26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 45
ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކުށެއް ނުކުރަން: ޝަރީފް

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް، އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

September 26, 2018 55
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލީ ދުވަހު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ޝައްކެއްގެ މަތީގަ އެވެ؛ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި އޮމާންކަމާ އެކު އިންތިޚާބު ނިމިދާނެ ކަމާ މެދުގަ އެވެ....

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 5
އީސީގެ ސާވާ އަށް ދުވާލަކު އެތައް ހަމަލާއެއް!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ސާވާ އަށް ދުވާލަކު 280،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފަދަ ހަމަލާއަކުން ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

September 22, 2018 12
ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާ ވޯޓު ބާތިލް ނުވާނެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާލުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ކަން ޔަގީން ކުރެވޭ އެއްވެސް ކަރުދާހެއް، އެއީ ގޮޅިން ބޭރުގައި ފާހަގައެއް ޖަހާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ވޯޓު ބާތިލް ނުކުރާނެ ކަމުގެ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 5
އިންތިޚާބުގައި އެކަކަށް ދެފަހަރު ވޯޓު ނުލެވޭނެ: ޝަރީފް

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އެކަކަށް ދެ ފަހަރު ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 14
ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޑިޒައިން ނިންމައި، ޕްރިންޓަށް ދެނީ

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުން ކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ ޑިޒައިން ނިންމައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި ޕްރިންޓް ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2018 14
ވޯޓު ލާ މަރުކަޒަށް އަމިއްލަ ގަލަން ވެއްދޭނެ: ޝަރީފް

ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަ ޖަހަން އަމިއްލަ ގަލަން ވެއްދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2018 14
ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރިޔާސީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި ކަމަށާއި އެކަން ދަނީ ވަރަށް "ސުމޫތުކޮށް" ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 53
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް: އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފަށް

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 25
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާނީ ޓެބްލެޓަކުން ނޫން

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ، ޓެބްލެޓް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުހަލާ އަށް އެއްވެސް ތަފާތެއް ނާންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 15
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ޝައުގެއް އީޔޫގެ ނެތް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ނެތް ކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

August 26, 2018 15
ވަގު ފޯމް ހުށަހެޅި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކު ފިންގަ ޕްރިންޓު ޖަހައިގެން 1892 ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި...

August 26, 2018 11
އީސީން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނީ 78،964 މީހުން

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި 95،739 ފޯމްގެ ތެރެއިން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނީ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 43
ވޯޓު އޮޅުވާލުމުގެ ކަމެއް ނުކުރާނަން: ޝަރީފް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 5
ފޯމުތައް މިއަދު ޕްރޮސެސްކޮށް ނިމޭނެ: އިލެކްޝަންސް

އަންނަ މަހު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ފޯމުތައް މިއަދު ޕްރޮސެސްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 32
ގާނޫނު ތަންދޭ ފުޅާމިނުގައި ކެމްޕެއިން ކުރާނަން: ޒަމީރު

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތައް ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޕީޕީއެމުން ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 7
ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރަން ޕޮލިހަށް

ރަށްވެހިފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 9
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
ލިސްޓުގައި ފޮޓޯ ނުޖަހަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒާ ހެދި: މާރިޔާ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ފޮޓޯ ހިމަނާނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނުމަށް ފަހު، އެކަން ކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 30
ނުކުޅެދޭ މީހުން ވޯޓު ލާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ވޯޓުލުމުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ކަމަށް ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބަދަލުކޮށް، އެމީހަކު ބޭނުން މީހަކާ އެކުގައި އައިސް ވޯޓު ލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 6
އިދިކޮޅު ވެރިން ޝަކުވާތަކާ އެކު އީސީއަށް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓުތައް މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އޮފިޝަލުން ފާހަގަ ޖަހައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ޝަކުވާ ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 33
ކުރިން ކެމްޕޭން ކުރިޔަސް މިހުރީ ގާނޫނީ އިމުގައި:ޝަރީފް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް ކުރިން ކެމްޕޭން ކުރެއްވިޔަސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމާ އެކު، އަމަލު ކުރައްވަނީ ގާނޫނުގައި އެ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 12, 2018 28
ރިޔާސީ ދައުރު ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި: އީސީ

ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުން، ރިއާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާ ރިޔާސީ ދައުރު ގުނަމުން އައި ނަމަވެސް، ރައީސް އަބްދުﷲ...

July 12, 2018 33
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން މިމަހު 23 ގައި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތާރީޚު މި މަހުގެ 23 އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 31
ގާނޫނީ އިމުން ބޭރު، ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާނަން: ނަވާޒް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް...

June 28, 2018 21
ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް، ވޯޓު އޮފިޝަލަކަށް ނުވެވޭނެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ނެގުމުގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް މި ފަހަރު ފުރުސަތު ނުދޭން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

27 ޖޫން

June 27, 2018 17
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތާރީޚު ފަސްކުރަނީ!

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 15ގައި ހުޅުވައިލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތާރީޚަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 18
ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 32
"މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބު"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް ވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް...

June 07, 2018 38
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު، ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.