13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 14
މާޒިޔާއަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމުން، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 4
އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ބައްސާމް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ފެންނަން ނެތުމާ އެކު މުބާރާތް ކެންސަލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ އަށް ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ހުއްދަ ދީފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ކުޅޭ މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަދީފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި؟

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 3
ފަހު ވަގުތު ޗެންނާއީން މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންޑިއާގެ އައި ލީގު ޗެމްޕިއަން ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީން ވަގުތު ވައްދާލި ގޯލާ ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 10
"މާޒިޔާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ މުހިއްމު"

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ މާލޭގައި ކުޅޭއިރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 3
އަމާޒަށް ވާސިލްނުވިޔަސް މާޒިޔާ އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް!

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުން ވެލެންސިއާ ކެޓުމާ އެކު އެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރި ހަމައެކަނި ޓީމަކަށްވީ މާޒިޔާ އެވެ. އުއްމީދީ ފެށުމަކާ އެކު މާޒިޔާ އިން މި މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެވެ. ހުރިހާ މެޗެއްގައި ވެސް ޖުމްލަކޮށް ކުޅުން ރަނގަވެޅެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިގެން ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބެން އޮތްއިރު...

01 ޖޫން

June 01, 2017 2
މާޒިޔާ އަށް ތައުރީފް ހައްގު: ބެންގަލޫރު ކޯޗު

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރޭ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް 1-0 އިން މާޒިޔާ އަތުން މޮޅުވެވުނީ ނަސީބު އެހީވުމުން ކަމަށާއި މާޒިޔާ އަށް ތައުރީފް ހައްގުވާ ކަމަށް ބެންގަލޫރުގެ ކޯޗު އަދި ބާސެލޯނާގެ...

June 01, 2017 9
މިއީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއެއް ނޫން: ސެކުލޮސްކީ

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރޭ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން މާޒިޔާ އަށް ޖާގަ ގެއްލުނުއިރު، ރޭގެ މެޗުގައި ބެންގަލޫރުގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އިހުތިރާމެއް...

31 މެއި

May 31, 2017 21
މާޒިޔާ އަށް ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ބަލިވެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

May 31, 2017 2
"މާޒިޔާ އަށް ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދައިދޭން ބޭނުން"

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުން މާޒިޔާ އަށް ޖާގަ ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 5
ބޮޑު މެޗަށް އަސަދުﷲ ފިޓްވެ މާޒިޔާއަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ބޮޑު މެޗަށް ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ފިޓްވެ، މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 2
"ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމްކުރަން"

ގާތްގާތުގައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް ކުޅުންތެރިން މޮޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދައްކާ ހިތްވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 1
ބެންގަލޫރު ބަލިވެ މާޒިޔާ އަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

މޯހަން ބަގާން އަތުން 3-1 އިން ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބަލިވުމުން މާޒިޔާ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް އީގެ އެއް ވަނަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 17, 2017 8
އަބަހާނީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އިން ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން އަބަހާނީ ލިިމިޓެޑް ޑާކާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މާޒިޔާ އިން މިއަދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

May 17, 2017
ފުރުސަތު ދަމަހައްޓަން އަބަހާނީ ބަލިކުރަންޖެހޭ: އަސަދުﷲ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް އޮތް ފުރުސަތު ދަމަހައްޓަން މިއަދު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ބަލިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ...

16 މެއި

May 16, 2017 1
"މިއީ އަނެއް ބުރަށްދާން މަސައްކަތް ފަށަންވީ ވަގުތު"

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާދަމާ ހަވީރު ޑާކާ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ މި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެށުން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 5
ފަހުރުވެރި މޮޅެއް، މީގެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑު: އަސަދުﷲ

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި އިއްޔެ މާލޭގައި އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން 5-2 އިން މާޒިޔާ ހޯދީ ފަހުރުވެރި މޮޅެއް ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 7
މޯހަން ބަގާން އަތުން މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން 5-2 އިން މިއަދު ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

May 03, 2017 1
ފައިދާ ނެގޭނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ލިބިގެން: އަސަދުﷲ

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު މޯހަން ބަގާނާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުމުގެ ފައިދާ ނެގޭނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ލިބިގެން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ...

02 މެއި

May 02, 2017 1
ހާލަތަށް ބެލުމެއް ނެތް، މާޒިޔާގެ އަމާޒަކީ މޮޅެއް

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާދަމާ މާލޭގައި އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މާޒިޔާ އަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަންތައްތަކަށް...

May 02, 2017
މާޔޫސްކަމުން އަރައިގަންނަން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް

އިންޑިއާ ލީގު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަހު ވަގުތު ފެނަށް ދިއުމުން ކުޅުންތެރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017
ބަލިވިޔަސް ޓީމަށް ނުބައި އަސަރެއް ނުކުރާނެ: ބަގާން

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް މޯހަން ބަގާން ޓީމަށް އެކަމުގެ އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސަންޖޯއީ ސެން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 5
އުމެއިރުގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

މުހައްމަދު އުމެއިރުގެ ލަނޑާ އެކު އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން 1-0 އިން މިރޭ މޮޅުވެ މާޒިޔާ އިން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް އީގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017
އަމިއްލަ ބާރު ދަމަހައްޓަން މާޒިޔާ މުހިއްމު މެޗަކަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މި މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ބާރުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މާޒިޔާ އަށް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެކެވެ.

April 18, 2017
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް މޯހަން ބަގާން އިން ރިޒާވް ޓީމެއް؟

އައި-ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އައިޒަވާލްއާ ދެކޮޅަށް މުހިއްމު މެޗެއް އޮތުމުން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ މޯހަން...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 7
މާޒިޔާ ކީޕަރު ޓީމުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އިއްޔެ ހަވީރު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން މާޒިޔާ 1-0 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ލަނޑު ވަނީ އޭނާ އަތުން ހެދުނު ގޯހަކުން ކަަމަށާއި އެކަމަށް މައާފަށް އެެދޭ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކިރްގިސްތާން ކީޕަރު ޕަވެލް މަޓިއަޝް ބުނެފި އެވެ.