12 ޖުލައި

July 12, 2018 33
ކުރިން ކެމްޕޭން ކުރިޔަސް މިހުރީ ގާނޫނީ އިމުގައި:ޝަރީފް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް ކުރިން ކެމްޕޭން ކުރެއްވިޔަސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމާ އެކު، އަމަލު ކުރައްވަނީ ގާނޫނުގައި އެ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 12, 2018 28
ރިޔާސީ ދައުރު ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި: އީސީ

ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުން، ރިއާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާ ރިޔާސީ ދައުރު ގުނަމުން އައި ނަމަވެސް، ރައީސް އަބްދުﷲ...

July 12, 2018 33
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން މިމަހު 23 ގައި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތާރީޚު މި މަހުގެ 23 އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 31
ގާނޫނީ އިމުން ބޭރު، ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާނަން: ނަވާޒް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް...

June 28, 2018 21
ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް، ވޯޓު އޮފިޝަލަކަށް ނުވެވޭނެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ނެގުމުގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް މި ފަހަރު ފުރުސަތު ނުދޭން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

27 ޖޫން

June 27, 2018 17
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތާރީޚު ފަސްކުރަނީ!

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 15ގައި ހުޅުވައިލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތާރީޚަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 18
ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 32
"މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބު"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް ވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް...

June 07, 2018 38
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު، ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 11
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަޅު އެޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް "ތަޅު އެޅުވުމުގެ" އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ޚިޔާލު...

April 12, 2018 26
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލު އެބައޮތް: ޝަރީފް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް މިވަގުތަށް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 20
އީސީގެ ނިޔަތް ގޯސްކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓް!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލު ކުރަން އުޅެނީ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 13
އީސީގެ ފުރަތަމަ ކޮފީގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ޔަގީންކަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ކުރަނީ، ކުޑަ ތުހުމަތުތަކެއް ނޫނެވެ؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައި އޮތްއިރު، ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދި، އިތުބާރުގެ މައްސަލަ...

March 20, 2018 16
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރާނީ އީވޯޓިންއެއް ނޫން

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ-ވޯޓިން) ބޭނުންކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރަނީ ހުސް...

06 މާޗް

March 06, 2018 4
ފެނަކަ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން ހަލީމަށް

ކަރަންޓް ކުންފުނި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމާ ހަވާލުކުރަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

March 06, 2018 10
ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް، މިނިވަނެއް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހަމަޖެއްސި އާ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން މިނިވަންކަންމަތީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް...

05 މާޗް

March 05, 2018 13
އީސީ އަށް ޝަރީފް އައްޔަންކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ...

March 05, 2018 8
ޝަރީފް އީސީއަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު...

04 މާޗް

March 04, 2018 64
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނަކަ ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޭނާގެ ނަން ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 26
އައްޑޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

އައްޑޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރަން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 11
ފެނަކަ އިން ފިއުލް ސާޗާޖު އުނިކޮށްފި

ތެލަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވުމާ ގުޅިގެން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ނަގަމުން އައި ފިއުލް ސާޗާޖު އުނިކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 24
ފެނަކަ އެމްޑީ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފްގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 12
ތެލަށް ހިނގާ ހަރަދު އަންނަ އަހަރު ކުޑަކުރާނަން: ޝަރީފް

ފެނަކައިގެ އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހޭދަކުރަނީ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމަށް ކަމަށާއި އެ ހަރަދު އަންނަ އަހަރު ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކަށް ކުޑަކުރަން ގޮތްތަކެއް ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 4
ދާންދޫ އާއި މާމެންދޫއަށް ޖެނެރޭޓަރެއް ގެންނަނީ

ލ.މާމެންދު އާއި ގއ. ދާންދު އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެންނަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އިބާނާ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އާމިނަތު އިބާނާ ޝާހިދު ހޮވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 58
"ގަންނަން ދިން ޑޮލަރު ވެސް އެ ފައިސާ ވެސް ނުލިބޭ"

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު، ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އެ ޑޮލަރު ނުލިބޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.