08 ޖުލައި

July 08, 2016 8
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ބުދަދުވަހު އިފުތިތާހު ކުރަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ބުދަދުވަހުގެ ގެ ރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 4
އައްޑޫލައިވް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަލުން ހިންގަން ފަށައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ނެރޭ ކަމަށް ބުނެ ބްލޮކްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ލައިވް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަލުން މިއަދު ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 2
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލައި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން މި ހުކުމް އައިސްފައި ވަނީ މަރަދޫ، ނޫކޮކާގެ މައުސޫމް ރަޝީދު، 36، ގެ މައްޗަށެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 3
ދެކުނުގެ ބަސް ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 27, 2016
އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކުގެ ދަތުރުފަތުރަށް 13 ބަސް ގެނެސްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް )އިން 13 ބަސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

June 27, 2016 23
ފޭދޫން ފެނުނު "ފިސްތޯލައެއް" ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ފިސްތޯލައެއް ކަމަށްވޭ ބެލެވޭ އެއްޗެއް އައްޑޫ ފޭދޫން ފެނިގެން އިއްޔެ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ހިތަދޫ މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016
މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ރޭ ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2016 2
މާރާމާރީގައި ބޯ ފެޅުނު ޒުވާނާ މާލެ ފޮނުވަނީ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ބޯ ފަޅައިގެން ދިޔަ ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފުރުވާލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 12, 2016 1
މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ދެ ގްރޫޕެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ހަތަރު މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަތަރު...

05 ޖޫން

June 05, 2016 2
އައްޑޫގެ ދެ ސްކޫލަކަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އައްޑޫގެ ދެ ސްކޫލެއް އަޕްގްރޭޑް ކުރަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ 32.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 5
އައްޑޫގެ ސޯލާ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްގެން އައްޑޫގައި 1.6 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 3
އައްޑޫގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް ދޭން ފަށައިފި

އަމިއްލަ ބަޔަކު އައްޑޫގައި ސޯލާ ޕެނެލް ހަރު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އެ ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

May 23, 2016
"އީވޯ" ގެ ޝޯ ރޫމެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވައިފި

ގޭތެރޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ބޭނުން ކުރާ ޒަމާނީ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ "އީވޯ"ގެ ޝޯ ރޫމެއް "ހޯމް އެކްސްޕްރެސް ބާއި އީވޯ"ގެ ނަމުގައި އައްޑޫގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
އައްޑޫގެ ފްލެޓްތަކަށް އަންނަ މަހު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އައްޑޫގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
އެންމެ ދެކުނުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުން އެމްއާރްޑީސީ އަށް

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ހުޅުދު އާއި މީދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ބީލަމަށް ލައިފި

އައްޑޫ ހުޅުދު އާއި މީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2016
އައްޑޫގެ ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.