06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 8
މަހުލޫފްގެ މައްސަލަ ވޯކިން ގްރޫޕުން އެޖެންޑާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ ބަލަން އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 18
މަހުލޫފްގެ މެސެޖް: "ހިތްވަރުގަދަކުރޭ، ވެއްޓެނީ"!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ކާމިޔާބީ ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުން ހިތްވަރުގަދަކުރުމަށް، ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 4
މަހްލޫފް އެލާޖިކްވެގެން މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދީފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އެލާޖިކްވެގެން، މާލެ ގެނެސް މިއަދު ފަރުވާ ދީފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 10
މަހްލޫފް އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާތީ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މާފުށީ ޖަލުގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާތީ އާއި ޖަލުން ލިބޭ ބައެއް ހިދުމަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މަހްލޫފްގެ އާއިލާ އިން އެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 6
މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 1
މަހްލޫފަށް އިއްވި ދެވަނަ ހުކުމް ވެސް އިސްތިއުނާފަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވި ދެވަނަ ޖަލު ހުކުމް ވެސް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 12
މަހްލޫފް މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި

ދިހަ މަހަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިއަދު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 94
ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލީ އިސްލާމީމަރުކަޒަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް

އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދުއާ ކުރަން ތިއްބައި ހައްޔަރު ކުރި، އިދިކޮޅު މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ބައްޕަ އާއި އިތުރު މީހަކު، އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ޝަރުތުކޮށް ދެންމެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 70
މަހުލޫފްގެ ބައްޕަ އާއި އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދުއާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އިދިކޮޅު މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ބައްޕަ އާއި އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016
މަހުލޫފަށް ދެވަނަ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ؟!

ޖަލަށް ލާފައިވާ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ދައުވާ ކުރާ ދެ ވަނަ މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މި މަޖިލީހުގައި ހުކުމް ކުރާނެ ކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނޫނެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 65
މަހްލޫފް ގޮތްދޫނުކޮށް ޖަލަށް، ހިތްވަރުގަދަ

ބައެއް މީހުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މި ފަހުން ރާއްޖެ އިން ފެނުނު އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ، އެންމެ ކެރޭ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ މާ ކުރިން ވެސް އޭނާ އަށް އޮތީ ޖަލުކަން މަހުލޫފް ގަބޫލުކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ދޫކޮށް...

21 ޖުލައި

July 21, 2016 5
މަހްލޫފަށް ހުކުމް އިއްވުން މިއަދު ވެސް ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެ ވަނަ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 4
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 13
މަހުލޫފު ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިކަން ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވަގުުތުން މިނިވަންކުރަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 17
އިއްތިހާދުގެ ބެނާއާ އެކު ވެސް ޕިކަޕް ދުއްވިޔަކަ ނުދިން

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނެ ކަން އިއުލާންކުރަން ބެނާ ދަމައިގެން މިއަދު ހަވީރު ދުއްވި ޕިކަޕް ވެސް ހުއްޓުވައި، ޕިކަޕް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...

July 17, 2016 13
މަހްލޫފަށް މާދަމާ ހުކުމް ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ ތެރެއިން އެއް ދައުވާގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 28
ޖަލްސާ އަށް ގޮވުމުގެ ތެރޭގައި މަހުލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އަށް ގޮވަމުން ދިޔަ ޕިކަޕެއް ހުއްޓުވަން ފުލުހުން އުޅުމުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ދާދި ދެންމެއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 7
އިއްތިހާދުން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒަށް ފާޑު ކިޔައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އެ އިއްތިހާދުން މިރޭ ވަރަށް...

July 15, 2016 33
ހުއްދަ ނުދިނަސް، އަންނަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ޖަލްސާ ބާއްވަނީ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ ފަސް ކުރީ ބަޔަކު ދެކެ ބިރުން ނޫން ކަމަށާއި އަންނަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ހުއްދަ ނުދިނަސް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުން މި ރޭ ބުނެފި...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 3
އިއްތިހާދުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިފައިގެން އެންއައިސީއަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ހުރަވީ ބިލްޑިން ކައިރީގައި އިއްޔެ ބާއްވަން އުޅުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމުން އެކަން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ސަމާލުކަމަށް މިއަދު ގެނެސްފި އެވެ.