23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 13
ހެލްތުމިނިސްޓަރު ނަސީމަށް ރުހުން ދީފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 53
ނަސީމް ނެގީ އަޅުގަނޑު، ސިއްހީދާއިރާއަށް 56 މަޝްރޫއު

ކެބިނެޓުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމްއާ ހަވާލުކުރެއްވީ، ވަރަށް ގާތުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ބައްލަވައި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 21
ޓޫރިޒަމް ފެށީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ބަލައިގެނެއްނޫން

ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފެށި އިރު، އެކަން މިހާ ހިސާބަށް ތަރައްގީވެދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީސް މިނިސްޓަރު އަދި ޓޫރިޒަމް ފެށުމުގެ ތެރޭގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 160
ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބެއް ނުދޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މީގެ 65 އަހަރު ކުރިން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން، އެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 55
ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ނަސީމް

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް، ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް (މަސްއޮޑި) ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 20
ނަޝީދު ސައޫދީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ޔޫކޭއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައި އެނބުރި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 41
އދ.ގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

އދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަން ހޯދަން ރާއްޖެ އިން ކުރާ ކެމްޕޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު މީހުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 24
ޝައިނީގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ޖަމީލާއި ނަސީމަށް

އދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރިމަތިލާން ނިންމައި ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދަމުން އަންނަނިކޮށް، ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް ކެމްޕޭން ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު...

20 މާޗް

March 20, 2018 46
"އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ، ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެ"

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމުކޮށް، އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ އިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މި ކަމުގައި އެ ދެ ގައުމު ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 15
މަޝްވަރާ އަށް މަގުފަހިކުރަން އިދިކޮޅުން ޔޫއެންގައި

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ ފަށަން މަގުފަހިވާނެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އދ.ގެ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިރޯސްލަވް ޖެންކާއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 19
ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިފި

ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 71
ސައޫދީ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ތަނެއް ނޫން: މަޖީދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމާ މެދު ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 76
ފ. އަތޮޅު ދީފި ނަމަ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރޭނެ

ސައޫދީގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންތަކެއް މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ފ. އަތޮޅު ދީފި ނަމަ ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު އިތުރަށް ފެތުރޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 43
ނަޝީދާއި ޖަމީލާއި އިތުރު ބައެއް ޕާސްޕޯޓް ބާތިލްކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ސަރުކާރުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 44
"ފައިސާ ދައްކަން އެންގީ ގާނޫނީ ޒިންމާއަކަށް ވާތީ"

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަން ލަފާ ދީފައިވާ ފައިސާތަކެއް ދެއްކެވުމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރު އެންގެވީ އޭނާގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިކަން ސިފަކުރަނީ މި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 101
ނަޝީދާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅަކާއި އެހެން ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިއަށް އޮތް ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 10
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ނަސީމް މާލެ ނުގެންދެވޭނެ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ނަސީމް މާލެ ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 16
ނަސީމް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެފަހުން ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ނަސީމް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަކަށް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 34
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިންޑިއާގެ އެހީއަށް އެދެފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުފައްދާފައިވާ އިއްތިހާދު، މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެ އިއްތިހާދުން އެދެފި އެވެ.