާ މެދު ކަންކުރި ގޮތަށް ނޫންކަން ސާބިތުވެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 16
ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން އަވަހަށް ހުއްޓޭނެ: ޝާހިދު

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން ކުރުވުން ވަރަށް އަވަހަށް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު...

August 01, 2017 19
ޝާހިދު، އަސްލަމް، ޑީޑީ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި ގަދަކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަން މައްސަލާގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަސްލަމު...

31 ޖުލައި

July 31, 2017
ފާރިސް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށް ދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު އަހުމަދު މުހައްމަދުގެ އަރިހުން މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ތިން މެމްބަރަކު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 22
ސަލާމަތީބާރުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ތަޅުއަޅުވައި، މެމްބަރުން އެތަނަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި އަދި ވަދެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގަދަކަމުން ނެރުނު...

July 25, 2017 14
"މެމްބަރުން ހިތްވަރު ގަދަ، މިއީ ކާމިޔާބީގެ ފެށުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިއަދު ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރެއްވި ކަމަށާއި މިއީ ކާމިޔާބީގެ ފެށުމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ...