10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
ޕިއްޒާ ބޯނާ: 35 އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ޕިއްޒާ

ޕިއްޒާ ބޯނާއަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެތަނުގެ ޕިއްޒާގެ ރަހަޔަށް އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ އިރު މިހާރު 35 އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ޕިއްޒާ ލިބެން ހުރެ އެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕުން އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 12
އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސީ: ވަރަށް ހިތްގައިމު

އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީކުރާ އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސީގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ބާރަށް ކުރިޔަށެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ދުވާ ޓްރެކް އަޅާފައިވާ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި އޮތް ހުސް ބިމުގައި ހަދާ އެޕާޓްމަންޓްގެ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 13
ފަހިޕޭ: ބިލް ދައްކަން ކިޔުގައި ޖެހުން ނިމުމަކަށް

ރީލޯޑެއް ނުވަތަ ރާސްޓަސްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އަވަސް އަރުވާލާފައި ދަނީ އެންމެ ކައިރި ކަންމަތީ ފިހާރައަށެވެ. ބިލަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ނަންބަރު ނަގައިގެން އެތައްއިރެއް ހޭދަކުރަންޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް މި ވަނީ މިކަމަށް ފަހިކަމެއް އައިސްފަ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 10
އަންނައަހަރު ބިލަބޮންގަށް ވެސް ފިންލަންޑް ޕްރިންސިޕަލެއް

އީޕީއެސް އިމާރާތުގައި ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މި އަހަރު ކުރި ބިޑު އައިލެންޑަސް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކާމިޔާބުކުރުމާ އެކު ސްކޫލް ހިންގަމުން އައި ބޯޑުގައި އީޕީއެސްގެ ފައުންޑަ މެމްބަރުން އަދާކުރި މުހިންމު ދައުރު ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އާ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައި،...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ފިޓްޒޯން: ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ހާއްސަ ޖިމެއް!

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފިޓްޒޯނަކީ ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި "ޔުނިސެކްސް" ޖިމެވެ. އާދައިގެ ގޮތަކަށް ޑިސެމްބަރު 10، 2014 ގައި ފިޓްޒޯނަ ހުޅުވި ނަމަވެސް، ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް މިހާރު އެހީ ތަނަވަސް ޖިމެކެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 4
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ޔޫވީ ކޯސްތަކުގެ ތަރުހީބު ބޮޑު ވަނީ

މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ވިލާ ކޮލެޖު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް މިއީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ދަރިވަރުންނަށް ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކިޔެވުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ހުރި އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ކޮލެޖުން އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ދަ ވެސްޓް...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 3
ކްރޯ މޯލްޑިވްސް: އެކައުންޓިން ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުމެއް!

ކްރޯ މޯލްޑިވްސް އަކީ ރާއްޖޭގައި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހިމެނޭ އެއް އެކައުންޓިން ފާމެވެ. ދުނިޔޭގެ އޮޑިޓް ފާމްތަކުގެ ލިސްޓުގައި އަށް ވަނަ...

December 25, 2018 8
ޕާޓިކަލްސް: ހުރިހާ ކަމެއް އެއްތަނަކުން، އޮންލައިންކޮށް

ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރާ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ދިވެހިންގެ ވިސްނުމާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސޯދު އަރާ ހަމަކުރާއިރު، ރާއްޖޭގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 27
ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބޭނުން އެނގޭތަ؟

ޕެންޝަން އޮފީސް ވުޖޫދަށް އައިފަހުން ނުވަ އަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔަ އިރު އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދާ އެއް ސުވާލަކީ ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ. އޭގެއިން ވާ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އަދި އެއީ މުހިއްމު ފަންޑެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ވިލާތު ގައުމުތަކުގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ފަންޑެއް ކަމަށް އެފަދަ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 2
ރީތިރަށް ރިސޯޓް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 9
ބޮޑީޓެކް: އަލަށް ޖިމަށްދާ މީހުންނަށް ލުޔެއް!

ފިޓްނަސް އާއި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް ގެންގުޅޭ ދިވެހިން އިތުރުވެފައިވާ އިރު ޖިމްތަކާއި ފިޓްނެސް ސްޓޫޑިއޯތައް ވެސް މާލޭގައި ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވި "ބޮޑީޓެކް" އަކީ ވެސް ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޖިމެކެވެ. ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުވާފައިވާ ޖިމްގައި ކުޑަކުދިންނާއި...

