10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 22
މަހާ ޖައްރާފު ހިންގުން 100 ޕަސެންޓު ދިވެހިންނަށް

މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖަރު ރާއްޖެއަށް ގެނައީ 25 އޮކްޓޯބަރު 2017ގަ އެވެ. އެ ދުވަސް ވެގެންދިޔައީ ގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް މުހިންމު ބިންގަލެއް އެޅިގެންދިޔަ ދުވަހަކަށެވެ. އެ ދުވަހު އަލިވިލިގެންދިޔައީ ގައުމުގެ ވަސީލަތްތައް ފުޅާވެ، ތަރައްގީއަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ބޮޅެއް އެކުވެގެނެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
މާދަމާގެ ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީ

މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކަމަށް ނުބަލާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑެވެ. މީގެތެރޭގައި ބިންބޮޑު ރަށްތަކާއި ބިންކުދި ރަށްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި ރަށްތަކުގެ ޖަޒީރާވަންތަ ކަމަށް ވިސްނައި، ރަށްތަކަށް ލަފާފުރުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ސަރުކާރުން ރަށްތަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ބަނދަރުތަކެވެ. އަދި 24...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 2
ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި އެމްޓީސީސީ 39 އަހަރު

ފަޅު ފުންކުރުމާއި ބިންހިއްކުމާއި، އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި އިމާރާތްކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ތަރައްގީގެ މުހިންމު މަރުހަލާތަކެއް ކަޑައްތުކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ދަތުރުގައި އައި ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިއަކީ 39 އަހަރު ކުރިން ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 4
އުޅަނދުތައް އެހެލުމުގައި އެމްޓީސީސީ އެންމެ ކުރީ ސަފަށް

ވާޖަހައިގެން ތަންޑިޔާ ލައިގެން އެތައް ބަޔަކުވެގެން ދަމާފައި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލި ޒަމާން މާޒީވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ބުރަ އަދި އެތައް އިރެއް ހޭދަވާ ކަމެކެވެ. އަދި ތަންޑިޔާގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބޭ މީހުންނަށް އޮބި ނޯވެގެން ދޯނި ވެއްޓި މުދަލަށާއި މީހުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ލިބިފައި އެބަހުއްޓެވެ.