25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
މޯނިން ސަން: ހުރިހާ ވަގުތަކަށް ހެޔޮވަރު ކޮފީއެއް

ގިނަ މީހުން ހެނދުނު ހޭލައިގެން ކޮފީއެއް ބޯލަން ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އަވަދި ނެތި އޮފީހަށް ދާން އުޅެމުން ކޮފީއެއް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ވަގުތު ނުލިބޭ މީހުން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ހައްލަކީ "މޯނިން ސަން އިންސްޓެންޓް ކޮފީ" އެވެ.