15 މެއި

May 15, 2017 10
މަހްލޫފަށް ކުށް ސާބިތުކުރީ އެންމެ ހެކިބަހަކުން: ވަކީލް

ފުލުހުން ބަންދު ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވަތް މައްސަލާގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުކުރީ އެންމެ ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަހަކަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 8
"ރައީސް ޔާމީނަށް 70 ޕަސަންޓު މީހުން ބުނީ ނޫނެކޭ"

މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި 70 ޕަސަންޓު ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 12
ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ނިކުންނަން ޖެހޭ:މަހްލޫފް

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދީގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ...

May 04, 2017 19
މަހްލޫފްގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މިމަހު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވި ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މި މަހު ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 1
މަހުލޫފް އެޑްމިޓްކުރީ އިންޖެކްޝަން ޖަހަން

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު އެޑްމިޓް ކުރީ އޭނާ އަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ޖަހަންޖެހޭ އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހަން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 27
މަހްލޫފަށް ޖަލުން ދޭ އިނާޔާތްތައް ކަނޑާލައިފި

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވާހަކަ ދައްކަވާ ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ އަށް މާފުށީ ޖަލުން ދޭ އިނާޔަތްތައް އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 44
ވޯޓު ނެގި ގަޑީގައި މޫސަ އާއި މަހްލޫފް ވޯޓު ދެއްވި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކާއި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވޯޓު ދެއްވި ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 2
މެމްބަރު މަހްލޫފްގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް މަސީހަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން "މޮޑެން ގެންގުޅުއްވާ ފުށްގަނޑަކަށް" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހެއްދެވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު ކަމަށް، މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް...

March 26, 2017 15
މަހްލޫފަށް ނުހައްގުން ދޭ އަނިޔާ ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ނުހައްގުން ދެމުން އަންނަ އަދަބާއި އަނިޔާތައް ހުއްޓާލައި، އޭނާ މިނިވަންކުރަން...

24 މާޗް

March 24, 2017 14
މަހުލޫފް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ފަށައިފި

ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ދެ މައްސަލައެއްގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 6
މަހްލޫފް އިންޑިއާއަށް ފުރަން ހުއްދައެއް ނުދިން: އާއިލާ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު، ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 23
ގައިދީންނަށް އިހުމާލުވާ ތުހުމަތު: ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

ޖަލުގައި ބައިތިއްބާ ގައިދީންނާ މެދު އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު ބޮޑެތި "ޖަރީމާތަކެއް" ހިންގާ ކަމުގެ އަޑު ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް އެ މީހުންނަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑެތި އަދަބުތައް ޖަލުގައި ދޭ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. އަނިޔާ ކުރުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭ ކަންކަން...

03 މާޗް

March 03, 2017 48
މަހްލޫފްގެ ހާއްސަ މެސެޖެއް ދަރިފުޅު އެލީ އަށް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން އޭނާގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ލައިބާ އަހުމަދު މަހްލޫފް (އެލީ) އަކަށް ނޭނގެ އެވެ. މާލޭގައި ކުރި ބައެއް މުޒާހަރާތަކުގައި މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށް "ގޮޅި" އަށް ލި ވާހަކަ އިވުމުން އެލީ އަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އެތައް މައްސަލަތަކެއް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 8
ބޭސްފަރުވާއަށް ފަހު މަހުލޫފް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު، ބޭސްފަރުވާއަށް ފަހު މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 27
އަދީބު ހުންނަވަނީ ހޮހޮޅައެއްގައެއް ނޫން: ކަރެކްޝަންސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ މާފުށީ ޖަލުގެ "ކޮންކްރީޓް ހޮހޮޅައެއް" ގައި ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ވާހަކަ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 5
މަހްލޫފް ބޭސްފަރުވާއަށް މާދަމާ އިންޑިއާއަށް ފުރަނީ

ޖަލަށް ލާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 14
އިސްތިއުނާފް ލަސްވަމުން ގޮސް އޭގެ ބޭނުން ކެނޑެނީ؟

ކޯޓެއްގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަކީ އެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ހައްގެއް ގެއްލޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ޝަރުއީ މަރުހަލާގައި ދީފައި އޮންނަ މުހިންމު ފުރުސަތެކެވެ. ދަށު ކޯޓަކުން މީހަކާ މެދު ނުވަތަ ބަޔަކާ މެދު އެޅި ފިޔަވަޅު ތަންފީޒުވެގެން ނިމޭއިރު ވެސް ނުވަތަ އޭގެ މުއާމަލާތް ކެނޑޭއިރު ވެސް އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާއިން ގޮތެއް...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 29
ޖަލުގައި ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލުމަށް މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި

ޖަލުތަކުގައި ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގައިދީންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް އިހުމާލު ވުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަންކަން...

February 11, 2017 66
އަދީބު އޮންނެވީ ކޮންކްރީޓް ހޮހޮޅައެއްގައި: މަހްލޫފް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ލާފައި ވަނީ މާފުށީ ޖަލުގެ "ކޮންކްރީޓް ހޮހޮޅައެއް"ގެ ތެރެއަށް، އިރަށް ދޮންވާ ގޮތަށް ކަމަށް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 15
ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ ފިތިފައި: މަހްލޫފް

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިބީ ބިރުވެރިކަމުގައި ތާށިވެފައި ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 4
މަހްލޫފްގެ މައްސަލާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އައިޕީޔޫއަށް

ޖަލަށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްސަލާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިންޓަ ޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 20
‎އިންސާފުން ބޭރު ހުކުމްތަކަށް ފާޑުކިޔާނެ: މަހްލޫފް

‎އަދުލު އިންސާފުން ބޭރުން ފަނޑިޔާރުން އިއްވަވާ ހުކުމްތަކަށް ރައްޔިތުން ފާޑުކިޔާނެ ކަމަށް، ޖަލުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 23
މާލޭގައި މީހުން ވަޅުލާން މަހުލޫފް އެދިވަޑައިގެންފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން އާ ސަހަރާގައި އަލުން ވަޅުލެވޭ ގޮތް ހަދައިދޭން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.