11 މެއި

May 11, 2017 6
ވިލާ ކޮލެޖް: ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ވުމަށް މިސްރާބު ހިފާފައި

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތިބެގެން، އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު މަތީ ތައުލީމް ހޯދޭނޭ ފުރުސަތު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި 2007 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފެށި ވިލާ ކޮލެޖުން އަންނަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އެ ކޮލެޖުން އަންޑަގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ...

10 މެއި

May 10, 2017 12
ޒަމްޒަމް ޖަމާއަތާ އެކު އުމްރާ އަށް ދާންވީ ކީއްވެ؟

ރާއްޖޭގައި ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ގިނަ ޖަމާއަތްތައް އުފެދިފައިވާ އިރު މިއީ ވަރަށް ހާއްސަ ޖަމާއަތެކެވެ. އޭގައި ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އުމްރާ އަށް...

May 10, 2017
އަލޯރާ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އައިފޯނެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ ކަމަށްވާ އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަަންގެ އިނާމެއްގެ...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 6
އެފްއެސްއެމް: ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު ނެޓްވޯކު

ތެލުގެ ވިޔަފާރީގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)އަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ފަތުރާލައިފަ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 7
ބީއެމްއެލް: ފަހުރުވެރި ދިވެހިންގެ ބޭންކް

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ފަށާ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިސްރާބަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކީމެވެ. މީގެ 34 އަހަރު ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގައުމީ ބޭންކެއް އުފައްދައި ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުނީ ބޭންކިން ހިދުމަތް މުޅި ގައުމަށް ފުޅާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަސޭހަ އިން...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 5
ހިކެން ބޭނުންތަ؟ ޓީއެފްޖީގެ "ލޫޒާ" ވަރެއް ނެތް

ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ހިކުމަކީ އާ އަހަރަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކަނޑައަޅާ އެއް އަޒުމެވެ. އެކަމަކު، ގިނަ މީހުންނަށް އެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާލެވެނީ ދުވަސްކޮޅަކު އެވެ. ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަސްރަތާއި ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ކެއުމުގެ ކަންކަން ބެހެއްޓުމުގެ މަތިން ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވެނީ އެވެ. މީރު ކާއެއްޗެހީގެ އަވައިގައި...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 9
އައިސީޕީ: ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ

އަހަރެންގެ އުމުރަކީ 35 އަހަރެވެ. އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެ ތަޖުރިބާ ކުރަމުން އައީ ވަރަށް ތަފާތު ހަޔާތެކެވެ. ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި މައިންބަފައިންނާ އެކު އަހަރެން ދިރިއުޅުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ އެއް ސިޓީގެ ވަކި އެޕާޓްމަންޓެއްގަ އެވެ. އެ ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ވަރަށް އަވަދިނެތި އުޅޭ ދެ މީހުންނެވެ. އަދި...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
ސައިރިކްސް ކޯސްތަކުގެ ފުރުސަތު ޖެނުއަރީ 10ގެ ނިޔަަލަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާގައި ފަށާ ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުުވަސް ކަމަށް އެ ކޮލެޖުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 4
އެވްރިތިން ރެޑް: ޒަމާނީ ފަސޭހަތައް އިނގިލި ކުރިއަށް

ޒަމާން މިއޮތީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަތައް އެންމެން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. މީގެ ބަރާބަރު އެއް އަހަރު ކުރިން ދިވެހިންނަށް މޮބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު އެކި އެކި ހިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނީ ދިވެހިންގެ ކުޅަދާނަ ޓީމެއް އިސް ނަގައިގެން ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ. މިއަދަކީ، ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެކި ފަސޭހަތައް އިނގިލި...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 2
އަލް ޝާލީ މެރިން: ކޮލިޓީ ދޯނިފަހަރު އެންމެންނަށް

