04 ޖުލައި

July 04, 2018 8
އޭސީސީއޭގެ ދާއިރާއިން ވިލާ ކޮލެޖަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ކުރައަރައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނައިރު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވެސް އަދި ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ކުރާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް އެންމެ ފައިދާ ހުރި އަދި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރުމާއި ފައިސާއަށް ވާނުވާ ބެލުމެވެ. މި މަސައްކަތްތައް އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި...

29 ޖޫން

June 29, 2018 2
ލޭ ހަދިޔާކޮށް، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާ

އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށް ހުންނަވާށެވެ. ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާށެވެ. މިއީ ދަރުމަ އަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރެވެ. މި ދެކެވެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

25 ޖޫން

June 25, 2018 9
ޕިއްޒާ ބޯނާ އޮންލައިންވެ، "ރަހަ" ހެޔޮވަރު ކޮށްލައިފި

ޕިއްޒާ ބޯނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ޕިއްޒާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނަމެވެ. ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ފެށި އެއް ކުންފުންޏަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މި އިންޑަސްޓްރީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު، "ރަހަމީރު"...

21 ޖޫން

June 21, 2018 3
ސްކިން ކޭންޑީން އާ އުފެއްދުންތަކެއް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރީތިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނު އެއްވެސް ކެމިކަލެއް ބޭނުން ނުކޮށް އުފައްދައި ވިއްކަމުން އަންނަ ސްކިން ކޭންޑީން މިއަދު އާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ރެޑްވޭވް ލިވިން، އެންމެ ގިނަ މުދާ ލިބޭ ފިހާރަ

ރެޑްވޭވުން މާލޭގައި، ފުލުފުލުގައި އެތައް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ތަފާތު ސާމާނުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާންމުކޮށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ސާމާނު އަދި ފަރުނީޗަރުގެ ގިނަ ވައްތަރުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން ނިމެނީ، އަވަސް ކުރޭ

މާދަމާ އަކީ އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން "ރޯދަ ބަދަލު"ގެ ފަހު ދުވަހެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ސައުތު ކޭޓަރިންއިން ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ތަފާތު ޕެކޭޖްތަކެއް

މަޝްހޫރު ސައުތު ކޭޓަރިން އިން ޑެލިވަރީއާއެކު ރޯދަ ވީއްލުން އަދި ތަރާވީސް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2018
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑު ޖުލައި މަހު ބާއްވަނީ

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި ތައާރަފް ކުރި...

17 މެއި

May 17, 2018 3
ދަ ކެޔޮޅު: ހިތްގައިމު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ކެޔޮޅޭ ބުނުމުން އެއީ ދިވެހިންނަށް އާ ބަހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް "ދަ ކެޔޮޅު" ރެސްޓޯރަންޓަކީ އަދި ދިވެހިންނަށް އާ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ މީރު ކެއުންތަކަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް އާ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަދި އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ހޮޓެލިއާ މޯޑިވްސް: ރިސޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެނީ

"ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް" މަޖައްލާއަކީ މިހާރު ރިސޯޓުތަކަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެ މަޖައްލާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަޖައްލާ ވެފައި ވަނީ ރިސޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ވަރަށް މުހިންމު ބައިވެރިއަކަށެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 1
އީކުއޭޓާ ވިލެޖުގެ ތަރައްގީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑު

"އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަސައްކަތްކުރަން ފެށިއިރު ހުރީ ވަރަށް ބިރުން. ނޭނގޭ މިއީ ކޮން ކަމެއްކަން ވެސް. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނޭނގޭ“ މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން މިހާރުގެ އީކުއޭޓާ ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި އުމުރުން 50 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ޝީޒާ ބުންޏެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 1
ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އަމާނާ ތަކާފުލް

އާ ކުންފުނިތަކާ އެކު ރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން އަންނައިރު، ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ބަލާނީ ތަފާތު އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީތައް ތައާރަފް ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަމާނާ ތަކާފުލް އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ތަފާތު ފެންނަނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ...

