08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 12
މަހުލޫފަށް، އާޒިމް ރައްދުދެއްވައިފި

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަދި ކޯޓުތަކުން ކުޅިވަރު ތެރެއަށް ވަންނަ ނަމަ ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް ރައްދުދެއްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 24
ޓީޓީ ސަސްޕެންޑްވެދާނެތީ މިނިސްޓަރުގެ ކަންބޮޑުވުން

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރުގެ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މައްސަލައިގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 2
ވިސްނުމަކީ އައިއޯއައިޖީ ފަސްކުރެވޭތޯ ބެލުން: މަހުލޫފް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ދަތިކަމާއި ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ފަސް ކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ މިހާރު ގެންގުޅެމުން އަންނަ ވިސްނުމެއް ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 10
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަލައިގަންނަން: މަހްލޫފް

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ވެސް އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އިންތިހާބު ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 6
ޓްރެކުގައިސިންތެޓިކް އަޅައި ނޮވެމްބަރަށް ނިންމޭތޯ ބަލަނީ

މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލި ޓްރެކް، ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު 11 އަށް ނިންމަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 8
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންތައް އާންމުކުރަނީ

ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންތައް އަންނަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން އާންމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަންތައް އާންމު ކުރަން ފަށާ ފުރަތަމަ މިނިސްޓްރީ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 43
ސަރުކާރު ހަލާކުވާ ގޮތަށް އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ: މަހުލޫފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ދެތިން މެމްބަރަކު، ސަރުކާރު ހަލާކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ރޭ ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 24
އާޒިމް އުޅުނީ ހަޑިކަމެއް ކުރުވަން: މަހްލޫފް

އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު ހުއްޓުވައިގެން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް، އޭނާ ލައްވައި ކުރައްވަން އުޅުއްވީ ހަޑިކަމެއް ކަމަށް ސްޕޯޓްސް...

July 21, 2020 7
އޭއެފްސީ ކަޕް ބާއްވަން ސަރުކާރުން ހަރަދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ހަރަދެއްކޮށްގެން ނޫން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް...

13 ޖުލައި

July 13, 2020 30
އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާއިން ދީފި

ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 6
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަންޖެހޭ: މަހުލޫފް

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކީ އުވާލަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 15
"ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއްޔާ ގޯސްވާނީ އަޅުގަނޑާއި ރައީސް"

ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އެފްއޭއެމަށް ފޯރާކަމަށް ބުނެ، ފީފާ އިން ރާއްޖެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ އެންމެ ގޯސްވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

July 07, 2020 6
ރާއްޖޭގައި އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ދަތިކަމާއި ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2020 4
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އެފްއޭއެމްއާ ގުޅޭ ގަރާރު އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުން އަންނާތީވެ، އެކަން...

July 02, 2020 9
އިންތިހާބު ފަސްކޮށްދޭން ކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން އެފްއޭއެމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން...

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
އެފްއޭއެމް-މިނިސްޓްރީ މައްސަލަ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން، އެފްއޭއެމްއާ ދެތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގަނެ، އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

June 30, 2020 9
"ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވަން، މައްސަލައަކީ ގާނޫނު ނުހިނގުން"

އެފްއޭއެމަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ވަދެއްޖެ ނަމަ ފީފާ އިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ބޭނުމަކީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ނޫން ކަމަށާއި...

June 30, 2020 31
އެފްއޭއެމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އާޒިމް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި!

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން، އެފްއޭއެމްއާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާތީވެ، އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ދޭތެރޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި،...

30 މެއި

May 30, 2020 6
ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ވެވުނު ވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަބަދު ސަރުކާރުން ނޫނީ އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދީގެން އެހީވުމުގެ...

May 30, 2020 3
"ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މި އަހަރު ބޭއްވޭތޯ ބަލާނަން"

މި އަހަރު ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބާއްވަން ބަލާއިރު މިހާރުގެ ހާލަތުގެ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި ސިއްހީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް މުބާރާތްތައް...

24 މެއި

May 24, 2020 3
ކޯޗުންނާއި އެކެޑަމީތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ލުޔެ އްހޯދުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ފަންޑުން ކުޅިވަރު ކްލަބްތަކުގެ ކޯޗުންނާއި އެކެޑަމީތަކަށް ވެސް އެހީ ލިބޭނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 12
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދިރިއުޅުއްވާ އިމާރާތުގައި އުޅޭ މީހަކު، ކޮވިޑް-19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މަހްލޫފް ކަރަންޓީންވާން ޖެހިވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 1
އައިއޯއައިޖީގެ ތައްޔާރީތަކަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްދާން ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިމިވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 04, 2020 4
އެލަވަންސް ނުދެވެނީ ޕްރެކްޓިސްތައް ނޯންނާތީ

ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެނީ މުސާރައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެލަވަންސެއް ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ މިވަގުތު ނުދެވެނީ ޕްރެކްޓިސްތައް ނޯންނާތީ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު...

May 04, 2020 10
ވޮލެންޓިއަރުން ކަދުރު ބެހީ ފަގީރުންނަށް އެކަނި

ސައުދީ އަރަބިޔާއިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލެންޓިއަރުން ބަހާފައިވަނީ ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު...

03 މެއި

May 03, 2020 13
15 ދުވަހަށް ފަހު މަހްލޫފް އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީގައި

އިހްސާން ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 15 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނަކަށް ފަހު ފަހު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ޑެލިވަރީ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 7
ކަދުރު ބެހުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލަންޓިއަރުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލެންޓިއަރުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 8
ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވެ އައިސޮލޭޝަންގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބައެއްގެ ސެކަންޑަރީ ކޮންޓެކްޓުންނަށް ވުމުން ދެ މިނިސްޓަރަކު ވެސް އައިސޮލޭޓް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.