15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 8
ރާއްޖޭގައި އަލަށް މައިކަށީގެ ބަދައެއް ބަދަލުކޮށްފި

ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ސްޕައިން ނުވަތަ މައިބަދައިގެ ކޮންފަރެންސް ރޭ ފަށައި އެ ކޮންފަރެންސްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައިބަދައިގެ ބޮޑު ސާޖަރީ މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 8
މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭއިން ލައިވްކުރަނީ

އޭޑީކޭގައި އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ކުރާ މައިބަދައިގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ލައިވްކުރާ ގޮތަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 10
އޭޑީކޭ އިން ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހައިދޭން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 5
އޭޑީކޭ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 7
އެހެން ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް ވެކްސިން ޖަހަނީ

ހުމުގެ ރޯގާ ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޖަހައިދޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 13
އެޗް1އެން1 ގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން ނުފެނޭ: ނިޔާފް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދާ ގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނުފެންނަ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 9
ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭގައި 1000 މީހުން ފަރުވާ ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާގައި، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 15, 2017 9
އޭޑީކޭއަށް 30 އަހަރު: އަމާޒަކީ އިތުރު ހިދުމަތްތައް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތަށް މިއަދު 30 އަހަރު ފުރޭއިރު އަމާޒަކީ އިތުރު ފަރުވާ އާއި ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުން ކަމުގައި އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

March 15, 2017 3
އޭޑީކޭގެ ފްލޫ ކްލިނިކް ސޯސަންގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކް ސޯސަންގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 3
އޭޑީކޭގައި ވެސް ހުމުގެ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ވައިރަލް ރޯގާ އާއި އެޗް1އެން1 ގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީ މާލޭގައި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް އޭޑީކޭގައި ވެސް ފްލޫ ކްލިނިކެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

March 14, 2017
ހުމާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫ ބަންދު

މިދުވަސްވަރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 25
"ބިރުގަންނަންވީ ހާލަތަކަށް ނުދޭ، ރައްކާތެރިވާންވީ"

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާދަޔާހިލާފަށް ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސްރޯގާއާ އެކު އެޗްވަންއެންވަން އަށް ބައެއް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ބިރުގަންނަންވީ ހާލަތަކަށް ނުދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 2
ފޭކް މެޑިކަލް ރިޕޯޓު "ހެދި" މީހަކު އަލުން ބަންދަށް

ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހަދާ މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ސައްހަ ނޫން ރިޕޯޓްތަކެއް ހެދި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އަލުން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 7
ކުރީގެ ޕީޖީ މުހްތާޒު އޭޑީކޭގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހްތާޒު މުހްސިން އޭޑީކޭގައި އިއްޔެ އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
މާޒިޔާގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި ފަހަރު ވެސް އޭޑީކޭ

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުގެ މި އަހަރުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ވެސް އޭޑީކޭ ގްރޫޕް ހަމަޖައްސައި އެ ކުންފުންޏާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 2
އެންޓިބަޔޮޓިކް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ޖާގަ ނުދީ

ނަހަމަ ގޮތުގައި އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގަ ނުދިނުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރަކު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 3
ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އިންޑިއާއަށް

މަތިންދާބޯޓަށް އަރާ ސިޑިއެއް (އެއާސްޓެއާ) ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހުނު ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 19
ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް އޭޑީކޭން މިހާރު ނަމްބަރު ނެގޭނެ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށާއި އެކި ހިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް ޓޯކަން ނަމްބަރު ނެގޭނެ ގޮތެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
ދެ މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި އިއްޔެ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 2
ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގަ ޒަހަމްވި މީހާ ރަނގަޅު

މަތިންދާބޯޓަށް އަރާ ސިޑި (އެއާސްޓެއާ) އެއްގައި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހި، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ބ. ހިތާދޫ މޫސާ ވަޖުދީގެ ހާލު މިހާރު ހަމައަކަށް އެޅެމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 9
އެކްސިޑެންޓުވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް: އޭޑީކޭ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

January 02, 2017 36
ހެލިކޮޕްޓަރު ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

މަތިންދާބޯޓަށް އަރާ ސިޑި (އެއާސްޓެއާ) އެއްގައި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހި އިއްޔެ ހިނގި ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 5
މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހަދަން ފަށާނީ އަންނަ މަހު: އޭޑީކޭ

އިމިގްރޭޝަނުން އެޅި ފިޔަވަޅަކާ އެކު ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހެދުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެކަން އަންނަ މަހު އަލުން ފަށާނީ ކުރީގެ އުސޫލުތަކަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 9
އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އަލުން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.