17 މާޗް

March 17, 2019 13
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ނަގައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު އަލީ އަހުމަދުގެ ނަން އޭނާ ނަގައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 21
މަޖިލިސް ހޭލައިފި، ވަޒީރުންނަށް ސުވާލުތަކެއް!

ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ފުލުފުލުގައި މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުން ކުރަން ޖެހެނީ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި، އެ ބޭފުޅުން ކުރިން "މުށުތެރެ"...

03 މާޗް

March 03, 2019 48
މާރިޔާ މާދަމާ މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިންޑިއާގައި އޮތީ ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ ހިފޭ ވަރުގެ ގައުމެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އޭނާ ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 52
މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވެސް މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިންޑިއާގައި އޮތީ ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ ހިފޭ ވަރުގެ ގައުމެއް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވި މައްސަލާގައި އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 25
އަރިއަތޮޅުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭންވީ ރައީސް ޔާމީނަށް: ތޯރިގް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް، އަރިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުން ހުއްޓާލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެ އަތޮޅުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނުމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 15
ތޯރިގު އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ޕޯޑިއަމަށް!

ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވައި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އަލުން ކޮޅު ބަދަލުކުރެއްވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ޕޯޑިއަށް ރޭ އަރުއްވައިފި އެވެ؛ އޭނާގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 46
މެމްބަރު ތޯރިގް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް!

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަޅިއަށް އަރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 23
ޕާޓީން ވަކިވީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން: ތޯރިގު

ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ، ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ތޯރިގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 5
ތޯރިގް ކޮމެޓީން ބަދަލުކުރީ ސަބަބެއް އޮވެގެންނޫން:ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް ބަދަލުކުރީ ވަކި ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

July 03, 2017 7
މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މެމްބަރު ތޯރިގް ބޭރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ޕީޕީއެމްގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް ކޮމެޓީން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 23
ޝައިނީ އަށް ޕީޖީގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބައޮތް: ޚަލީލް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އަށް ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 30
ޝައިނީއަކީ ޕީޕީއެމް ޕީޖީގައި ތާއީދު ކުޑަ ވަޒީރެއް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އަކީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި އެންމެ މަގުބޫލުކަން ކުޑަ ވަޒީރު ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު...

June 27, 2017 75
މެމްބަރު ތޯރިގް، ޝައިނީގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައްވައިފި

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް)...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ނެޓްބޯޅަ ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމް މަހިބަދޫ އަށް

އދ. މަހިބަދޫގައި ނެޓްބޯޅަ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގުޅިގެން ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 8
ބައްސާމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް އަތޮޅު ފުޓްބޯޅައަށް!

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނީ އަތޮޅުތަކުގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގައި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ގެނެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މިއަދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބައްސާމް...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 7
ބައްސާމާއި ޓޮމްގެ ކެންޑިޑެސީ ގަބޫލުކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އާއި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ކެންޑިޑެސީ އާއި އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 32
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި އާ މަންޒަރުތަކެއް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ވެރިޔަކު ކަނޑައަޅަން ކްލަބްތަކުން ބައިވެރިވެގެން ބާއްވާ އިންތިހާބެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބުން ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރުތަކެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވުން އާދަޔާ ހިލާފު މަތީ މިންވަރަކަށް މި އިންތިހާބުން އެބަ ދައްކައިދެ އެވެ....

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 4
ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޓޮމް ދީފި

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ފަހަތަށް ޖެހޭނީ، އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ވެސް ފަހަތަށް ޖެހުމުން...

October 28, 2016 23
ޓޮމް އަކީ ސިޔާސީ މީހެއް ނޫން: ސުޒޭން

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަކީ ސިޔާސީ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ މީހުން އެއްކައިރި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 5
ޓޮމްގެ އެކްސްކޯގައި ފުޓްބޯޅައިގެ އިސް ހިންގުންތެރިން!

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް، ފުޓްބޯޅައިގެ އިސް ހިންގުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމެއް ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 10
ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ތާއީދު އެބައޮތް: ޓޮމް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާ އެކު ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ...

October 24, 2016 3
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބުގައި މާޒިޔާގެ ތާއީދު ޓޮމް އަށް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަށް ތާއީދުކުރަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 6
ތާއީދު އެބައޮތް، ފެށި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުން

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަލުން ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ފެށި މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށާއި އެކަމަށް މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުގެ...

October 16, 2016 12
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްްއޭއެމް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މިހާރު ވެސް އެ މަގާމުގައު ހުންނެވި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 11
ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ގެންނަން ވިކްޓަރީން ތާއީދުކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް، މިހާރު ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ގެންނަން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.