03 މެއި

May 03, 2020 13
15 ދުވަހަށް ފަހު މަހްލޫފް އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީގައި

އިހްސާން ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 15 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނަކަށް ފަހު ފަހު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 29
މަހްލޫފް ވެސް އައިސޮލޭޝަންގައި

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގްރޫޕުން މަަސައްކަތްކޮށްދިން، އިހުސާން ފިހާރައިގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން މަހްލޫފް ވެސް ގޭގައި އައިސޮލޭޓްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 7
"ފްލެޓް މައްސަލާގައި ހައްގުތައް ވަނީ ނިގުޅައިގެންފައި"

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ތަފުސީލްތައް އާންމު ނުކުރުމަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.