07 ޖުލައި

July 07, 2019 1
ދޯސްތާނާ 2 ގައި ޖާންވީ އާއި ކާތިކް އަކީ ދެބެއިން؟

ދާދި ފަހުން ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އިއުލާން ކުރި އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދޯސްތާނާ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ކާސްޓަށް ނަގާފައިވާ ޖާންވީ ކަޕޫރާއި ކާތިކް އާރިޔަން ފިލްމުގައި ކުޅޭނީ ދެބެއިންގެ ރޯލް ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
"ދޯސްތާނާ 2" ގައި ޖާންވީ އާއި ކާތިކް

ކަރަން ޖޯހަރު މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދޯސްތާނާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ އޮގަސްޓް 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އެ މަހުގެ 9 އަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 1
މި ފަހަރު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ އެގެއިން"

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން 2005 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވާތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޝާދު އަލީ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފެށުމަށް މިހާރު އަންނަނީ...

29 މެއި

May 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 8 ގައި ރިލީޒްކުރަން އޮތް ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 2
އައިޝްވާރިޔާއަށް ވިވެކް ނިސްބަތްކުރި ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ނިމުމާ ދިމާކޮށް އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ޓްވީޓް އަންގާރަ ދުވަހު ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވިއްސަކަށް އަހަރު ފަހުން މަހޭޝް ބަޓް އަލުން ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޝޫޓިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 3
އަމީތާބު އިމްރާނާ އެކީ ފިލްމުކުޅެން އައިޝްވާރިޔާ ދެކޮޅު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މި ވަގުތު ހުރީ ބަފާބެ އަމީތާބް ބައްޗަން ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާގެ ދެމަފިރިން ނިޔަމަ ރިސޯޓްގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖާ އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
އައިޝްވާރިޔާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް އަތުގައި ނެތް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އިނީ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ ބައެެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫރާގް ބާސޫ މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރާއި ސާނިޔާ މަލްއުތުރާ ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ 2014 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ގިނަ ހިންދީ ފިލްމުތަކެއްގައި ނުބައިބައި ރޯލް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މަހޭޝް އާނަންދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓީ ސީރީޒްއާ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒީ ސްޓޫޑިއޯސް އިން މި އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތަކުގެ ދަށުން ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރަކާ އެކު އެއްބަސްވުންތަކެއް ހަދައިފި އެވެ.

January 22, 2019 2
ދަރިފުޅު ނަވިއާ ފިލްމު ކުޅޭކަށް ޝްވޭތާ ބޭނުމެއް ނޫން

ބޮލީވުޑަށް ޒުވާން ތަރިން ތައާރަފުވަމުން އަންނަ އިރު، އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ނަވިއާ ނަވޭލީ ނަންދާ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރު ބޮޑެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
އައިޝްވާރިޔާ އާއި އަބީޝެކް "ގުލާބް ޖާމޫ" ދޫކޮށްލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއީ އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކުގައި ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އިން ދެ ތަރިން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒް ނުކުރެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ގޮސްފައިވާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ "ޑްރައިވް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހެއް އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން މިހާރު ވެބް ސީރީޒްތަކަށް ވެސް ފޯކަސް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އަނެއްކާވެސް މަޝްހޫރު ތަރިއަކު އޭގެ މަސައްކަތެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
އަނޫރާގް ހަދަނީ "މެޓްރޯ" ގެ ސީކްއެލް ނޫން

ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމަކީ 2007 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ލައިފް އިން އަ...މެޓްރޯ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.