07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
މަންދު ކޮލެޖުގެ ވާޗުއަލް ސިސްޓަމް ތަފާތު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހާސިލްކުރަން ކޮންމެހެން ޔުނިވާސިޓީއެއް ނުވަތަ ކޮލެޖަކަށް މީހާ ދާން ނުޖެހޭނެކަން ދައްކައިދިނީ މަންދު ކޮލެޖުންނެވެ. އެ ކޮލެޖުން އަމިއްލަ އަށް ފަރުމާކުރި "ވާޗުއަލް ކްލާސް" މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ރަށުގައި ހުރެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 1
މައި ކޮލެޖު: މަތީ ތައުލީމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާވަމުން އަންނައިރު، އެކަމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް ބަޔަކީ މައި ކޮލެޖެވެ. މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި މި ކޮލެޖުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް މިހާތަނަށް ވަނީ އުނގެނިގެން ނުކުމެފަ އެވެ. އެތަނުގެ އެކި ސެންޓަރުތަކުގައި 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އަންނަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ....

16 ޖުލައި

July 16, 2019
ވިލާ ކޮލެޖްގެ ދިރާސާއާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް މާދަމާ ފަށަނީ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ވިލާ ކޮލެޖުން އިލްމީ ދިރާސާތަކަށް ހާއްސަ ކޮންފަރެންސެއް ފެށީ ދިރާސާކުރުމުގެ އާދަކާދަ ރާއްޖޭގައި އަށަގަނެފައި ނެތް ކަން ފާހަގަވެގެންނެވެ. އެކަމަކު ވިޔަފާރި އާއި ތައުލީމީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ އެކި ކަންކަމުގައި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިރާސާގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑެވެ. ގައުމީ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ވިލާ ކޮލެޖު: ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވެސް ހާއްސަ

އޯ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ފާހެއް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މުސްތަގުބަލް ބައްޓަން ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ފުރުސަތު، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ވިލާ ކޮލެޖުން ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ އެވެ. ފައުންޑޭޝަނުން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ ހަމައަށް ކިޔެވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް...

04 ޖުލައި

July 04, 2018 8
އޭސީސީއޭގެ ދާއިރާއިން ވިލާ ކޮލެޖަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ކުރައަރައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނައިރު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވެސް އަދި ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ކުރާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް އެންމެ ފައިދާ ހުރި އަދި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރުމާއި ފައިސާއަށް ވާނުވާ ބެލުމެވެ. މި މަސައްކަތްތައް އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި...

11 މެއި

May 11, 2017 6
ވިލާ ކޮލެޖް: ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ވުމަށް މިސްރާބު ހިފާފައި

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތިބެގެން، އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު މަތީ ތައުލީމް ހޯދޭނޭ ފުރުސަތު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި 2007 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފެށި ވިލާ ކޮލެޖުން އަންނަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އެ ކޮލެޖުން އަންޑަގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ...