13 ޖޫން

June 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ ފިލްމެއް އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މިހާތަނަށް އަދި އެ ދެ މީހުން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާތީ އަކްޝޭ އަކީ، ސަންޖޭގެ ވިޝް ލިސްޓްގެ ކުރީގައި އުޅޭ އެކްޓަރެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން "ގާބިލް" އާއި "ކާންޓޭ" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ވަނީ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅޭ ފިލްމު "ބޮބް ބިސްވާސް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.