December 06, 2018 1
ރަންފައުނުން އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުން ފިހާރައިން އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އިޔާ އެންޑް ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 06, 2018
ނިއު އޭޖްގެ ކްރެޝަލް، ކޮލިޓީ ފާހާނާ ބްރޭންޑެއް!

ނިއު އޭޖް އަންލިމިޓެޑަކީ 1998 އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި، ފާހާނަ ސާމާނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު، އަދި ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
ޒުވާނުންނަށް ސައިރެކްސްގެ ހިއްސާ

މަތީ ތައުލީމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް މިއަދު އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ އެއް ކަންތަކެވެ. މި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ސައިރިކްސް ކޮލެޖަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ހަރުފަތުގައި...

December 03, 2018
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރިންޓާ ސޭލް!

ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރު ފަދަ ތަކެތި އަތްފޯރާ ހިސާބަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަމަ ކޮޕިއާ ޕްލަސް އަކީ ހިޔާރު ކުރަންވާނެ ފުރަތަމަ ތަނެވެ. އަދި މިހާރު ދިރާސީ އަހަރު ނިމެން ގާތް...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލްގެ އެޑްމިޝަނަށް ހުޅުވައިފި

ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ އެކި ގްރޭޑްތަކަށް 2019 އަހަރަށް އެޑްމިޝަންސް އަށް މިހާރުވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
ސައުތު ފައުންޑޭޝަން: އިޖުތިމާއީ އެހީތެރިއަކަށް!

ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރީ ކުރަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ތައުފީގު ނުވަތަ އާއްމު ނަމުން ނަމަ ސައުތު ތައުފީގު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އިޖުތިމާއީ އެކި ކަންކަމަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ބޭސްފަރުވާއިން ފެށިގެން ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ވެސް އެ އާއިލާގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުން ދެ އެވެ. ނަމަވެސް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
މުސްކުޅިންނަށް އެހީވުމުގައި ޕެންޝަނުން ނަމޫނާ ދައްކަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އަންނަނީ އަވަސް މިނެއްގައި އިތުރުވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ އުޅެނީ 16،000 އަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 2
ފިންލަންޑް ސްކޫލްގެ އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަަނީ!

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާ އެކު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް ވަނުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، އޯޕަންޑޭއެއް ބޭއްވުމަށް އެ ސްކޫލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޔުކަނެކްޓްއިން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް އެއާޕޯޓްގައި ހުޅުވައިފި

މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ފްރެންޗައިސް ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވޯޓާ ފްރަންޓްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 9
ލައިޓް ވިއްކާ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ލައިޓްގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ދަރިވަރުންގެ ވާދަވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި އަލަށް ހުޅުވާ ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ...

October 31, 2018 3
އެލްސާ ބެޑިންގެ ކޮލިޓީ ބެޑުޝީޓު އަގު ހެޔޮކޮށް

ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ކޮލިޓީ ބެޑްޝީޓް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދޭ "އެލްސާ ބެޑިން" އިން މާދަމާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 5
މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް "ދި އޯގޭނިކް ފާމަސީ" ރާއްޖެ އަށް

"ދަ އޯގަނިކް ފާމަސީ"ގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ކިމް އަދި ކްލޯއި ކާޑޭޝިއަން، ރީޓާ އޯރާ، ޓޭލާ ސްވިފްޓް، މައިލީ ސައިރަސް އަދި މެޑޯނާ ފަދަ މަޝްހޫރު އެތައް ތަރިންނެއް ބޭނުންކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އެކަމުން ވެސް، އެ އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮލެޓީ ރަނގަޅުކަން އެނގިގެންދެ އެވެ. އޯގަނިކް ފާމަސީގެ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 1
"މިޝަން" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް- މި ވަރެއް ނެތް

މިޝަން ބްރޭންޑަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ގްރުމާ އޭޝިއާ އެންޑް އޯޝަނިއާގެ ދަށުން މެލޭޝިއާގައި އުފައްދަމުން ގެންދާ ބްރޭންޑެކެވެ. މި ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރޮށި، އާޓާ ރޮށި، ނާން، ގާލިކްނާން، ޕިޓާ އަދި ޕިއްޒާ ބޭސް ހިމެނެ އެވެ.