29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
އައްޑު އަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެންގޮސް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑު އަށް އާ ދެ ޖަނެރޭޓަރު ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އިންޖީނަކަށް މައްސަލަ ޖެހިގެން ކަރަންޓް ކަނޑަމުންދާތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
300 މޭޒާ އެކު އައްޑޫގައި ނައިޓް މާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 އިން ޑިސެމްބަރު 6 އަށް ފޭދޫގައި.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 2
މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު:ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ހިނގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ފަސް މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2016 6
އައްޑޫގައި ފަސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިރޭ ފަސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފޭދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ސ. ފޭދޫ ހޯދައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 43
އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ނަގައިފި

މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް އެމްއާރްޑީސީން ނަގާފައި މި ވަނީ އެތަކެއްޗަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދެމުން ދަނިކޮށް.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
މާލި ހެދެނިކޮށް ފިހުނު ޖިހާދުގެ ހާލު ރަނގަޅު

އިއްޔެ ހަވީރު އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މާލި ހެދެނިކޮށް ގައިގައި ރޯވެގެން ފިހުނު އައްޑޫ މީދޫ ހަސަން ޖިހާދުގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 13, 2016 9
ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު އަލުން ބީލަމަށް

ބީލަން ހުށަހަޅަން މިހާރު ޖެހެނީ އަންނަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 12
މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ ފިހިއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫގައި އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މިއަދު ހަވީރު މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ، ފިހިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 33
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ ރަށު ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ސާދާ ނިއާވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
ޝީޝާއިން އައްޑޫގައި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ސައިކަލް ދެނީ

ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާ އެކު ޝީޝާއިން އައްޑޫގައި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ސައިކަލް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 06, 2016 15
ދޫގަސް މޯގޭޖްކޮށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު އޮތީ ނަގާފައި

ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް ދޫގަސް ރަހުނު ކޮށްފައި ވާތީ، އެތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
މަރަދޫ ބަނދަރުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫ އަވަށުގެ ބަނދަރު ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 11
ހަންކެޑެ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދޭން އެދިއްޖެ

ހަންކެޑެއަކީ އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެއް.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 9
ދޫގަސް ހަވާލުކުރާތާ ދެ މަސްތެރޭ ޓޫރިސްޓުން ގެންނަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހުންނަ ދޫގަސް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ހަވާލުކުރާތާ ދެ މަސް ތެރޭގައި އެ ތަނަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 1
ހުޅުމީދޫ ކުނި ސެންޓަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަނީ

ހުޅުމީދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 6
އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)ގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 2
އައްޑޫ ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައްޑޫގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު، ބީލަން ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 24
އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ޖެހޭނީ ކަނޑައެޅި ބިމުގައި

އައްޑޫގައި އިމާރާތްކުރާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ގައި ގާއިމު ކުރަން ނިންމުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެތަން ތަރައްގީކޮށް ދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 6
އައްޑޫގެ އިތުރު މަގުތަކެއް ހަދަން ބީލަމަށް

އައްޑޫގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލަށް ހަދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 1
ފުޑްހަބްގެ ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަން އައްޑު އަށް

މޮބައިލް ކޮމާސްއާ ދޭތެރޭ ދިވެހިން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލު ކޮށްލި ޕްލެޓްފޯމް "ފުޑް ހަބް"ގެ ހިދުމަތް އައްޑު އަށް ފުޅާކޮށްފި އެވެ.