05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 8
ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އަށް ހިތަދޫން ބިން ދޫކޮށްފި

ޕޮލިސް އެކެޑެމީގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައިލެވޭނެ.

January 05, 2017 9
ދޫގަސް ވިއްކާ ނުލައި، ލޯނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ

ނުދައްކާ އޮތް ލޯނެއްގެ މައްސަލާގައި، އައްޑޫގައި ހުންނަ ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުސް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ދީފައިވިޔަސް އެ ބޭންކުން ދޫގަސް ވިއްކާ ނުލާނެ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 6
ދޫގަސް، އެމްޕީއެލްއާ ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލު ކުރަނީ

އައްޑޫ ގަމުގެ ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާ ވަރަށް އަވަހަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 34
"އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހެދުމަކީ އެތަން ހަލާކު ކުރުން"

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ހެދި އީކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ އެތަން ހަލާކު ކުރުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 4
އައްޑޫ ތާރު މަގުތަކަށް އަލުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރު

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އައްޑޫގެ ތާރު މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އެއްޗެހި ނެއްޓި ހަލާލުވުމާ ގުޅިގެން، އަލުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 5
ހުޅުމީދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ރޯވުން އާންމު ކަމަކަށް

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ރޯ ވާ މައްސަލަ އާންމު ކަމަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހިނގަނީ ބައެއް މީހުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ހުޅުމީދޫ ކައުންސިލަރު އަލީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 9
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އައްޑޫ ގޮފި ހުޅުވައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަނޑު ގިނަ ހިދުމަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް، ބިޒްނަސް ސެންޓަރަކާ އެކު އެ މިނިސްޓްރީގެ އައްޑޫ ގޮފި ހިތަދޫގައި މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

December 25, 2016 6
ކާޑު ބަރުކޮށްފައި އޮތް އެސްޓީއޯ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ދަނީ

އައްޑޫ އަށް ގެންދިއުމަށް ތިން ހާހެއްހާ ބަސްތާ ކާޑު ބަރުކޮށްފައި އޮތް އެސްޓީއޯގެ ދޯންޏެއް، މާލޭގެ ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދަށް އަޑި އަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

December 25, 2016 8
އީކުއޭޓަ ވިލެޖް މުޅިން އާ ބަދަލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް

އައްޑޫ ގަމުގެ ސިޓީ ހޮޓާ، އީކުއޭޓަ ވިލެޖް ހިންގާތާ މިހާރު 18 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ކައިމޫ އިން ހިންގާ މި ހޮޓާ ހުންނަނީ އެއާޕޯޓް އޮތް ގަމުގައި ކަމަށް ވާތީ، އީކުއޭޓަ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 26
ގަން އެއާޕޯޓް ދުނިޔެއާ ގުޅާލުމުގެ ދަތުރުތައް

މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ ގުޅުވައިދިން ވައިގެ ބަނދަރެވެ؛ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އިނގިރޭސިން އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރަން ސ. ގަމުގައި ހެދި ވައިގެ ބަނދަރަށް 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރު އެތަނުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 3
"ލިޓަސް" ގެ ޝޯރޫމެއް ހިތަދޫގައި ހުޅުވައިފި

މި މަހުގެ ނިޔަލަށް 5،000ރ. ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ދާނެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 16
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ގަމަށް ފަށައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސްރީ ލަންކަން އިން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫގެ ގަމާ ދެމެދު މިއަދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 11
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހަކު، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 15
ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި: ދީދީ

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ކަމަށާއި އެ ނޫން އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ނެތް ކަމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 2
އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު ކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސ. ހިތަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އެ ރަށު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަލީ އަބްދުﷲގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރު ކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 14
ގޮއްވަނީ މީދޫ ފަރުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް: މިނިސްޓްރީ

އައްޑޫ މީދޫ ކައިރީ އޮންނަ އިސްމެހެލާހެރަ އާއި މީދުއާ ދޭތެރޭ ނެރު ކެނޑުމަށްޓަކައި ފަރު ގޮއްވައިލުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ޝަރުތު ކުރުމަށް...

November 19, 2016 6
ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫގައި ފަސް މީހަކު ވެގެން އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 28
ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް މީދޫ ފަރު ގޮއްވަން ފަށައިފި

އައްޑޫ މީދޫ ކައިރީ އޮންނަ އިސްމެހެލާހެރަ އާއި މީދު އާ ދޭތެރޭ ނެރު ކަނޑަން ފަރު ގޮއްވާލުމުގެ ހުއްދަ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ދިނުމުން އެކަމާ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފަރު ގޮއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 2
ދެކުނު ގޮފިން 93 ޕަސެންޓް މައްސަލަ ނިންމައިފި

އައްޑޫގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 93 އިންސައްތަ މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 21
އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަދަން 161 މިލިއަނަށް އެލިއާއަށް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހުންނަ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) 100 އެނދުގެ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 161.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ...

November 14, 2016 7
ރައީސްގެ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާދަމާ އައްޑުއަށް ކުރައްވަން އޮތް ދަތުރުފުޅު އެހެން ތާރީހަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. އަދި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭ އާއި ގަމުގެ ސީ ޕްލޭން ބޭސް...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 20
ރައީސް ޔާމީން އަންގާރަ ދުވަހު އައްޑު އަށް

އައްޑޫ ގަން އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވުމާއި ގަމުގައި ހަދާފައިވާ ސީ ޕްލޭސް ބޭސް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޑު އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 13
ކޮލޮމްބޯ/ގަން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ: ފިރާގް

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫ ގަމާ ދޭތެރޭ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިމް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް، އެކަން މަޑުޖައްސައިލުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެ އެއާލައިނަށް އެންގި ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާ ކަމަށާއި ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 35
ގަމަށް ޔޫއެލްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރު ފެށުން މަޑުޖައްސާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އައްޑޫ ގަމާއި ކޮލޮމްބޯ އާ ދެމެދު ފެށުމަށް ނިންމައި ރިޒަވޭޝަން ހަދައި ދެމުން ދަނިކޮށް، ދަތުރުތައް ފެށުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އަށް އަންގައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 71
އައްޑޫން މީހުން އުފުލަން ބޮޑު ދެ ފްލައިޓް ޗާޓަރުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ "އަސްލު" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް އައްޑޫން މީހުން އުފުލުމަށް މޯލްޑިވިއަންގެ އެއާބަސްގެ ދެ ދަތުރު ބާއްވައިފި އެވެ. އެ ދެ...

November 04, 2016 4
ޓީޗަރެއްގެ އަތުން ވަގަށް ނެގި ޑޮލަރުތަކެއް ހޯދައިފި

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރެއްގެ އަތުން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި...