14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރީތިވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށް އެކިއެކި ފަރުވާތަކާއި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީ ސެންޓަރުގެ ތިން ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 7
ރިމެކްސް: ދަތުރުވެރިންގެ އަތްމަތީގެ ބައިވެރިޔާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކި ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީ ފޯނުގެ އެކި ސާމާނު ގަތުމަށެވެ. އެގޮތުން ބްރޭންޑެޑް މޯބައިލް ފޯނާއި ހެޑްސެޓާއި ޗާޖަރުގެ އިތުރުން ޕަވަބޭންކާއި ފޯނު ކަވަރު ގަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުކަން މި ދިރާސާތަކުން ފާހަގަކުރެވެ...

03 ޖުލައި

July 03, 2019 13
ޕެންޝަން ސްކީމް، ފަހަށް ރައްކާކުރަން ފަހި ފުރުސަތެއް

އާދައިގެ މަތިން ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ރައްޓެހިން ތިބި ކެފޭއަށް ދެވުނުއިރު އެމީހުން ތިބީ މުސްކުޅިވުމުން ދިރިއުޅުން އޮންނާނެ ގޮތަކާ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ. އެއްބަޔަކު ބުނަމުންދިޔައީ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވިއްޖެ ނަމަ، މައިންބަފައިން މުސްކުޅިވެ ގައިބާރުނެތޭ ދުވަހު ދަރިން...

01 ޖުލައި

July 01, 2019 1
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހެއް ފަށަނީ

މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް (މައި) ކޮލެޖުން މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ކްރިއޭޓިވް މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހެއް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 19
ރެޑްވޭވްގެ ބޮޑު އިނާމު ހީ ވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް!

އޭނާ އަށް ލިބުނީ ފޯނު ކޯލެކެވެ. އެތަނުން ގުޅައިފައި ބުނީ، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުނު ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ފޭކް ކޯލްތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، އޭނާ ވެސް ހީކުރީ އެއީ އެކަހަލަ ކޯލެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މި ލައްވާލީ ނަސީބުގެ ކޯލެކެވެ. ށ. ފޯކައިދޫގެ 51...

17 ޖޫން

June 17, 2019 19
އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސްއިން އެންމެންނަށް ސޯލާ ކެމްޕެއިންއެއް

ކަރަންޓާއި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން، ގޭބިސީތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 36
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ހަސަންބެއާ މިފަހަރު ދިމާވީ ޕެންޝަން އޮފީހުންނެވެ. އެހެންޏާ ހަސަންބެއާ ދިމާވާއިރު މޫނުމަތިން ފެންނަ ހިނިތުންވުމެއް މިއަދަކު ނެތެވެ. ހަސަންބެއާ ސުވާލުކުރުމުން ޕެންޝަން އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ހުރިވަރެއް ބަލަން އައި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019
ޒީބާ ޕްރިމިއަމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ޕިރަމިޑުން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޒީބާ ޕްރިމިއަމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ޕިރަމިޑުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 1
ކޮކޯ ޝީކުން އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބިއުޓީ ޓްރީމަންޓްގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކޯކޯ ޝީކުން "ޓްރީޓްސް އިން ބިޓްސް"ގެ ނަމުގައި އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 2
ލައިފް ސަޕޯޓުގެ އާ ފިހާރަ "ސަފާޔާ" ހުޅުވައިފި

ޕާސަނަލް ކެއާ އާއި ރީތިވާ ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ލައިފް ސަޕޯޓްގެ އާ ފިހާރަ، ސަފާޔާ މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
އެސްއެންޑްއޯ އިން ހާއްސަ ފަރާޓާއެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ސްޓޭންޑާޑް އެންޑް އޮރިޖިން (އެސްއެންޑްއޯ) އިން ހާއްސަ ފަރާޓާއެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ފިންލެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަދި ސައުތު އޭޝިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފިންލަންޑުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަރީ ކަމަރައިނަން، އޭޕްރީލް 8، 2019 ގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވި 'ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޯލްޑިވްސް' ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 4
ކްރޯމޯލްޑިވްސް: ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުގެ ނަމޫނާއެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި އާބާދީގެ 49.30 ޕަސެންޓު މީހުން ދިރިއުޅެނީ މާލޭގަ އެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ހިންގުން މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ސަބަބުންނާއި ވިޔަފާރިތައް މާލެއަށް ޖަމާވެފައި އޮތުމުންނާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މާލެ އާއި މާލެ ސަރަހައްދަށް ހިޖުރަކުރަން...

31 މާޗް

March 31, 2019
ޕްރައިމް ޕްލަސް: ގޭތެރެ ރީތިކުރާ ސާމާނަށް ހާއްސަ

ގޭތެރޭގެ އިންޓީރިއާ ބޭނުންތަކަށް ހާއްސަ މި ފިހާރައަކީ އެކަމަށް ވަރަށް ހާއްސަ މުދާ ވިއްކާ ފިހާރައެކެވެ. "ޕްރައިމް ޕްލަސް" ހާއްސަ ވަނީ ގޭތެރެ ރީތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ލިބެން ހުރީތީ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 2
މިހާރު ޕްރޯޑިޒައިނާސް އަކީ ލޫޕްކްރާފްޓް، ހިދުމަތް ކުރިޔަށް

ޕްރޯ ޑިޒައިނާސްގެ ނަން ލޫޕްކްރާފްޓް އަށް ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 6
ކަސްރަތުކުރާ އިރު އެކަށީގެންވާ ހެދުންލުން މުހިއްމު!

މި އުޅެނީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ޖިމަށް ދާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖަހައިފި އެވެ. ބެންޗު ޕްރެސް ބޭނުންކުރަން ވެސް ޖެހުނީ ކިޔޫގައި ހުންނާށެވެ. އެ ބޭނުން ކުރަން އިން މީހާ ދިއުމުން ވަރަށް އުފާވި އެވެ! އެންމެ ފަހުން އެ ބޭނުން ކޮށްލަން އަހަރެންނަށް އެ ލިބުނީ އެވެ. އެކަމަކު އޭތި ކައިރިއަށް ދިޔަ އިރު އޭގެ ވަށައިގެން ހުރީ...

08 މާޗް

March 08, 2019 13
މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރާ ވެމްކޯގެ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ

މާލޭގެ މަގުމަތި ކުނިން ފުރިބާރުވެފައި ހުއްޓައި އެތަން ރީތި ކޮށްދެނީ ވެމްކޯގެ މި ހީވާގި އަންހެނުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް، ކުނި މެނޭޖުކުރަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ކުންފުނިން ކުރަން ފެށުމާ އެކު، މަގުމަތި ސާފުވެގެން ދިޔައީ އެވެ. އެގޮތަށް އަހަރެމެން އަޅާ ކުނިތައް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތާ ގާތްގަނޑަކަށް...

06 މާޗް

March 06, 2019
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް، އިޖްތިމާއީ ރޮނގުން ވިދާލައިފި

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮށް، އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތޮންސް އެންޑް ޑިސްޓެންސް (އެއިމްސް) އިން ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސޯޝަލް އެވޯޑްގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 1
ފެންވަރު ރަނގަޅު އިލެކްޓްރޯނިކްސް "ޑިއާޒޮއި" އިން!

ފެންވަރު ރަނގަޅު އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް: މީރުވެފައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ

އިންޑޮނީޝިއާގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް އަކީ އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ. ލިލީ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި މި އުފެއްދުމަކީ ނޫޑުލްސް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏެވެ.