08 މެއި

May 08, 2018 19
އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވަން ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ތާއީދު ކުރައްވާނީ އެމަނިކުފާނަށް ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 15
"މާލޭގައި އުޅޭ ހާލު ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ"

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތި ހާލު ކުޑަކޮށް ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 40
އދ. ގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ލާޒިމު: ޝާހިދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ކޮމެޓީއަކުން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލާޒިމުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 37
ޔާމީންގެ ނަންފުޅުން "ރައީސް" ކަނޑާލާނަން: ޝާހިދު

ގައުމު އިސްލާހުކުރަން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަމުގައި ކުރީގައިވާ "ރައީސް" ކަނޑާލާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 72
އިބޫ ކަމުދޭ، ރައީސް ޔާމީން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ:ނިހާން

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެންމެ ހައްގީ، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 14
މެމްބަރު ޝާހިދާއި ލަތީފް ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ދިއްދޫ...

March 03, 2018 16
ރިޔާޒް ހައްޔަރުކުރީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން

މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން 17 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

02 މާޗް

March 02, 2018 57
މަޖީދީ މަގަށް އެއްވީ މަދުބައެއް: ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރު މަޖީދީ މަގުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވީ މަދުބައެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންގާ ގޮތަށް ރައްޔިތުން އަމަލު ނުކުރާކަން އެ މުޒާހަރާ އިން އެނގިއްޖެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 24
އީޔޫގެ އިންޒާރުން ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެއްޖެ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާނުލައި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަން ނުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދިނުމާއެކު ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 36
"އީޔޫގެ ގަރާރަކީ އެޅި ފިޔަވަޅެއް، އަސަރު ކުރާނެ"

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާނުލައި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަން ނުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދިނުމަކީ ވެސް ރާއްޖެއަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި އޭގެ ގެއްލުން ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 9
ގަރާރުގެ ބޭނުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރުން: ޝާހިދު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު 30 ދުވަހަށް ދަންމަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރި ގަރާރާ އެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެން ނިންމީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި...

February 21, 2018 32
ޝާހިދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކޮށް، ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އެމްޑީޕީން ބޭރުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 88
"ނަޝީދާއި ޝާހިދު އިންސާނުންތެރޭ ގެންގުޅޭކަށް ނުވާނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅެން ހެޔޮ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 13
މަރިޔަމް މަލަކުން ނަމަވެސް އަމުރު ވިއްސާނަން: ޝާހިދު

މަރިޔަމް މަލެއް ގެނެސް ބޯތައްޓަކަށް ލައިގެން އަދި މަރިޔަމް ސޫރަތް ކިޔަވައިގެން ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ވިއްސާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު...

February 04, 2018 2
އޭޖީ/ ޕީޖީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފުވިކަމަށް ބުނެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް އާއި ޕުރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިސާމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް،...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 3
ޖަވާބެއް ލިބެންދެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނަން: ޝާހިދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަވާބެއް ލިބެން ދެން އެ ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 26
ރައީސް ޔާމީން އުޅެނީ ގާސިމް ނެތިކޮށްލަން: ޝާހިދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ނެތިކޮށްލަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 35
ރައީސްގެ ފޯމިއުލާއިން ވެސް ކުރިލިބެނީ ނަޝީދަށް: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާއިރު، ވެރިއަކު ހޮވަން ފަސޭހަ ތިން ގޮތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ފޯމިއުލާގައި ވެސް ކުރި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް...

January 02, 2018 51
ނަޝީދާ އެކު ޕްރައިމަރީގައި ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ޝާހިދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 6
އުއްމީދާއި ޢަޒުމު އާކުރުމުގައި ސާބިތު ވުމުގެ ވަގުތު

ކޮންމެ އާ ފެށުމަކީ ވެސް އުއްމީދުތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެނަށް 2017 އަލްވަދާޢު ކިޔައި، 2018 ވަނަ އަހަރަށް މަރުޙަބާކިޔާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދަ ވަގުތެކެވެ. އުއްމީދުތައް އާކުރުމުގެ ވަގުތެކެވެ. އުއްމީދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ޢަޒުމު އާކުރުމުގެ ވަގުތެކެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 23
ފޮރުވައިގެން ނޫޅެ، އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރޭ: ޝާހިދު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރަން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 28
ތިލަދުންމަތިން ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއްނެތް: ޝާހިދު

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ހަރު އަޑުން ގޮވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 12
ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި 43 މެމްބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ

ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރަން ބޭނުންނަމަ، 43 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 17
އދ. ގައި ރާއްޖޭން ބުނާނެ ބަހަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ

ރާއްޖޭން އދ.ގައި ދޭ ވޯޓަށާއި ބުނާނެ ބަހަކަށް އެހެން ގައުމަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު، އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.