30 ޖުލައި

July 30, 2020 2
ޓްރީ ޓޮޕުން ހިޔަރިން އެއިޑްގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ހިޔަރިން އެއިޑް ޓްރަޔަލް އާއި ފިޓިން އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްކޮށް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ޓްރީ ޓޮޕުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައިފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ މީހާ ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން އަދި ކޮންޓްރޯލް (އައިޕީސީ)ގެ ދަށުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އަޅާފައިވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ހިސާބުން މި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް...

04 ޖޫން

June 04, 2020 8
ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދެންތަ؟

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު ގައިގެ ހަންގަނޑު ޖަރާސީމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ގިނައިން އަތް ދޮވެ، ސެނިޓައިޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހަންގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އާދެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ މުހިއްމު...

17 މެއި

May 17, 2020
ކޮވިޑް-19:މާބަނޑު މީހުން ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ ހާސްކަން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހާސްކަން އިތުރުވެފައިވަނީ މާބަނޑު މީހުންގެ އެވެ. ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ވާނޭ ގޮތާއި، ވައިރަހާ ގުޅިގެން އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނާ ވަކިވާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާއި، ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ކުއްލިއަކަށް އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޓްރީޓޮޕްގެ ސެޕްޓޮޕްލާސްޓީއާއި ރައިނޮޕްލާސްޓީ ހިޔާރުކުރަމާ

ޑީވިއޭޓެޑް ސެޕްޓަމް އަކީ ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި ކާޓިލޭޖް ގުޅޭ ހިސާބު (ނޭސަލް ސެޕްޓަމް) ކަތިކޮށް ހުރުމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ އެތަކެއް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ނޭސަލް ސެޕްޓަމްގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ކަތިކަމެއް ހުންނަ މީހުންނެވެ. މި މައްސަލަ ބޮޑަށް ހުންނަ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއާ މެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއަކީ މަޝްހޫރު ހިދުމަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ރާއްޖޭގައި މި ސާޖަރީތައް އެހާ މަޝްހޫރު ނުވެދާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްލާސްޓިކް އަދި ރީކޮންސްޓްރަކްޓިވް ސާޖަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށި ޑރ. ސެރްކަން ޑީނާރްއާ އެކު ކުރި އިންޓަވިއުއެއްގައި މި ހިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ޝައްކުތައް ފިލުވައިދިނެވެ.