08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް އެއާޕޯޓްގައި ހުޅުވައިފި

މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ފްރެންޗައިސް ސީކްރެޓް ރެސިޕީގެ އާ އައުޓްލެޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވޯޓާ ފްރަންޓްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 9
ލައިޓް ވިއްކާ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ލައިޓްގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ދަރިވަރުންގެ ވާދަވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި އަލަށް ހުޅުވާ ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ...

October 31, 2018 3
އެލްސާ ބެޑިންގެ ކޮލިޓީ ބެޑުޝީޓު އަގު ހެޔޮކޮށް

ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ކޮލިޓީ ބެޑްޝީޓް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދޭ "އެލްސާ ބެޑިން" އިން މާދަމާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 5
މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް "ދި އޯގޭނިކް ފާމަސީ" ރާއްޖެ އަށް

"ދަ އޯގަނިކް ފާމަސީ"ގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ކިމް އަދި ކްލޯއި ކާޑޭޝިއަން، ރީޓާ އޯރާ، ޓޭލާ ސްވިފްޓް، މައިލީ ސައިރަސް އަދި މެޑޯނާ ފަދަ މަޝްހޫރު އެތައް ތަރިންނެއް ބޭނުންކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އެކަމުން ވެސް، އެ އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮލެޓީ ރަނގަޅުކަން އެނގިގެންދެ އެވެ. އޯގަނިކް ފާމަސީގެ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 1
"މިޝަން" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް- މި ވަރެއް ނެތް

މިޝަން ބްރޭންޑަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ގްރުމާ އޭޝިއާ އެންޑް އޯޝަނިއާގެ ދަށުން މެލޭޝިއާގައި އުފައްދަމުން ގެންދާ ބްރޭންޑެކެވެ. މި ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރޮށި، އާޓާ ރޮށި، ނާން، ގާލިކްނާން، ޕިޓާ އަދި ޕިއްޒާ ބޭސް ހިމެނެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 3
ހުޅުމާލެއަށް ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 13
މަރުބަލި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާއެއް!

މަރުބަލި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ހުރި ޝިފާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދީސްގައި އައިސްފައިވާ އެއްޗަކީ ކަޅު ދިރި އެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ވެސް ކަޅު ދިރި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ބްލެކް ސީޑް ހާބް ކުންފުނީގެ ފަތާރުން ކަޅު ދިރި އަޅައިގެން އުފައްދާފައިވާ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
އާ ރަންވޭ: ދަތި އުނދަގޫތައް މާޒީގެ ތެރެއަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުމަށް ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ވަގުތާއި ގަޑިއަށް ފުރުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫ އެންމެ ބޮޑަށް އިހުސާސްކުރެވޭނީ އެއާލައިންތަކަށާއި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރުގައި ތިބޭ މީހުންނަށެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ފިންލަންޑް ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލެއް ހަމަޖައްސައިފި

އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅުވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ގޮތުގައި، ފިންލަންޑްގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފުންނާބު އުސް ބޭކަނބަލެއް ކަމަށްވާ ޑރ....

September 13, 2018 4
އުޅަނދުތައް އެހެލުމުގައި އެމްޓީސީސީ އެންމެ ކުރީ ސަފަށް

ވާޖަހައިގެން ތަންޑިޔާ ލައިގެން އެތައް ބަޔަކުވެގެން ދަމާފައި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލި ޒަމާން މާޒީވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ބުރަ އަދި އެތައް އިރެއް ހޭދަވާ ކަމެކެވެ. އަދި ތަންޑިޔާގައި...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
މޫވްއެންޕިކް ވޮފުލް: ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ކެވިދާނެ!

ބެލްޖިއަމުން ފެށިގެން ނިއު ޔޯކާ ހަމަ އަށް، ހެނދުނުގެ ނާސްތާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ކާ އެކައްޗަކީ ވޮފުލް އެވެ. އެކި ގަމުތަކުގައި ވަފުލްގެ ރެސަޕީތައް ތަފާތުވެފައި ސައިޒަށް ވެސް ބަދަލު އާދެ އެވެ. މޭވާތަކާއި ސިރަޕް އަދި ޗޮކޮލެޓާއި އައިސް ކްރީމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އެއްޗަކާ އެކީ ކާލަން މީރު، ދަހިވާގޮތަށް އިންސްޓަގްރާމްކޮށްލަން ވެސް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 11
ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް

މިއީ ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުގެ އިތުރުން އެހެން އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ހިމައިގެން ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުވާނެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ލިބޭ ފިހާރަތަކާއި ކެއުންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 1
ފެންވަރު ރަނގަޅު މާމުޔަކަށް ލަންގްނީސް ބްރޭންޑް

ފެންވަރު ރަނގަޅު މާމުޔެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއީ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. ރޯގާ އާއި އެހެނިހެން ކުދި ކުދި ބަލިތަކަށް ޝިފާ އެކެވެ. އެކަން އަމިއްލަ އަށް ތަރުޖިބާ ކޮށްލުމުން ވެސް...

