16 ޖުލައި

July 16, 2017 61
ގާސިމްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމުން، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އޭނާ އަށް މިރޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އަދި އެއާޕޯޓުން ސީދާ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފެށުމަށް ފަހު، ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ވެގެން މިހާރު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގަ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 24
އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިންގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިންގެ ފޮޓޯ އޭޑީކޭ އިން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 6
އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 20
ކައިރިކައިރީގައި ތުއްތު ފަސް ކުއްޖެއްގެ މަރު!

އުފަންވިތާ ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނުވެ ތުއްތު ތިން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އިއްޔެ ވެސް، އުފަންވި ގޮތަށް ތުއްތުކުއްޖަކު މަރުވެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ބަނޑަށް ފަސް މަހުގައި ވިހޭ ކުއްޖަކު ވެސް އޭޑީކޭގައި އާދީއްތަދުވަހު މަރުވެފައިވެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 6
އޭޑީކޭގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގޯތިތެރޭގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 9
ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށްހިންގުން އިތުރުވެއްޖެ، ސަމާލުވޭ!

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 3
ވަސީމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ލަންކާ އަށް ގެންގޮސްފި

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި މި މަހު ކުރީކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވެ، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އަލީ ވަސީމް އިތުރު ފަރުވާއަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017
އޭޑީކޭ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކޮށްފި

އޭޑީކޭ ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްގެ މުވަައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ރޭ އިނާމު ދީފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 44
ދިވެހި އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ވިހައިފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި، ދިވެހި އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން މިއަދު ވިހައިފި އެވެ.

June 17, 2017
އޭޑީކޭގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

އޭޑީކޭ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގުރުއާން މުބާރާތެއް މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ބާއްވައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 18
ކްލިނިކްތަކުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ދެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކްޕާމިޓަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް، ކްލިނިކްތަކުން ނުހެއްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 3
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާން އަންހެންމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 3
ވަސީމް ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު: އޭޑީކޭ

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ބޮޑު ތަން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 8
އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: އޭޑީކޭ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާން އަންހެންމީހާގެ ހާލަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 15
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެންމީހާ އައިސީޔޫގައި

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާން އަންހެންމީހާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017
ސީރިއަސް އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އައި މީހާގެ ހާލު މަޑުމަޑުން ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 1
އަނިޔާވި މުވައްޒަފުންނަށް މި އަންނަނީ އެހީވަމުން: ރިސޯޓް

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި މިިދިޔަ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މުވައްޒަފުންނަށް...

June 03, 2017 19
އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑަށް އަނިޔާވި މީހާ ބޭރަށް ފޮނުވަނީ

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި މިިދިޔަ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު...

31 މެއި

May 31, 2017 12
އައިސީޔޫގައި އޮތް ދެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް ސީރިއަސް

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކަށް މިހާރު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 5
އޭޑީކޭއިން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށަނީ

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލަން އާސަންދަ ކުންފުނިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނިންމައި އެއްބަސްވުންތައް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު މިރޭ 12:00 އިން އިން ފެށިގެން އެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 11
އާސަންދައިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް އޭޑީކޭއަށް ހުރަހެއް ނެތް

އާސަންދަ އިން ހިދުމަތް ދިނުމުގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އެއްވެސްސ ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 32
އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް މިވަގުތު ދެވޭކަށް ނެތް: އޭޑީކޭ

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލަން އާސަންދަ ކުންފުނިން ނިންމި ނިންމުން މިއަދު ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެ ހިދުމަތް މިވަގުތު ދެވެން ނެތް ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.