ދޯންޏެއް ބަނދެ، ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާ އިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރެ އެވެ. ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިތުރަށް، ދޯނި ބަނދެފައި ހުންނަ ގޮތަކީ ދުއްވާލަން އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތް ކަމަށް ވާންޖެހެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ ވެސް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ އެއްޗެއްސަށް ވާންޖެެހެ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
ދަތުރުގެ އިންޝުއަރެންސް ސޮލަރެލް އިން ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭ ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ސޮލަރެލް އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 10
ބިލަބޮންގް: މޮޅު ކަރިކިއުލަމެއް، ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ކިޔަވައިދިނުން ތަފާތުވެފައި، އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއް ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން، މާލޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު، ބިލަބޮންގް ހައި ތަފާތު ވަނީ އެ ސްކޫލުގައި އޮންނަ ވަރުގަދަ ކަރިކިއުލަމާއި ދަރިވަރުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
އިރާއީގެ ސްކޫލް ޕެކު: ފަސޭހަ އާއި ކޮލިޓީގެ ޔަގީންކަން

ސްކޫލް ބަންދުވާ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް މާލޭން ފެންނަ އެއް މަންޒަރަކީ ބުކްޝޮޕްތައް ފުރި ބާރުވެފައި އޮންނަ ތަނެވެ. ސްކޫލް ފެށެން ވާއިރަށް، އާ ގްރޭޑަކަށް ބޭނުންވާނެ ފޮތް ފަންސޫރާއި އެ...

November 30, 2016
ކަލްކިއުލޭޓަރަށް އިރާއީގެ ވޮރެންޓީ

ކަލްކިއުލޭޓަރަކީ ފޮތް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެންމެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެވެ. ސްކޫލުތަކުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކަލްކިއުލޭޓަރެއްގެ އަގު 500 ރުފިޔާ އިން މަތިން ފެށޭއިރު، ސަރުކާރުން ހިލޭ ދޭ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 3
އަންޑާޕޫލް ވިލާ: ތަފާތު ގޮތަކަށް އަގުހެޔޮ ފްލެޓެއް

މާލޭގައި އުޅޭނެ ތަނެއް ނެތުމުގެ ޝަކުވާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރެ އެވެ. ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ބައެއް ކުއްޔަށް ދޭން ޖެހުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުލި ބޮޑުވަމުން ދިއުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް އަސަރުކޮށް، ބޮޑު ހާސްކަމެއްގެ ތެރެ އަށް ވައްޓައިލަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ވަރަށް ދަތި...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 1
ކެންގަރޫ ކިޑްސް: ތަފާތު ސްކޫލެއް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ތަފާތުވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން، އުމުރުން ދެ އަހަރާއި ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ކިޔަވަމުން އަންނަ އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިމިނަތު ތަހުމީނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ ކެރުމާއި ނަފުސުގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 2
ސީޖެޓް: އޮޑީގެ ވައްތަރަށް ހާއްސަ، އުމުރު ދިގުވޭ

އޮޑީގެ އުމުރު ދިގުވެ، ވީހާ ވެސް ގިނަ ދުވަހު ގެއްލުމެއް ނުވެ ގެންގުޅުމަކީ ކޮންމެ އޮޑިވެރިއެއްގެ ވެސް އުއްމީދެކެވެ. އޮޑި ސާފުކޮށް ރީތިކޮށް ގެންގުޅުމާއި މޫދުގައި އޮންނައިރު ފެހި ޖެހުމާއި ގާފޮރިން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އޮޑި އަށް ކަމުދާ ދަވާދާއި އެންޓިފޯލިން ބޭނުންކުރުމުން، ގާފޮރި އާއި ލޮނުގެ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 1
ސްކިންކެއާގެ ވަރުގަދަ ދެ ބްރޭންޑެއް ލެކިއުޓްގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަގުބޫލު ސްކިންކެއާ ދެ ބްރޭންޑެއް ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމެންޓްސް އާއި ޔޫފޮރިކް ރީޓެއިލް ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ. އެނަޓޮމިކަލްސް އާއި މޭން ކޭވް އަކީ ފަހަކަށް އައިސް މަގުބޫލު ދެ ބްރޭންޑެކެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
ފަތުރުވެރިކަމާ ވިޔަފާރި ގުޅުވައިދޭ ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފެށުނު ސިނާއަތެކެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީވަމުން އައިސް މިހާރު ރާއްޖެ ވެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު އަދި މަޤްބޫލު މަންޒިލަކަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ...

27 ޖޫން

June 27, 2016 2
"ގުރުއާން ޗެލެންޖް"ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އަލިމަގު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގާ "ގުރުއާން ޗެލެންޖް" ގެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހުއްދަ ލިބި، ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.