18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 19
ކުޑަކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރި ފުލުސް މީހާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ޓްރެފިކްގައި ޖެހިފައިވާ ކާރެއްގައި އޮތް، ކުއްލި ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު އުރާލައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފުލުސް މީހާގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުސް އޮފީހުން...

April 18, 2018 113
ކުއްޖަކު މަރުން ސަލާމަތްކުރި ފުލުހަށް ތައުރީފު އޮހެނީ

ކުރިމަތީގައި އޮތީ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. ކާރު އޮތީ ގުޑައި ވެސް ނުލެވިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ކާރު ތެރޭގައި އޮތީ ދެންމެ ދެންމެ މަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ހަތަރު އަހަރުގެ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 7
އޭޑީކޭގެ ޓޯކަން ނަމްބަރު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ހަދާ މެމޯގައިވާ ޓޯކަން ނަމްބަރު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 53
ކެފޭތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ނުބޮވޭ ގޮތް ހަދަން ބޭނުން

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ފެންނަ ކަމަށް، އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ނެންގެވި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯލަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭ އިން ގެތަކަށް

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް، ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ފަރުވާދޭ ޚިދުމަތެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތްރީޑީ ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީ ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތްރީޑީ ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީއެއް އޭޑީކޭގައި ހަދައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 12
ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހުނު މީހާގެ ހާލު ދެރަ

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި، ސައިކަލަކުން ދިޔަ މީހަކު ރޭ ޖެހި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

March 19, 2018 17
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަތީ ހަރުފަތަށް

މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން މި ހޮސްޕިޓަލް ފެށުނީ އާދައިގެ ކްލިނިކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ކުރިން ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލް ހުރި އިމާރާތަށް ބަދަލުވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވުމަށް ފަހު...

18 މާޗް

March 18, 2018 16
އޭޑީކޭގެ އާ މެޑިކަލް ވޯޑު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ އިމާރާތުގެ ފަސް ބުރީގައި ހެދި 68 އެނދުގެ މެޑިކަލް ވޯޑު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 18
އޭޑީކޭގެ ކެތުލެބާއި ތިއޭޓަރު، ވަރަށް ތަފާތު

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ޚާއްސަ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

March 15, 2018 6
ބައި ޕާސް ހެދޭ ގޮތަށް އޭޑީކޭގެ ކެތު ލެބު ހުޅުވަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކެތު ލެބް މިރޭ ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 1
އޭޑީކޭގައި ބަލިމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ހަފުތާއެއް

ބަލިމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަފުތާއެއް އޭޑީކޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 4
ވައި ގޮޅިން ވެއްޓުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރީގެ ވައި ގޮޅިއަކުން އިއްޔެ ވެއްޓުނު ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ އަދިވެސް ހޭނާރާ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ މަހު 27 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 2
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 2
އަނިޔާވި މީހާ އައިސީޔޫގައި، ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާއަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 19
ބައްޕައަށްޓަކައިވާ ގުރުބާނީ، ބޭނުންވަނީ ކުޑަ އެހީއެއް

ލ. އަތޮޅު މީހަކާ އިނދެގެން އެ އަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ނަސްވާ އަބްދުއްމަޖީދުގެ ހަތް ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އަދި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެއް ވެސް ނަސްވާ އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. ފިރިމީހާ އަށް ލިބޭ ކުޑަ މުސާރަ އިން ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ކިރިޔާ ހަމަޖައްސަމުން އަންނަނިކޮށް އޭނާގެ ބައްޕަ...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 32
ދަރިވަރަށް ވަޅިން ހަމަލަދިނީ ފަސް މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން

ސްކޫލު ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަށް މިއަދު ވަޅިން ހަމަލާދީފައި ވަނީ ފަސް މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

January 17, 2018
އޭޑީކޭ ހެލްތް ސްކޫލްގެ ކޯހަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށުން ހިންގާ ހެލްތް ސްކޫލުގެ އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް ޓެކްނީޝަން ބޭސިކް ކޯހަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 10
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު މިރޭ ސީރިއަސް ވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 21
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭން އަލަށް ހެދި އިމާރާތް ހުޅުވައި ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

January 07, 2018 28
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތަށް ޑރ. ޕާންޑިއަންގެ ނަން

އޭޑީކޭގައި މިއަދު ހުޅުވި އެ ތަނުގެ އާ އިމާރާތަށް، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޑރ. އާރުޖޭސީ ޕާންޑިއަންގެ ނަމުން ނަން ދީފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 10
މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ވަޅިހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 9
ފިލައެއްގައި ޖެހުނު ޒުވާނާ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 13
މަގަށް ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ޒުވާނަކު ޒަހަމް

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި، ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ޒުވާނަކު މި ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.