25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 37
ހަވާލު ކުރީ ރިޔާސަތުގައި ފެންސްޖެހުން އެކަނި: މޫސަ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ހަމައެކަނި ހަވާލު ކުރެއްވި ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ކުރިމަތީގައި ފެންސް ޖެހުން އެކަނި ކަމަށާއި އެކަން ކުރެއްވި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ...

October 25, 2018 22
އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަސްދީގު ކުރެއްވި އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލަން މަޖިލީހަށް މިއަދު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 4
ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން، ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާއާ ބެހޭ ޓީމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 17
މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ޝާހިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 25
ދައުލަތުގެ އެސެޓްތައް ވިއްކާ މައްސަލަ ބަލާނެ: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ މި ޓްރާންސިޝަން މުއްދަތުގައި، މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ...

October 06, 2018 15
"ބާރުތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ އޮމާންކޮށް"

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އާ ސަރުކާރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާ އެކު ކަމަށް ޗެއާމަން އޮފް ޓްރާންސިޝަން އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 23
ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގައި އިބޫގެ ފަރާތުން ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު، ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ ގޮތުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 22
"ރައީސް އުޅުއްވަނީ ރައްޔިތުން ހުސްބުޅީގައި ބާނަން"

ރައްޔިތުންނަކީ ހުސްބުޅީގައި ގަންނަން މުށިމަސްތަކެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހީފުޅުވާ ކަމަށާއި ވައުދުތައް ނުފުއްދަވައި ހުސްބުޅީގައި ބާނަން އުޅުނަސް ރައީސަށް އެކަން ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 6
ވޯޓު ހަރާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ޝާހިދު

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނަގާ ވޯޓު ހަރާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 23
ޝާހިދުގެ މިސާލު ބަސްތަކުން ސަރުކާރަށް މަލާމާތް!

މި ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ހިޔާނާތްކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މިސާލުބަހުން ނަން ދެއްވައި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 32
ތަރައްގީގެ ނަމުގައި އިބޫ ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ: ޝާހިދު

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ވައްކަން ކުރާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 26
އިބޫއަކީ ހަރުދަނާ ވަރަށް ސާބިތު ބޭފުޅެއް: ޝާހިދު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސަކަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވަން އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ސާބިތު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 86
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޫކޮށްލެއްވުމުން ނަޝީދަށް ތައުރީފް

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތައުރީފް ކުރައްވަމުން އެބަ...

June 29, 2018 53
ނަޝީދު ޓިކެޓް ދޫކޮށްލެއްވުމުން ޝާހިދުގެ ތާއީދު އިބޫއަށް

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމުން، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެމްބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ...

10 ޖޫން

June 10, 2018 21
ސަލާމަތީ މަޖިލިސް މައްސަލާގައި ޝާހިދުގެ ރައްދު ޝަހީދަށް

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެއިިން ކުރިމަތިލާން 2008 ގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަކި މީހަކު ކުށްވެރިކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދަށް އޭރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 55
ގޮނޑި ކާމިޔާބު ނުވުމުން ޝަހީދުގެ ޚިޔާލު ވަރަށް ތަފާތު

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަން އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ރާއްޖެ ބަލިވުން ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެތައް ފާޑު ކިޔުމެއް އަމާޒުވި ކަމަކަށެވެ. އދ. ގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ އަދި ފަޚުރުވެރި ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ހޯދަން 10 އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖެ އިން ކުރި މަސައްކަތް...

08 މެއި

May 08, 2018 19
އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވަން ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ތާއީދު ކުރައްވާނީ އެމަނިކުފާނަށް ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 15
"މާލޭގައި އުޅޭ ހާލު ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ"

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތި ހާލު ކުޑަކޮށް ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 40
އދ. ގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ލާޒިމު: ޝާހިދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ކޮމެޓީއަކުން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލާޒިމުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 37
ޔާމީންގެ ނަންފުޅުން "ރައީސް" ކަނޑާލާނަން: ޝާހިދު

ގައުމު އިސްލާހުކުރަން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަމުގައި ކުރީގައިވާ "ރައީސް" ކަނޑާލާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 72
އިބޫ ކަމުދޭ، ރައީސް ޔާމީން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ:ނިހާން

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެންމެ ހައްގީ، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 14
މެމްބަރު ޝާހިދާއި ލަތީފް ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ދިއްދޫ...

March 03, 2018 16
ރިޔާޒް ހައްޔަރުކުރީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން

މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން 17 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

02 މާޗް

March 02, 2018 57
މަޖީދީ މަގަށް އެއްވީ މަދުބައެއް: ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރު މަޖީދީ މަގުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވީ މަދުބައެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންގާ ގޮތަށް ރައްޔިތުން އަމަލު ނުކުރާކަން އެ މުޒާހަރާ އިން އެނގިއްޖެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.