12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 12
މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ ފިހިއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫގައި އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މިއަދު ހަވީރު މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ، ފިހިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 33
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ ރަށު ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ސާދާ ނިއާވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
ޝީޝާއިން އައްޑޫގައި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ސައިކަލް ދެނީ

ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާ އެކު ޝީޝާއިން އައްޑޫގައި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ސައިކަލް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 06, 2016 15
ދޫގަސް މޯގޭޖްކޮށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު އޮތީ ނަގާފައި

ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް ދޫގަސް ރަހުނު ކޮށްފައި ވާތީ، އެތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
މަރަދޫ ބަނދަރުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫ އަވަށުގެ ބަނދަރު ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 11
ހަންކެޑެ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދޭން އެދިއްޖެ

ހަންކެޑެއަކީ އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެއް.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 9
ދޫގަސް ހަވާލުކުރާތާ ދެ މަސްތެރޭ ޓޫރިސްޓުން ގެންނަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހުންނަ ދޫގަސް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ހަވާލުކުރާތާ ދެ މަސް ތެރޭގައި އެ ތަނަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 1
ހުޅުމީދޫ ކުނި ސެންޓަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަނީ

ހުޅުމީދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 6
އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)ގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 2
އައްޑޫ ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައްޑޫގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު، ބީލަން ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 24
އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ޖެހޭނީ ކަނޑައެޅި ބިމުގައި

އައްޑޫގައި އިމާރާތްކުރާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ގައި ގާއިމު ކުރަން ނިންމުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެތަން ތަރައްގީކޮށް ދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 6
އައްޑޫގެ އިތުރު މަގުތަކެއް ހަދަން ބީލަމަށް

އައްޑޫގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލަށް ހަދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 1
ފުޑްހަބްގެ ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަން އައްޑު އަށް

މޮބައިލް ކޮމާސްއާ ދޭތެރޭ ދިވެހިން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލު ކޮށްލި ޕްލެޓްފޯމް "ފުޑް ހަބް"ގެ ހިދުމަތް އައްޑު އަށް ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 3
އައްޑޫގެ ކުނީގެ ހިދުމަތުން އަގު ނަގަން ނިންމައިފި

އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އައްޑޫގެ ކުނީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނީގެ ހިދުމަތުން އަގު ނަގަން ނިންމައި، ނަގާނެ އަގުތައް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 4
ދެކުނުގެ ދަތުރު ފަތުރަށް އަހަރަކު 19 މިލިއަން

ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކްގެ ނަމުގައި އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ދޭން ފެށި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަށް އަހަރަކު 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވަރަށް އަވަހަށް އެކަމުން ފައިދާ ނެރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 8
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތުގެ އަގު އިއުލާންކޮށްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފައިވާ އިރު، ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ އަގުތައް ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 72
ރައީސް ބޭނުންވަނީ އެމަނިކުފާނާ އެކު ރައްޔިތުން ތިބުން

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭފުޅުވަނީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރައްޔިތުން ތިބުން ކަމަށް ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ރޭ...

July 16, 2016 21
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކޮށްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް މިރޭ އިފުތިތާހުކޮށް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް އާންމުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަން ނައިބު...

08 ޖުލައި

July 08, 2016 8
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ބުދަދުވަހު އިފުތިތާހު ކުރަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ބުދަދުވަހުގެ ގެ ރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 4
އައްޑޫލައިވް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަލުން ހިންގަން ފަށައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ނެރޭ ކަމަށް ބުނެ ބްލޮކްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ލައިވް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަލުން މިއަދު ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 2
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލައި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން މި ހުކުމް އައިސްފައި ވަނީ މަރަދޫ، ނޫކޮކާގެ މައުސޫމް ރަޝީދު، 36، ގެ މައްޗަށެވެ.