18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 7
"ފްލެޓް މައްސަލާގައި ހައްގުތައް ވަނީ ނިގުޅައިގެންފައި"

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ތަފުސީލްތައް އާންމު ނުކުރުމަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 34
ފްލެޓް މައްސަލައިގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުން މިނިސްޓްރީއަށް

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ އިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ނަން އާއްމު ނުކުރާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލޭ މެމްބަރުންނާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 3
ލޯޔަރުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުއްޓޭނެ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން އެއްފަހަރާ ސަސްޕެންޑްކުރުމުން ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުން އަންނަ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލައަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 73
އަމީތާބު ރާއްޖެ އަންނަން އޮތް ދަތުރު ކެންސަލްކޮށްފި

ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަ ސްޓާރު އަމީތާބު ބައްޗަން، ފަހު ވަގުތު ދަތުރު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 40
ބިސާމްގެ މައްސަލައެއް މަހްލޫފް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިސާމް، މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 29
އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވިކަމުގެ ތަހުގީގް މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގު ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 30
ސީޕީގެ އަނބިކަނބަލުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު!

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) އަހްމަދު އަރީފްގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު ފާގިޔާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު އިންނެވި ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 55
އޯޑިއޯއާ ގުޅިގެން ކަނޑާލި މީހާގެ ނަން ހާމަކޮށްފި

ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)ގެ ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ އޯޑިއޯ ލީކުކޮށްލި މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު...

August 26, 2017 10
"ޕީޖީ އުޅެނީ ފުލުހުންގެ ބަޔާންތައް ބަދަލުކުރަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މިދިޔަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަން މައްސަލައިގަައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވި އިރު އެކި ފުލުހުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައް ތަފާތު ކަމަށާއި...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 10
މަހްލޫފް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

August 25, 2017 13
ރޭ ހައްޔަރުކުރި މަހްލޫފް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 66
ބިސް ކޮތަޅު އޮތީ މެމްބަރު އައްސަދުގެ އަތުގައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި "ބިހުގެ ކުޅިވަރު" މެމްބަރުން ކުޅުއްވިއިރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދު ބިސް ކޮތަޅެއް ގެންގުޅުއްވާ ވީޑިއޯ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 11
މަސީހާއެކު ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް ކަމަށް...

August 23, 2017 45
ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ފަލާހުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް މަހްލޫފަށް!

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ދެއްވި ކަަމަށް އިނގުރައިދޫ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 22
ގަދަބާރުން ބާއްވާ ޖަލްސާ ސައްހައެއް ނޫން: އޮޕޮޒިޝަން

ސިފައިން ލައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް "ހިސޯރުކޮށް"، މެމްބަރުންނާ އެއް އަދަދަކަށް ސިފައިން ވައްދައިގެން ބާއްވަމުންދަނީ ސައްހަ ޖަލްސާތަކެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ...

August 22, 2017 61
ރީކޯ މޫސަ އާއި މަހުލޫފުގެ ޒުވާބެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ސިފައިންގެ ހިމާޔަތުގައި ނިންމާލިފަހުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކާއި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާ ދެމެދު...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 17
"މަސީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވިޔަކަ ނުދޭނަން"

މާދަމާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން މަޖިލިސް...

August 21, 2017 10
އަނިލްގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ނުކޮށް ދިގުލައިފި

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ނުކޮށް ދިގުލައިގެން ދިއުމުން އެ މެމްބަރުން...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 21
މަހްލޫފްގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ޕީޖީ ބިސާމަށް

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތައް ކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ނަމަ، އެކަމުގެ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 15
ދައުވާ ކުރިޔަސް، ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: އިއްތިހާދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރިޔަސް، މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި...

August 14, 2017 21
މަޖިލީހުގައި ސިފައިން ހިންގަނީ ޖަރީމާތަކެއް: މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަދެވޭނީ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ނިންމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތެރޭގައި...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 15
މާލޭހިޔާ ބިމުގައި ޖަގަހަ ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަން: އިއްތިހާ

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 12, 2017 43
މުވައްޒަފުންނަށް ދަނީ ބިރުދައްކަމުން: މަހުލޫފް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް ބިރުދައްކަމުން ދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 20
ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް އެދެފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަހުމަދު ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރާއިރު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 5
މަޖިލީހަކީ މިހާރު ވާވެފައިވާ ތަނެއް: ބައެއް މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް އެތަނުގެ އިސްވެރިން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި މަޖިލީހަކީ މިހާރު "ވާވެފައި" އޮތް ތަނެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 25
ހިނގާލުމުގެ ތެރޭން މަހުލޫފާއި އާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރު ވުމާ ދިމާކޮށް އޭނާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އަލީ އާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 18
ރައްޒާންގެ ހާލު ބައްލަވައި މަހްލޫފް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި

ޑިއުޓީގައި އުޅެނިކޮށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލުމުން ފަރުވާދެމުން އަންނަ ފުލުސް ކޮންސްޓެބްލް އަލީ ރައްޒާންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައި، އޭނާ އަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ.