10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 36
ޕީއެންސީއަށް ވަގަށް މީހުން ވައްދާކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އަށް ވަގަށް މީހުން ވައްދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 18
ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާ ހޯދަނީ

އެހެން ޕާޓީއެއް އުފައްދައި ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިފް އެއްކޮށް އެ ޕާޓީ އަށް ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭތީ އެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިއްފަތުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 23
ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެއްވަރަކަށް: އީސީ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަރަދު ކުރެއްވީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރަކަށް...

December 16, 2018 3
މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް 89 މިލިއަން ލިބޭނެ: އީސީ

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް 89 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 43
އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ނެތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނިޒާމްގައި، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ނެތުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 3
ވޯޓް ކަރުދާސް ނައްތައިލި މައްސަލަ ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއްޔެ ނައްތައިލި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ނުކުރާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 32
ވޯޓްކަރުދާސް ނައްތާލި މައްސަލަ ބަލަން ޕީޕީއެމުން އެދެފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ވޯޓު އޮޅުވައިލި ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، އެ ކޮމިޝަނުން...

November 06, 2018 13
ޝަރީފަށް ކުރި ތުހުމަތު، ތަހުގީގު ވެސް ގޯސް: ޝަމީމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރަނީ "ހުއްދަ ނޫން ތަނަކަށް ވަނުން" ކަމަށާއި އެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 26
އިންތިހާބު ސައްހަ ނޫން ކަމުގެ ބަޔާނަށް އާދޭސް ކުރަނީ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބަޔާން ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަނެއްކާވެސް ގުޅަމުންދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 63
ޝަރީފްގެ ރާގު ބަދަލުވެ، ޕީޕީއެމަށް މަލާމާތް؟!

ރިޝްވަތު ނަންގަވައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލައި މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ޕީޕީއެމުން ކުރި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކުން "ސަލާމަތްވެވަޑައިގަތުމާ" އެކު އެ ޕާޓީއާ މެދު އޭނާގެ ރާގު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 23
ޝަރީފް ވިދާޅުވަނީ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއިން ނިކުންނަންވެއްޖޭ

ޚިޔާލީ ދުނިޔެއިން ނިކުމެ، އަންނަ މާޗު މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ސީރިއަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން މާ ބުއްދިވެރިކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 48
ޝަރީފްގެ ރިޓުވީޓަކުން ރައީސް ޔާމީނަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް!

އަނގޮޓި އެތެރެކޮށްގެން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލައި ޖަރީމާ ހިންގަވަން އުޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ރިޓުވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 155
އަބްދުއްރަހީމް، ޝަރީފަށް: ޖެހޭނީ ކުޑަކަކޫ ޖަހަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ކުޑަކަކޫ ޖެހެން ކަމަށާއި އިންސާފުވެރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 29
އަލުން ބެލުމުން ވެސް އިންތިޚާބުން މައްސަލައެއް ނުފެނުނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަލުން ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރެވޭނެ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ނުފެނުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
މެމްބަރުން ލަންކާ އިން ހިމާޔަތެއް ނުހޯދާ: އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު ސްރީ ލަންކާ އިން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

October 09, 2018 33
އީސީގެ މެންބަރުންނަށް ވަގަށް ގޮވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމަށް ރައީސް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 47
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުވާނެ ހެއްކެއް ނެތް: ޝަރީފް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށާއި މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ، އިލެކްޝަންސް...

October 06, 2018 59
"އީސީގެ މެންބަރުން ފުރައިގެން ދިއުމުން ކަންބޮޑުވޭ"

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފިޔަވައި ދެން ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާތީ، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 66
ޝަރީފް ފިޔަވައި އީސީ ހުރިހާ މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ފިޔަވައި، ބާކީ ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 130
12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް އީސީން ނިންމައިފި

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި، ބައި އިލެކްޝަން ނުބާއްވާ ގޮތަށް އީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 03, 2018 57
"ބަލި ގަބޫލުނުކުރެވެނީއެއް ނޫން"! ދެން ކޮން ކަމެއް؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ؛

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 160
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ނުފޫޒު ވަދެފައި: ރައީސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފޯނުން މީހަކާ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްގެ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ލީކް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަން އެ އޯޑިއޯއިން ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

October 01, 2018 56
ޝަރީފް ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައި ޕީޕީއެމުން މުޒާހަރާއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައި ޕީޕީއެމުން މިރޭ މުޒާހަރާ ކުރަން...

October 01, 2018 69
އޯޑިއޯގެ ބޭނުމަކީ އެހެން މާނައެއް ނެރުން: ޝަރީފް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފޯނުން މީހަކާ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްގެ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ލީކްކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ އޭނާ އެކި ފަހަރުމަތިން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 10
400 ޝަކުވާ، ނަތީޖާ ބަދަލުވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް އޭގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.