21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 22
އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސް: ހިތްފަސޭހަ، ޒަމާނީ ގެތައް

ހުޅުމާލޭގައި އަކުއާ ވީޓާއިން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ "އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑަންސް"ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފަ އެވެ. ސާދަ ބުރީގެ މި އިމާރާތުގައި ދެ ކޮޓަރި އާއި ތިން ކޮޓަރީގެ 98 އެޕާޓްމަންޓް ހުންނާނެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ވެސް މެއިޑް ރޫމެއް ހުންނާނެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ސަރަހައްދެއްގައި...

26 ޖުލައި

July 26, 2020 31
ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުމަށް އަކުއާވީޓާގެ ފްލެޓްތައް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުގެ ތެރެއިން ހިތްފަސޭހަ، އަމާން ދިރިއުޅުމަކަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް އަކީ ހުޅުމާލެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ތަރުތީބު ކަމާއި އިމާރާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބެ އެވެ. ހުޅުމާލެ އަށް ބަހާއި ފެރީގައި ދަތުރު ކުރެވޭ އިރު ބްރިޖާ އެކު އެރަށަށް...