29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 27
ފްލައިން ސްކޫލުން 15ދަރިވަރުން ވަކިކުރުމުން އިންޒާރެއް

ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރާ އައްޑޫގެ ފްލައިން ސްކޫލުން އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދިނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ...

November 29, 2020 97
އައްޑޫގައި ވަގުންގެ "ރަސްކަން"

މި ވަގުތު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ މި އެވެ؛ ވަގުންގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭށެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 39
މާލެއާ ދުރު ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރަނީ

ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއިި ބިންތަކުގެ ކުލި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ތަފާތުވާ ގޮތަށް، ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 13
އައްޑޫގައި ޑީޓޮކްސް ސެންޓަރެއް ހަދަން ރެއިންބޯއަށް ދީފި

ސ. ހުޅުދޫގައި ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ހަދަން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

November 24, 2020 5
ހިތަދޫ ސްކޫލުން "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމެއް

ދަރިވަރުންގެ "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮމްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، ޔުނިފޯމްތައް ސްކޫލާ ހަވާލުކުރަން ހިތަދޫ ސްކޫލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 17
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ހަމަޖެއްސިކަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މޭޔަރު އަބްދުﷲ ފަލާހު ޝަރީފް، އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތް ވިދާޅުވި އެވެ؛ ކުރިން "ކަންކަން ކުރަމުން އައި އުސޫލުތަކަށް، ސިޔާސަތުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް" ގެންނާށެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 11
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވަކަށް

ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
98 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: ދޫކޮށްލި މީހަކު ބަންދަށް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަނިކޮށް އައްޑޫއިން އަތުލައިގަތް 98 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 11
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަަޅައިފި

ބޮޑު އަގު ނަގައިގެން ޕައިލެޓުން ތަމްރީންކުރާ އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނާ މެދު އިހުމާލުވާތީ ސަރުކާރުން އެތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 2
ހިތަދޫގެ ބޮޑު މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ވިލޭރޭ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހިންގި ބޮޑު މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 22
ހިތަދޫގައި "ކޮށާލި" މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫން

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ގްރޫޕްތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން "ކޮށާލި" ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ދެމުން...

October 19, 2020 7
ހިތަދޫގައި މީހަކަށް ހަމަލަދީ، ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

އަައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ގުރޫޕްތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 21
އައްޑޫން ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު ބިންތަކެއް ދޫކުރަނީ

އައްޑޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރަން ބިން ހޯދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެވަނަ ބުރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 22
ފްލައިން ސްކޫލްގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމަލީ ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން ލަސްވެ، ކޯސް ނުނިމި ދިގުލައި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާތީ ކުރާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 6
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި އިތުރު ތިން މީހަކު ބަންދަށް

އައްޑޫ ސިޓީން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި އިތުރު ތިން މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 17
އައްޑޫން ކާޅު ނައްތާލަން ހުއްދަަ ދީފި

އައްޑޫގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޮންދީނި އަށް ކާޅުތައް ގެއްލުން ދެމުންދާތީ ކާޅު ނައްތައިލުމުގެ ހުއްދަ އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދުމުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން އެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 5
އައްޑޫން 98 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް ހޯދައި ބޮޑުން ބަންދަށް

އައްޑޫގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ދެ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 25
އައްޑު އަކީ ތަރައްގީގެ ހަބަކަށް ހެދޭނެ: ފައްޔާޒް

މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ބަލާ އިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑު އަކީ ތަރައްގީގެ ހަބަކަށްވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާއި އަމާޒު ވެސް ހުރީ އެ ދިމާއަށް ކަމަށް...

October 03, 2020 72
އައްޑު އާއި ހުވަދުއާ ދެމެދު އަލުން ސީޕްލޭން

އައްޑު އާއި ހުވަދު އަތޮޅާ ދެމެދު ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އާއި އައްޑޫ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އޭއައިއޭ)...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 22
ދޮންދީނި ހިމާޔަތްކުރަން ކާޅު މެރުމުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެފި

އައްޑޫގައި ކާޅު ގިނަވެ، ދޮންދީނިގެ އާބާދީ އަށް ނުރައްކާވެފައި ވާތީ ކާޅުތައް ނައްތައިލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 21
ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަށް އައި ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައްޑޫގައި އަޅާ ޕޮލިސް އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތަށް މި މަހު އެ ގައުމުން އައި ބައެއް މީހުންގެ ކަރަންޓީނު ނިންމައި ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރި ޓެސްޓްތައް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 6
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް ސަވައިލަންސް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަވައިލަންސް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 22
އައްޑޫގެ އިތުރު މަގުތަކެއްގައި ތާރު އަޅަން ފަށަނީ

ތާރު އަޅައިގެން އައްޑޫގެ އިތުރު މަގުތަކެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނެސް މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 9
ތިން ކުޅި އާއި އައްޑޫގެ ކުޑަކަނޑު ހިމާޔަތްކޮށްފި

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން، އައްޑޫގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި އެވެ.