14 މެއި

May 14, 2018 3
މަހްލޫފަށް ކުރި ތިން ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ކޮށްފައިވާ ތިން ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވަން ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 6
މަހްލޫފް މިނިވަންކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަކީ ޒަމީރުގެ ގައިދީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ މިނިވަން ކުރަން އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 5
ވަކީލަކާ ނުލައި ކުރިއަށްދާން މަހުލޫފް ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ އިސް ވަކީލް، ނާޒިމް ސައްތާރު މައްސަލައަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން ވަކީލަކާ ނުލައި...

April 24, 2018 1
މަހުލޫފުގެ މައްސަލައަކުން ވަކީލް ނާޒިމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ ވަކީލު، ނާޒިމް ސައްތާރަށް އެ މައްސަލާގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 5
މަހްލޫފާ ދެކޮޅަށް އުފުލި ދައުވާ ހަމަނުޖެހޭ: ވަކީލުން

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ...

April 23, 2018 8
ފާޅުކުރީ ހިތުގެ އުދާސް، ދައުވާއަށް އިންކާރު :މަހްލޫފް

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޓުވިޓާގައި ފާޅުކުރެއްވީ ހިތުގެ އުދާސްތައް ކަމަށާއި ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
މަހުލޫފްގެ މައްޗަށްކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ބުދަ ދުވަހު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 1
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު

މާފުށި ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މަހްލޫފް ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވައިގެން ކުރި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 27
ޓެރަރިސްޓުން؟ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޓެރަރިސްޓުންތަ؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެރަރިސްޓުން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެ ގައުމުތަކަށް ގޮހެވެ. ބައެއް މީހުން އެ ގައުމުތަކުގައި މަރު ވެސް ވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 15
މަހްލޫފް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކޮށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް...

April 04, 2018 4
މަހްލޫފް ހައްޔަރު ކުރުމުން ޕީޖީއޭ އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމުން ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފޯ ގްލޯބަލް އެކްޝަންސް (ޕީޖީއޭ) އިން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 1
މަހުލޫފް ވެސް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 19
މަހުލޫފްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި މާސްކް ބެހުމުން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
މަހުލޫފު ބަންދުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް 13 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 18
މަހްލޫފްގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް 13 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2018 12
މަހްލޫފް މިރޭ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ...

07 މާޗް

March 07, 2018 16
މަހްލޫފް "ސިއްރުން" މާލެގެނައި ސަބަބު ބުނެދޭން އެދެފި

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ރޭ މާލެ ގެނައީ "ސިއްރުން" ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ މާލެ ގެނައި ބޭނުން އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަށް މަހްލޫފުގެ އާއިލާ އިން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 18
އެލީގެ އުފަންދުވަހު މަހްލޫފް މި އަހަރު ވެސް ޖަލުގައި!

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ ދަރިކަނބަލުން ލައިބާ (އެލީ) އަށް މިއަދު ފަސް އަހަރު ފުރޭއިރު، އޭނާ އޮންނެވީ ދޫނިދޫ ގޮޅީގަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި ދުވަސް...

March 03, 2018 8
ސިޔާސީ ގައިދީންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން ދެއްވި މެސެޖް

އެ ބޭފުޅުންގެ ދުލުން އިވުނު އެންމެ ޝައުގުވެރިކުރުވަނިވި ވާހަކައަކީ މިއީ އެވެ: މި ތިބީ "އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގަނެ، އަތުގުޅާލައިގެން" ނެވެ. މިއީ އެކި...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 27
"މަހުލޫފް ބުނީ 28 ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓާނެއޭ"

ބަންދުގައި 28 ދުވަހު ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް، ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 6
މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އަމީތާއި އަބުޅޯ ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ހަވީރު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 8
އިދިކޮޅު އެއްވުން ރޫޅާލައި މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިރޭ ފެށި އެއްވުން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރޫޅާލައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 9
ވޯކިން ގްރޫޕްގެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރިތޯ ސާފުކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލާގައި އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕުން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރިތޯ ސާފުކޮށްދޭން ވޯކިން ގްރޫޕުން އެދިއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 25
43 މެމްބަރުުން ބޭނުން! އެކަމަކު ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވެން އަންނަނީ ތަޅުމުގައި މަދުވެގެން 43 މެމްބަރުުން ތިބެގެން ކަމަށް ވާތީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް މެމްބަރުން ހަމަކުރުމުގައި އަދިވެސް ކާމިޔާބު ނުލިބޭ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ނާދިރާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އައިމިނަތު ނާދިރާ މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

February 18, 2018 42
ސަރުކާރު މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ބަދަހިކޮށް: ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ބަދަހިކަމާއެކު، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވަން ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު...

February 18, 2018 21
ކުއްލި ހާލަތު އުވާލަން 50 ވޯޓު ލިބޭނެ: މަހްލޫފް

ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 50 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް...