13 މާޗް

March 13, 2017 25
"ބިރުގަންނަންވީ ހާލަތަކަށް ނުދޭ، ރައްކާތެރިވާންވީ"

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާދަޔާހިލާފަށް ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސްރޯގާއާ އެކު އެޗްވަންއެންވަން އަށް ބައެއް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ބިރުގަންނަންވީ ހާލަތަކަށް ނުދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 2
ފޭކް މެޑިކަލް ރިޕޯޓު "ހެދި" މީހަކު އަލުން ބަންދަށް

ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހަދާ މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ސައްހަ ނޫން ރިޕޯޓްތަކެއް ހެދި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އަލުން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 7
ކުރީގެ ޕީޖީ މުހްތާޒު އޭޑީކޭގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހްތާޒު މުހްސިން އޭޑީކޭގައި އިއްޔެ އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
މާޒިޔާގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި ފަހަރު ވެސް އޭޑީކޭ

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުގެ މި އަހަރުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ވެސް އޭޑީކޭ ގްރޫޕް ހަމަޖައްސައި އެ ކުންފުންޏާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 2
އެންޓިބަޔޮޓިކް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ޖާގަ ނުދީ

ނަހަމަ ގޮތުގައި އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގަ ނުދިނުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރަކު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 3
ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އިންޑިއާއަށް

މަތިންދާބޯޓަށް އަރާ ސިޑިއެއް (އެއާސްޓެއާ) ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހުނު ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 19
ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް އޭޑީކޭން މިހާރު ނަމްބަރު ނެގޭނެ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށާއި އެކި ހިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް ޓޯކަން ނަމްބަރު ނެގޭނެ ގޮތެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
ދެ މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި އިއްޔެ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 2
ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގަ ޒަހަމްވި މީހާ ރަނގަޅު

މަތިންދާބޯޓަށް އަރާ ސިޑި (އެއާސްޓެއާ) އެއްގައި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހި، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ބ. ހިތާދޫ މޫސާ ވަޖުދީގެ ހާލު މިހާރު ހަމައަކަށް އެޅެމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 9
އެކްސިޑެންޓުވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް: އޭޑީކޭ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

January 02, 2017 36
ހެލިކޮޕްޓަރު ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

މަތިންދާބޯޓަށް އަރާ ސިޑި (އެއާސްޓެއާ) އެއްގައި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހި އިއްޔެ ހިނގި ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 5
މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހަދަން ފަށާނީ އަންނަ މަހު: އޭޑީކޭ

އިމިގްރޭޝަނުން އެޅި ފިޔަވަޅަކާ އެކު ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހެދުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެކަން އަންނަ މަހު އަލުން ފަށާނީ ކުރީގެ އުސޫލުތަކަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 9
އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އަލުން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 26
"ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ފޭކް ރިޕޯޓުވަނީ ހައްދާފައި"

މާލޭގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ދޫކުރާ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލީ، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް، ސައްހަ ނޫން މެޑިިކަލް ރިޕޯޓު ހެއްދި މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން އަންނާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 26
ވިސާ ޖަހަން އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލު ނުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 13
އޭޑީކޭގައި ސިކުނޑީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ދިވެއްސެއްގެ ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިވާ ބޮޑު ޓިއުމަރެއް ނެގުމުގެ ނާޒުކް އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ސިއްހީ މައުލޫމާތު ދޭން ނުކުންނަންޖެހޭ: އަފްއާލް

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން، އެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭ...

November 24, 2016 2
ފުރަތަމަ ހެލްތް އެކްސްޕޯ 16 ސްޓޯލާ އެކު ފަށައިިފި

އެމްވީ މެޑިކަލްސް އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ 16 ސްޓޯލާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 5
އޭޑީކޭ ކެތުލެބު ސާމާނު ގެނެސްފި، ހުޅުވުން ޖެނުއަރީިގައި

ހިތުގެ ޒަމާނީ ފަރުވާއަށް ހާއްސަ ކެތު ލެބަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ސާމާނު މިހާރު ގެނެސްފި ކަމަށާއި ޖެނުއަރީ މަހު އެތަން ހުޅުވާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ

މިދިިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް، އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 16
ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް، 20 މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރިން ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން މި ރޭ ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.