01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
އައިޓީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގޭގައި ތިބެގެން ހޯދާ

މުޅި ދުނިޔެ ދަތުރުކުރަމުން މި ދަނީ، މީގެ ކުރިން ދެކެފައި ނުވާ ފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއް ވާން ކައިރިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދުނިޔެ ހަނގުރާމަކުރަމުން ދާއިރު، މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް އައިސްފައިވާ އަދި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް މި ހިއްސާކުރަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ވެބްސައިޓާއެކު ލިންކްސާވް ކަސްޓަމަރުންނާ ކައިރިއަށް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އައިޓީ ސާމާނުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ލިންކް ސާވް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.