17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 32
ދަރިވަރަށް ވަޅިން ހަމަލަދިނީ ފަސް މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން

ސްކޫލު ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަށް މިއަދު ވަޅިން ހަމަލާދީފައި ވަނީ ފަސް މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

January 17, 2018
އޭޑީކޭ ހެލްތް ސްކޫލްގެ ކޯހަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށުން ހިންގާ ހެލްތް ސްކޫލުގެ އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް ޓެކްނީޝަން ބޭސިކް ކޯހަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 10
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު މިރޭ ސީރިއަސް ވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 21
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭން އަލަށް ހެދި އިމާރާތް ހުޅުވައި ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

January 07, 2018 28
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތަށް ޑރ. ޕާންޑިއަންގެ ނަން

އޭޑީކޭގައި މިއަދު ހުޅުވި އެ ތަނުގެ އާ އިމާރާތަށް، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޑރ. އާރުޖޭސީ ޕާންޑިއަންގެ ނަމުން ނަން ދީފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 10
މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ވަޅިހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 9
ފިލައެއްގައި ޖެހުނު ޒުވާނާ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 13
މަގަށް ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ޒުވާނަކު ޒަހަމް

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި، ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ޒުވާނަކު މި ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 2
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 2
އޭޑީކޭގެ ހިތާނު ކޭމްޕް ބުރާސްފަތީގައި

އޭޑީކޭގެ ހިތާނު ކޭމްޕް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 35
އުއްމީދު ކަނޑާލި ޒުވާނަކަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފުއްޕާމެއަށް ލޭ އެޅި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު އުއްމީދު ކަނޑާލާފައި އޮތް ދިވެހި ޒުވާނަކަށް އޭޑީކޭ އިން ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 15
ސަމާ އައިލެންޑް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރު

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން މާލެ ދަތުރު ކުރި ލޯންޗެއް، ސަޕްލައި ދޯންޏެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކަކު، އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 8
އަލަމްގެ ފައިގެ އިންފެކްޝަން ނައްތާލެވިއްޖެ: އާއިލާ

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޕްލާސްޓަރު އެޅުމުން އިންފެކްޝަން އުފެދި ކަނާތު ފައިގެ ބައެއް ގިރުނު ތ. ތިމަރަފުށީ ޒުވާނާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 47
ޕްލާސްޓަރު ނައްޓާލަދޭން އާދޭސްކުރިން: އަަލަމް

ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕުރޮޖެކްޓް އޮފިސަރު، އަލަމް އައްބާސް، 23، އާންމުކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮހެއް ނޫޅެ އެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން އުޅެނިކޮށް އޭނާއަށް ކުރިމަތިވީ، އިންސާނަކަށް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ދިމާނުވާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ؛ ކަނާތު ފައިގެ ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 5
އެލައިޑްގެ ބިލިން ސިސްޓަމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ އާ ބިލިން ސިސްޓަމް ބޭނުން ނުކުރާ ހޮސްޕިޓަލް، ކްލިނިކްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

September 15, 2017 60
ޕްލާސްޓަރު އެޅި ޒުވާނެއްގެ ފައިން ބައެއް ގިރިއްޖެ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނިކޮށް ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޕްލާސްޓަރު އެޅި ޒުވާނެއްގެ ފައިން ތަންގަނޑެއް ގިރި، އެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 11
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 2
ނޯވޯ ނޯޑިސްކް އިންސިއުލިން ތައާރަފް ކޮށްފި

ޔޫރަޕްގެ މަޝްހޫރު "ނޯވޯ ނޯޑިސްކް" އިންސިއުލިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 8
އޭޑީކޭގެ ކެތު ލެބް ގާއިމުކޮށް ޓެސްޓްކުރަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭން ކެތު ލެބް ގާއިމުކޮށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 2
އޭޑީކޭ ހެލްތު ސްކޫލުގެ ކޯސްތައް މި މަހު ފަށަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމްކުރި ހެލްތު ސައިންސަސް ސްކޫލުގެ ކޯސްތައް މި މަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 81
ހާލު ބޮޑުވެ ގާސިމް އަނެއްކާވެސް އެޑްމިޓްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހާލުކޮޅު ސީރަސްވެ، އަނެއްކާވެސް މިއަދު ފަތިހުން ފެށިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 1
މުހުތާޒް ދެ ހަފުތާ ފަހުން އޭޑީކޭއިން ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހުތާޒު މުހުސިން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، ދާދި ދެންމެއަކު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 12
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްކޮލަޝިޕް ހަތަރު ޑޮކްޓަރަކަށް ދީފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްކޮލަޝިޕް ހަތަރު ޑޮކްޓަރަކަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.