30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
އިރާއީގެ ސްކޫލް ޕެކު: ފަސޭހަ އާއި ކޮލިޓީގެ ޔަގީންކަން

ސްކޫލް ބަންދުވާ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް މާލޭން ފެންނަ އެއް މަންޒަރަކީ ބުކްޝޮޕްތައް ފުރި ބާރުވެފައި އޮންނަ ތަނެވެ. ސްކޫލް ފެށެން ވާއިރަށް، އާ ގްރޭޑަކަށް ބޭނުންވާނެ ފޮތް ފަންސޫރާއި އެ...

November 30, 2016
ކަލްކިއުލޭޓަރަށް އިރާއީގެ ވޮރެންޓީ

ކަލްކިއުލޭޓަރަކީ ފޮތް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެންމެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެވެ. ސްކޫލުތަކުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކަލްކިއުލޭޓަރެއްގެ އަގު 500 ރުފިޔާ އިން މަތިން ފެށޭއިރު، ސަރުކާރުން ހިލޭ ދޭ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 3
އަންޑާޕޫލް ވިލާ: ތަފާތު ގޮތަކަށް އަގުހެޔޮ ފްލެޓެއް

މާލޭގައި އުޅޭނެ ތަނެއް ނެތުމުގެ ޝަކުވާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރެ އެވެ. ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ބައެއް ކުއްޔަށް ދޭން ޖެހުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުލި ބޮޑުވަމުން ދިއުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް އަސަރުކޮށް، ބޮޑު ހާސްކަމެއްގެ ތެރެ އަށް ވައްޓައިލަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ވަރަށް ދަތި...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 1
ކެންގަރޫ ކިޑްސް: ތަފާތު ސްކޫލެއް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ތަފާތުވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން، އުމުރުން ދެ އަހަރާއި ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ކިޔަވަމުން އަންނަ އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިމިނަތު ތަހުމީނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ ކެރުމާއި ނަފުސުގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 2
ސީޖެޓް: އޮޑީގެ ވައްތަރަށް ހާއްސަ، އުމުރު ދިގުވޭ

އޮޑީގެ އުމުރު ދިގުވެ، ވީހާ ވެސް ގިނަ ދުވަހު ގެއްލުމެއް ނުވެ ގެންގުޅުމަކީ ކޮންމެ އޮޑިވެރިއެއްގެ ވެސް އުއްމީދެކެވެ. އޮޑި ސާފުކޮށް ރީތިކޮށް ގެންގުޅުމާއި މޫދުގައި އޮންނައިރު ފެހި ޖެހުމާއި ގާފޮރިން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އޮޑި އަށް ކަމުދާ ދަވާދާއި އެންޓިފޯލިން ބޭނުންކުރުމުން، ގާފޮރި އާއި ލޮނުގެ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 1
ސްކިންކެއާގެ ވަރުގަދަ ދެ ބްރޭންޑެއް ލެކިއުޓްގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަގުބޫލު ސްކިންކެއާ ދެ ބްރޭންޑެއް ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމެންޓްސް އާއި ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލް ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ. އެނަޓޮމިކަލްސް އާއި މޭން ކޭވް އަކީ ފަހަކަށް އައިސް މަގުބޫލު ދެ ބްރޭންޑެކެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
ފަތުރުވެރިކަމާ ވިޔަފާރި ގުޅުވައިދޭ ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފެށުނު ސިނާއަތެކެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީވަމުން އައިސް މިހާރު ރާއްޖެ ވެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު އަދި މަޤްބޫލު މަންޒިލަކަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ...

27 ޖޫން

June 27, 2016 2
"ގުރުއާން ޗެލެންޖް"ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އަލިމަގު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގާ "ގުރުއާން ޗެލެންޖް" ގެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހުއްދަ ލިބި، ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.