12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 4
ޒާރާ: ފްލޯއިން އެޅުމަށް ބޮޑު ލުޔެއް!

ލަކުޑި ފްލޯރިން ޖަހާނަމަ އެއީ ލައްކަ މަސައްކަތެވެ. ހަމައެކަނި ބޮޑީ އަގެއް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރާނެ ރަނގަޅު ބަޔަކު ވެސް ހޯދަން ޖެހެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ފްލޯގައި އިތުރު ލޭޔަރުތައް އަޅާ، އެތައް ވަގުތެއް ވެސް އެކަމަށް ދެއެވެ. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ލަކުޑި ކުނޑިތަކުން މުޅިތަނަށް އޮންނާނީ ހިރަފުސް ކުނޑި އަރައިފަ އެވެ. މި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއާ މެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއަކީ މަޝްހޫރު ހިދުމަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ރާއްޖޭގައި މި ސާޖަރީތައް އެހާ މަޝްހޫރު ނުވެދާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްލާސްޓިކް އަދި ރީކޮންސްޓްރަކްޓިވް ސާޖަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށި ޑރ. ސެރްކަން ޑީނާރްއާ އެކު ކުރި އިންޓަވިއުއެއްގައި މި ހިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ޝައްކުތައް ފިލުވައިދިނެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
ކެންގަރޫ ކިޑްސް އާއި ބިލަބޮންގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވާލަނީ

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޑްރީމް ކެމްޕަހުގައި އުމުރުން 22 މަހާއި (1 އަހަރާއި 10 މަސް) 6 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޕްރީސްކޫލް އަދި ބިލަބޮން ހައި ޑެސްޓިނީ ކެމްޕަހުގައި (ކުރީގެ އީޕީއެސް އިމާރާތް) އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 2 އިން 10 އަށް، އެޑްމިޝަން މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 2
ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމުގައި ފަރުދުންގެ ދައުރު

ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުން ރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު ފާސްކުރެވި އާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ވުޖޫދަށް އައުމާ ހިސާބުންނެވެ. މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުން މަޖުބޫރު...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 17
ކޮކޯ ޝިކް: ގިނަ ބައެއްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް!

ރީތިކޮށް ހުރުމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކުރިން ވަގުތުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދައިގެން ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނެގޭއިރު މިހާރު ސެލޫންތަކުގައި ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނަގަން މަސްދުވަހުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓެއް އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ އަކީ ބޭނުންވާ ޓްރީޓްމަންޓްތައް ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތުމާއި ނަގާ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 5
ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއާގެ އިނާމަކަށް މިފަހަރު 200،000ރ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއާ، މި މަހު 29 ގައި، 200،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމަކާ އެކު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 2
އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންވީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އަށް

ކުންފުނިތަކުގައި އިންވެސްޓު ކުރުމަކީ ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެކެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސާ އާއި ބޮންޑު ފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ގަތުމަކީ ފައިދާގެ އިތުރުން ގެއްލުން ވެސް އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ވުމުން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ބަލާލުމަކީ ވަރަށް...

29 ޖުލައި

July 29, 2019 1
މައި ކޮލެޖު: މަތީ ތައުލީމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާވަމުން އަންނައިރު، އެކަމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް ބަޔަކީ މައި ކޮލެޖެވެ. މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި މި ކޮލެޖުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް މިހާތަނަށް ވަނީ އުނގެނިގެން ނުކުމެފަ އެވެ. އެތަނުގެ އެކި ސެންޓަރުތަކުގައި 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އަންނަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ....

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތް: އާ ޖީލުތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ

މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެންމެ ކަމުދާނީ ކޮންމެވެސް ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ ކޮފީއެކެވެ. ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލު ކޮށްލަން ބޭނުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ދާނީ ކޮފީ އަކަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮފީ އާއި ފިނި ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ސައިފަތް ހިޔާރުކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
ރަންފައުނުން އޭސީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން ރަންފައުނުން އެލްޖީ އޭސީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
ކްލީވިޔާ އެޕާޓްމެންޓްތައް ހެޔޮ އަގުގައި

ގެދޮރުގެ ދަތިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އިޖްތިމާއީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެކި ސަރުކާރުތަކުން އެކި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އެކި ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ލަގްޒަރީ...

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް!

ސިމްޑީ އާއި ދިލްމާ ގުޅިގެން ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 9
މެންޑަރީނާ ކޮލަމްބޯ އިން ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ އަގުތަކެއް!

ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ "މެންޑަރީނާ ކޮލަމްބޯ" ހޮޓަލުން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019
ވިލާ ކޮލެޖްގެ ދިރާސާއާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް މާދަމާ ފަށަނީ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ވިލާ ކޮލެޖުން އިލްމީ ދިރާސާތަކަށް ހާއްސަ ކޮންފަރެންސެއް ފެށީ ދިރާސާކުރުމުގެ އާދަކާދަ ރާއްޖޭގައި އަށަގަނެފައި ނެތް ކަން ފާހަގަވެގެންނެވެ. އެކަމަކު ވިޔަފާރި އާއި ތައުލީމީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ އެކި ކަންކަމުގައި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިރާސާގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑެވެ. ގައުމީ...

15 ޖުލައި

July 15, 2019 23
ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް އަތްމަތި ތަނަވަސްކޮށްލަން ފުރުސަތެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އީދާ ދިމާކޮށް އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ހިތްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ދަތުރުތަކަށް ހޭދަކުރަން ބައެއް މީހުންނަށް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. ހުރަހަކީ މާލީ ތަނަވަސްކަން ކުޑަވުމެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރީތިވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށް އެކިއެކި ފަރުވާތަކާއި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީ ސެންޓަރުގެ ތިން ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 7
ރިމެކްސް: ދަތުރުވެރިންގެ އަތްމަތީގެ ބައިވެރިޔާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކި ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީ ފޯނުގެ އެކި ސާމާނު ގަތުމަށެވެ. އެގޮތުން ބްރޭންޑެޑް މޯބައިލް ފޯނާއި ހެޑްސެޓާއި ޗާޖަރުގެ އިތުރުން ޕަވަބޭންކާއި ފޯނު ކަވަރު ގަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުކަން މި ދިރާސާތަކުން ފާހަގަކުރެވެ...

03 ޖުލައި

July 03, 2019 13
ޕެންޝަން ސްކީމް، ފަހަށް ރައްކާކުރަން ފަހި ފުރުސަތެއް

އާދައިގެ މަތިން ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ރައްޓެހިން ތިބި ކެފޭއަށް ދެވުނުއިރު އެމީހުން ތިބީ މުސްކުޅިވުމުން ދިރިއުޅުން އޮންނާނެ ގޮތަކާ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ. އެއްބަޔަކު ބުނަމުންދިޔައީ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވިއްޖެ ނަމަ، މައިންބަފައިން މުސްކުޅިވެ ގައިބާރުނެތޭ ދުވަހު ދަރިން...

01 ޖުލައި

July 01, 2019 1
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހެއް ފަށަނީ

މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް (މައި) ކޮލެޖުން މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ކްރިއޭޓިވް މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހެއް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 19
ރެޑްވޭވްގެ ބޮޑު އިނާމު ހީ ވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް!

އޭނާ އަށް ލިބުނީ ފޯނު ކޯލެކެވެ. އެތަނުން ގުޅައިފައި ބުނީ، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުނު ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ފޭކް ކޯލްތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، އޭނާ ވެސް ހީކުރީ އެއީ އެކަހަލަ ކޯލެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މި ލައްވާލީ ނަސީބުގެ ކޯލެކެވެ. ށ. ފޯކައިދޫގެ 51...