06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 47
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުވާނެ ހެއްކެއް ނެތް: ޝަރީފް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށާއި މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ، އިލެކްޝަންސް...

October 06, 2018 59
"އީސީގެ މެންބަރުން ފުރައިގެން ދިއުމުން ކަންބޮޑުވޭ"

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފިޔަވައި ދެން ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާތީ، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 66
ޝަރީފް ފިޔަވައި އީސީ ހުރިހާ މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ފިޔަވައި، ބާކީ ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 130
12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް އީސީން ނިންމައިފި

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި، ބައި އިލެކްޝަން ނުބާއްވާ ގޮތަށް އީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 03, 2018 57
"ބަލި ގަބޫލުނުކުރެވެނީއެއް ނޫން"! ދެން ކޮން ކަމެއް؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ؛

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 160
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ނުފޫޒު ވަދެފައި: ރައީސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފޯނުން މީހަކާ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްގެ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ލީކް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަން އެ އޯޑިއޯއިން ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

October 01, 2018 56
ޝަރީފް ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައި ޕީޕީއެމުން މުޒާހަރާއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައި ޕީޕީއެމުން މިރޭ މުޒާހަރާ ކުރަން...

October 01, 2018 69
އޯޑިއޯގެ ބޭނުމަކީ އެހެން މާނައެއް ނެރުން: ޝަރީފް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފޯނުން މީހަކާ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްގެ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ލީކްކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ އޭނާ އެކި ފަހަރުމަތިން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 10
400 ޝަކުވާ، ނަތީޖާ ބަދަލުވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް އޭގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 45
ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކުށެއް ނުކުރަން: ޝަރީފް

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް، އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

September 26, 2018 55
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލީ ދުވަހު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ޝައްކެއްގެ މަތީގަ އެވެ؛ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި އޮމާންކަމާ އެކު އިންތިޚާބު ނިމިދާނެ ކަމާ މެދުގަ އެވެ....

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 5
އީސީގެ ސާވާ އަށް ދުވާލަކު އެތައް ހަމަލާއެއް!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ސާވާ އަށް ދުވާލަކު 280،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފަދަ ހަމަލާއަކުން ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

September 22, 2018 12
ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާ ވޯޓު ބާތިލް ނުވާނެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާލުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ކަން ޔަގީން ކުރެވޭ އެއްވެސް ކަރުދާހެއް، އެއީ ގޮޅިން ބޭރުގައި ފާހަގައެއް ޖަހާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ވޯޓު ބާތިލް ނުކުރާނެ ކަމުގެ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 5
އިންތިޚާބުގައި އެކަކަށް ދެފަހަރު ވޯޓު ނުލެވޭނެ: ޝަރީފް

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އެކަކަށް ދެ ފަހަރު ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 14
ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޑިޒައިން ނިންމައި، ޕްރިންޓަށް ދެނީ

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުން ކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ ޑިޒައިން ނިންމައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި ޕްރިންޓް ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2018 14
ވޯޓު ލާ މަރުކަޒަށް އަމިއްލަ ގަލަން ވެއްދޭނެ: ޝަރީފް

ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަ ޖަހަން އަމިއްލަ ގަލަން ވެއްދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2018 14
ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރިޔާސީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި ކަމަށާއި އެކަން ދަނީ ވަރަށް "ސުމޫތުކޮށް" ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 53
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް: އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފަށް

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 25
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާނީ ޓެބްލެޓަކުން ނޫން

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ، ޓެބްލެޓް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުހަލާ އަށް އެއްވެސް ތަފާތެއް ނާންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 15
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ޝައުގެއް އީޔޫގެ ނެތް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ނެތް ކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

August 26, 2018 15
ވަގު ފޯމް ހުށަހެޅި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކު ފިންގަ ޕްރިންޓު ޖަހައިގެން 1892 ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި...

August 26, 2018 11
އީސީން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނީ 78،964 މީހުން

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި 95،739 ފޯމްގެ ތެރެއިން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނީ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 43
ވޯޓު އޮޅުވާލުމުގެ ކަމެއް ނުކުރާނަން: ޝަރީފް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 5
ފޯމުތައް މިއަދު ޕްރޮސެސްކޮށް ނިމޭނެ: އިލެކްޝަންސް

އަންނަ މަހު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ފޯމުތައް މިއަދު ޕްރޮސެސްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 32
ގާނޫނު ތަންދޭ ފުޅާމިނުގައި ކެމްޕެއިން ކުރާނަން: ޒަމީރު

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތައް ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޕީޕީއެމުން ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 7
ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރަން ޕޮލިހަށް

ރަށްވެހިފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 9
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
ލިސްޓުގައި ފޮޓޯ ނުޖަހަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒާ ހެދި: މާރިޔާ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ފޮޓޯ ހިމަނާނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނުމަށް ފަހު، އެކަން ކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 30
ނުކުޅެދޭ މީހުން ވޯޓު ލާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ވޯޓުލުމުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ކަމަށް ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބަދަލުކޮށް، އެމީހަކު ބޭނުން މީހަކާ އެކުގައި އައިސް ވޯޓު ލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.