09 ޖުލައި

July 09, 2020 6
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަންޖެހޭ: މަހުލޫފް

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކީ އުވާލަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 15
"ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއްޔާ ގޯސްވާނީ އަޅުގަނޑާއި ރައީސް"

ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އެފްއޭއެމަށް ފޯރާކަމަށް ބުނެ، ފީފާ އިން ރާއްޖެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ އެންމެ ގޯސްވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

July 07, 2020 6
ރާއްޖޭގައި އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ދަތިކަމާއި ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2020 4
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އެފްއޭއެމްއާ ގުޅޭ ގަރާރު އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުން އަންނާތީވެ، އެކަން...

July 02, 2020 9
އިންތިހާބު ފަސްކޮށްދޭން ކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން އެފްއޭއެމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން...

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
އެފްއޭއެމް-މިނިސްޓްރީ މައްސަލަ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން، އެފްއޭއެމްއާ ދެތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގަނެ، އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

June 30, 2020 9
"ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވަން، މައްސަލައަކީ ގާނޫނު ނުހިނގުން"

އެފްއޭއެމަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ވަދެއްޖެ ނަމަ ފީފާ އިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ބޭނުމަކީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ނޫން ކަމަށާއި...

June 30, 2020 31
އެފްއޭއެމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އާޒިމް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި!

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން، އެފްއޭއެމްއާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީވެ، އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ދޭތެރޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި،...

30 މެއި

May 30, 2020 6
ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ވެވުނު ވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަބަދު ސަރުކާރުން ނޫނީ އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދީގެން އެހީވުމުގެ...

May 30, 2020 3
"ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މި އަހަރު ބޭއްވޭތޯ ބަލާނަން"

މި އަހަރު ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބާއްވަން ބަލާއިރު މިހާރުގެ ހާލަތުގެ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި ސިއްހީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް މުބާރާތްތައް...

24 މެއި

May 24, 2020 3
ކޯޗުންނާއި އެކެޑަމީތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ލުޔެ އްހޯދުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ފަންޑުން ކުޅިވަރު ކްލަބްތަކުގެ ކޯޗުންނާއި އެކެޑަމީތަކަށް ވެސް އެހީ ލިބޭނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 12
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދިރިއުޅުއްވާ އިމާރާތުގައި އުޅޭ މީހަކު، ކޮވިޑް-19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މަހްލޫފް ކަރަންޓީންވާން ޖެހިވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 1
އައިއޯއައިޖީގެ ތައްޔާރީތަކަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްދާން ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިމިވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 04, 2020 4
އެލަވަންސް ނުދެވެނީ ޕްރެކްޓިސްތައް ނޯންނާތީ

ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެނީ މުސާރައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެލަވަންސެއް ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ މިވަގުތު ނުދެވެނީ ޕްރެކްޓިސްތައް ނޯންނާތީ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު...

May 04, 2020 10
ވޮލެންޓިއަރުން ކަދުރު ބެހީ ފަގީރުންނަށް އެކަނި

ސައުދީ އަރަބިޔާއިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލެންޓިއަރުން ބަހާފައިވަނީ ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު...

03 މެއި

May 03, 2020 13
15 ދުވަހަށް ފަހު މަހްލޫފް އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީގައި

އިހްސާން ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 15 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނަކަށް ފަހު ފަހު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 7
ކަދުރު ބެހުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލަންޓިއަރުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލެންޓިއަރުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 8
ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވެ އައިސޮލޭޝަންގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބައެއްގެ ސެކަންޑަރީ ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވުމުން ދެ މިނިސްޓަރަކު ވެސް އައިސޮލޭޓް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 29
މަހްލޫފް ވެސް އައިސޮލޭޝަންގައި

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގްރޫޕުން މަަސައްކަތްކޮށްދިން، އިހުސާން ފިހާރައިގެ ދެ މުވައްޒަފަކު...

April 20, 2020 24
މަހުލޫފްގެ ރައްދު: ސަމާލުކަން ހޯދަންވީ ސަބަބެއް ނެތް

ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ހެދި މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމުން، ގޭގެއަށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭން، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ނުކުންނެވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އެކަން އަޅައިގަތެވެ. މިނިސްޓަރުގެ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 50
މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވެސް މުދާ އުފުލުމުގައި

މާލޭގެ ފިހާރަތަކުގެ މުދާ ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމަށް ވޮލަންޓިއަކުރި މީހުންނާ އެކު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

April 18, 2020 2
ޑެލިވަރީކޮށްދޭން 300އަށް ވުރެ ގިނަ ވޮލަންޓިއަރުން

ކޮވިޑް-19 އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރުމާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ ފިހާރަތަކުން އާއްމުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ޑެލިވަރީކޮށްދޭން ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން 300...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 57
ޝަހީމްގެ ސުވާލު، މަހްލޫފަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުތޯ؟

އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ރިޕޯޓެއް ނެރުމުން އުވައިލި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ އިލްމުވެރިންތަކެއް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާ މިއަދު ބައްދަލުކުރެއްވުމުން، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 64
ޑރ. ބިލާލް ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންގެ ދެކޮޅުހެއްދެވުމާއެކު، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އެކަމަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 68
ބިލާލް ގެނައުން، ފިއްތުންތަކާ ގުޅިގެން މަޑުޖައްސާލައިފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ތެދުވެވަޑައިގަތުމުން، ބިލާލްގެ އިވެންޓު މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސައިލަން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ދެންމެ...

February 18, 2020 52
ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ވެސް

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

February 18, 2020 87
ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅު ހަދަނީ

ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަށްޓަކައި، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިމުމުން އެއީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 15
ހުޅުމާލޭގެ ބީޗްވޮލީ ކޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ރެޑްބުލްޕާކް ތެރޭގައި އަޅާފައިވާ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 30
"ހަސަދަވެރިނުވޭ": މަހުލޫފުގެ ހަމަލާތަކެއް ޒުވާނުންނަށް

ޓޭބަލް ޓެނިސް ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، ގައުމީ ޓީމުގެ މުސާރަ އާއި އިނާމް ފައިސާ އިން ފްލެޓެއް ގަތް ވާހަކަ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އިއްޔެ ޓްވީޓަކުން އިއުލާންކުރެއްވުމާ އެކު ދެމިގަތީ މަރުހަބާގެ އޮއިވަރެވެ. މަހުލޫފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 99
ގަމީހުގެ އަގުގެ މައްސަލާގައި މަހުލޫފު ޖަވާބު ދެއްވައިފި

"މަރުހަބާ 2020"ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާ އަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ގަމީހަށް މި ވަނީ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފަ އެވެ. ގަމީހުގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރި ގޮތުން މިނިސްޓަރު ވަނީ ކޯފާވެފަ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 23
ސުޕަ ކަޕަށް ޖިއްދާއަށް: މައްސަލައެއް ނޫން! އެކަމަކު؟

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އެ ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެކެވެ؛ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅޭ މެޗެއް ބަލާލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ދޫކޮށްލާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަދި އަމުދުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެންމެ ރުފިޔާއެއް ވެސް ހަރަދުނުކޮށް އެކަން ކުރެވެން އޮވެއްޖެ ނަމަ އެވެ. މިނިސްޓަރާއި...