21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް: މީރުވެފައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ

އިންޑޮނީޝިއާގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް އަކީ އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ. ލިލީ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި މި އުފެއްދުމަކީ ނޫޑުލްސް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏެވެ.