09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 35
ގަމަށް ޔޫއެލްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރު ފެށުން މަޑުޖައްސާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އައްޑޫ ގަމާއި ކޮލޮމްބޯ އާ ދެމެދު ފެށުމަށް ނިންމައި ރިޒަވޭޝަން ހަދައި ދެމުން ދަނިކޮށް، ދަތުރުތައް ފެށުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އަށް އަންގައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 71
އައްޑޫން މީހުން އުފުލަން ބޮޑު ދެ ފްލައިޓް ޗާޓަރުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ "އަސްލު" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް އައްޑޫން މީހުން އުފުލުމަށް މޯލްޑިވިއަންގެ އެއާބަސްގެ ދެ ދަތުރު ބާއްވައިފި އެވެ. އެ ދެ...

November 04, 2016 4
ޓީޗަރެއްގެ އަތުން ވަގަށް ނެގި ޑޮލަރުތަކެއް ހޯދައިފި

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރެއްގެ އަތުން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 3
ދެކުނުގައި ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ބުރޫ އަރަައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 3
އައްޑުއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 2ކިލޯ ޑްރަގްސް ހޯދައިފި

އައްޑު އަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ދެ ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 6
މަރަދޫ "ބޮޑޮގެ" މިހާރު ވަރަށް ފުރިހަމަ

"ބޮޑޮގެ" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަން އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަން ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައި.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 5
މީދޫގައި މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު އައްޑޫ މީދޫގައި މޫދަށް އެރުނު މީހެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދު އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 8
މާލެ އާއި އައްޑޫ ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގައި ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

މާލެ އާއި އައްޑޫގައި ހުންނަ ބައެއް ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގައި އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

October 25, 2016 22
އައްޑޫގެ ރީތިކަން އެންމެ ފޮޓޯއަކުން

ފޮޓޯގްރަފީގައި އައިޝަތު ނަޖީލާ (ނަޖް) އަކީ އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތަކުގެ އިތުރުން، ބޭރުގެ ޝާހީ އާއިލާތަކަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފޮޓޯ ނަގައިދީފަ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 18
ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިނަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 7
ސްރީ ލަންކަން އިން ވަޒީފާތަކަށް އައްޑޫން މީހުން ހޯދަނީ

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިނުން އައްޑު އަށް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނާތީ، ވަޒީފާތަކަށް އައްޑޫން މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 17
ގަން-ކޮލޮބޯމްގެ ދަތުރުތަކަށް ރިޒަވޭޝަން ހަދަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ގަމާއި ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއާ ދެމެދު ޑިސެމްބަރު މަހު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ފަށަން ނިންމުމަކާ އެކު، ރިޒަވޭޝަން ހަދައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 16
ކާޑުގެ އަގުބޮޑުކުރުމުން އައްޑޫގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަރަންޓާއި ކާޑުގެ އަގުބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުން "ހަނާވަމުންދާ" ކަމަށް ބުނެ ސ. ހިތަދޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
އައްޑު އަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެންގޮސް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑު އަށް އާ ދެ ޖަނެރޭޓަރު ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އިންޖީނަކަށް މައްސަލަ ޖެހިގެން ކަރަންޓް ކަނޑަމުންދާތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
300 މޭޒާ އެކު އައްޑޫގައި ނައިޓް މާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 އިން ޑިސެމްބަރު 6 އަށް ފޭދޫގައި.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 2
މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު:ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ހިނގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ފަސް މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2016 6
އައްޑޫގައި ފަސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިރޭ ފަސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފޭދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ސ. ފޭދޫ ހޯދައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 43
އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ނަގައިފި

މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް އެމްއާރްޑީސީން ނަގާފައި މި ވަނީ އެތަކެއްޗަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދެމުން ދަނިކޮށް.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
މާލި ހެދެނިކޮށް ފިހުނު ޖިހާދުގެ ހާލު ރަނގަޅު

އިއްޔެ ހަވީރު އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މާލި ހެދެނިކޮށް ގައިގައި ރޯވެގެން ފިހުނު އައްޑޫ މީދޫ ހަސަން ޖިހާދުގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 13, 2016 9
ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު އަލުން ބީލަމަށް

ބީލަން ހުށަހަޅަން މިހާރު ޖެހެނީ އަންނަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 12
މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ ފިހިއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫގައި އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މިއަދު ހަވީރު މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ، ފިހިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 33
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ ރަށު ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ސާދާ ނިއާވެއްޖެ އެވެ.