25 ޖުލައި

July 25, 2017 2
އެޗްޑީއެފްސީ ސުކުކް: އިންވެސްޓްކުރަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެ އާއްމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލްކަން އިތުރުވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ގެދޮރު ގަތުމަށާއި އިމާރާތްކުރުމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އިސްލާމިކް އުސޫލުން ދޫކުރާ ފެސިލިޓީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުންނެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 9
ހުވަތައި ކްރީމް ކްރޭކާސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ހުވަތައި ބްރޭންޑްގެ ކްރީމް ކްރޭކާސް ބިސްކޯދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 11
ކުނި އުކާލަން ވެމްކޯއިން ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް!

މާލޭ ސަރަހައްދުން ކުނި އުކާލާ ނައްތާލަން ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ރޭވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންމެ ގެއަކުން ކުނި އުކާލަން ޖެހެނީ އެ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު އަމިއްލައަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. މި މައްސަލައަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ ވޭސްޓް...

20 ޖޫން

June 20, 2017
ކޮހިނޫރު: ހަގީގީ ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ ރަހަ

ކޮހިނޫރުގެ ބްރޭންޑުގެ ބާސްމަތީ ހަނޑުލަކީ ދިވެހިންނަށް އާ ނަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެތައް ހާސް ބައެއްގެ މަގުބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ބާސްމަތީ ހަނޑުލެކެވެ. ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ ހަގީގީ ރަހަ ގެނެސްދޭ ބްރޭންޑަކީ ކޮހިނޫރެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ސަން އައިލެންޑް، އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ

މި ފަހަރުގެ އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާން ޕްލޭނެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ނަމަ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުން ވަނީ ދިވެހިންނަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
އޯލްޑެންބާގާ ބަޓަރުން ގެނެސްދޭ މީރުކަން

ހެނދުނު ގަޑީގައި ކުޑަ އާއިލާއެއްގައި މައިން އުޅެން ޖެހެނީ ފާސްޓް ފޯވާޑުގަ އެވެ. ހެނދުނު ހޭލައިގެން ލިބޭ ވަގުތަށް ވުރެ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ގިނަ އެވެ. މަސައްކަތަށް ފޮނުވަން ފިރިމީހާ ހޭލައްވާ، ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ދަރިންތައް ގަދަކަމުން ތެދުކުރުމަކީ ވަގުތާ ދެކޮޅަށް ހިނގާ ރޭހެކެވެ. އެއަށް ފަހު ސްކޫލް ދަބަސް ހަމައަކަށް އަޅުވަން އެއާ...

08 ޖޫން

June 08, 2017 22
ކަނޑުތަކަށް އެޅޭ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުން

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާ ބެހޭ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މިނިސްޓަ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށާއި އެ ދާއިރާގައި...

June 08, 2017 2
ހިތްގައިމު ރީތި ދިގަލި ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ރ. އަތޮޅުގައި އަލަށް ހެދި ހިތްގައިމު ރީތި ދިގަލި ރިސޯޓު ހުޅުވައި، މިމަހު އެ ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 3
ވޭސް އެކްސްޕްރެސް: ވިޔަފާރިކުރަން މުޅިން އާ ފުރުސަތެއް

އެއްޗެއް ގަންނަން ބޭނުންވާ އިރަށް ފިހާރައަށް ދާ ޒަމާން ނިމުނީ ކަމަށް ބަލާށެވެ. އެއަށް ވުރެ ފަސޭހަ ގޮތެއް މިހާރު އެބަ އޮތެވެ. އެއީ "ވޭސް އެކްސްޕްރެސް ޑެލިވަރީ" އެވެ. ފޯނުން ގުޅާލާފައި އޯޑާ ކުރީމާ އެ އެއްޗެހި ގެއާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭ ކުޑަ ވިޔަފާރިއަކުން ދޭ ބޮޑު ޚިދުމަތެކެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017
އޭޖޭއީ އެމްޕޯރިއަމް: އިތުބާރާ އެކު އަގުހެޔޮކޮށް

އޭޖޭއީ އެމްޕޯރިއަމް އަކީ އެކަކަށް ވެސް އާ ފިހާރައެއް ނޫނެވެ؛ މިއީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރު އަދި އެންމެންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ފިހާރައެކެވެ. މި ފިހާރައިގައި އިލެކްޓްރޯނިކްގެ ދާއިރާގައި ނެތް މުދަލެއް ވަރަށް ނެތެވެ. ދިހަ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު އޭޖޭއީ އަދިވެސް އޮތީ ކުރީގަ އެވެ.