September 02, 2018 4
"އެންކާ"ގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ އެއް ނަންބަރު ޗާޖިން ބްރޭންޑް، "އެންކާ" އެޑް-އޮން އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެންކާގެ ރާއްޖޭގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު އަދި ސްޓޮކިސްޓްކަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ޕިޑީލައިޓްގެ ދެ އުފެއްދުމެއް ދަމާސް އިން ވިއްކަނީ

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ޕިޑިލައިޓް ކުންފުނީގެ ޑރ. ފިކްސްއިޓް، ފެވިކޯލް އަދި އެމް-ސީލް ކެމިކަލް ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ދަމާސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސެލީސް

ސެލީސް އުފެދުނީ 1930 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މާޓިން ސެލީސް އޭނާގެ އުފަން ގައުމު، ޖަރުމަނު ދޫކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދިޔައީ ހަމަ އެކަނި 100 ޕައުންޑާއި (މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު) ސެލީސް ސިލިކޮން ގެ ފޯމިއުލާ ހިފައިގެން އެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުން 1939 ވަނަ އަހަރު...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ވިލާ ކޮލެޖު: ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވެސް ހާއްސަ

އޯ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ފާހެއް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މުސްތަގުބަލް ބައްޓަން ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ފުރުސަތު، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ވިލާ ކޮލެޖުން ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ އެވެ. ފައުންޑޭޝަނުން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ ހަމައަށް ކިޔެވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 1
މެޕަލް ޓްރެވަލް އިން އަގުހެޔޮ ޓްރެވެލް ޕެކޭޖްތަކެއް ދެނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ރިސޯޓުތަކުންނާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިޔުމަށް ޓްރެވެލް ޕެކޭޖްތައް ހަދައިދިނުމަށް އުފެއްދި ޓްރެވެލް އެޖެންސީ، "މެޕަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ލީސިންގް" އިއްޔެ އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 9
ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދަނީ

އަންނަ އަހަރު މާލޭގައި ފަށާ ފިންލަންޑް ސްކޫލް- "ޑްރީމް ކެމްޕަސް" ގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޓީޗަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 05, 2018 8
ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީ ޗާޓުކުރެހުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް

ޖަޒީރާއެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދިފައިވާ މި ރާއްޖެ އަކީ ދަތުރުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިންނަށް އަޖައިބެއް ފަދަ ތަނެކެވެ. ކުދި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ފެތުރިފައި މިވަނީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ އެއް...

30 ޖުލައި

July 30, 2018 2
މެލޭޝިއާއިން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

މެލޭޝިއާގެ ފިހާރަތަކުން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލެކިއުޓުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

July 30, 2018
ލިޓަސް އިން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

ލިޓަސް އިން ސައިކަލް ގަންނަ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓާސް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް

މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް އެސްޓާސް އިން ފެށި، ޕްރޮމޯ ބަންޑަލްއަށް އަންނަނީ ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ.

July 16, 2018 2
ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ އަދި ތަފާތު ރޭންކިންތަކުން ވެސް އެ ކަމަށް ހެކިދޭ، ފިންލަންޑްގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރުމަށް...

05 ޖުލައި

July 05, 2018 4
ބޯޖަސް އޮލިވް އޮއިލް، އެތައް ފައިދާއެއް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެއްބަސްވާ ކަމެކެވެ؛ އޮލިވް އޮއިލް އިން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ ކަމެވެ. ދިރާސާ އަކަށް ފަހު، ދިރާސާ އަކުން އެކަން އިތުރަށް މި...

July 05, 2018 6
އެސްޖޭ: އަޑު މަޑު އެކަމަކު ބިޔަ ކުންފުންޏެއް!

އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ނަން އެހާ އާއްމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިމާރާތްކުރުމުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުގައި...