09 މާޗް

March 09, 2017 6
ނަހުލާގެ "ބޮސް"ގެ ޑައިރެކްޝަން އޮފާ ރިޝްމީ އަށް

ނަހުލާ ބުނީ "ބޮސް" ހަދަން ނިންމި ހިސާބުން ވެސް އެ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރަން ހަވާލު ކުރަން ވިސްނާފައި އޮތީ ރިޝްމީއާ ކަމަށް.

March 09, 2017 4
އަންހެން ފަންނާނުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ވިޝްކާ ސްކްރީނަށް

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިން އަންހެން ފަންނާނެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރި ހާއްސަ ޝޯ އަކުން، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފީޗާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އިއްޔެ ހަވީރު ޝްވެކް...

08 މާޗް

March 08, 2017 3
"ވިޝްކާ" ނެރުން ހުއްޓުވަން އަމުރެއް ނުދިން

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ނެރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 3
"ވިޝްކާ" މާދަމާ ޕްރިމިއާ ކުރާނެ، ހުރަހެއް ނެތް!

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރިޕްޓްގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށް ދޭން އެދި މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ސިވިލް ކޯޓްގައި ދައުވާ ކުރި ނަމަވެސް، އެ ފިލްމް މާދަމާ ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް "ވިޝްކާ" ގެ ޓީމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 7
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޕްރިމިއާކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގެންފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 4
ޓައިޓްލް ލަވައިން "ވިޝްކާ"ގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޕްރިމިއާކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ލަވައިން ފިލްމުގެ ވާހަކަ އާއި ފިލްމުގައި ވިޝްކާގެ ކެރެކްޓާ ސިފަކޮށްދެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 8
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލައެއް ނުބަލަން: ޕޮލިސް

ރިޝްމީ ބުނީ "ވިޝްކާ" މި މަހު އަށެއްގައި ޕްރިމިއާ ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ ފަހު ޓްރެއިލާ ވަރުގަދަ

ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެންނާނެ "ވިޝްކާ" ގެ އެންމެ ފަހު ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 16
"ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދަން ކޮކޯހަސަން ކޯޓަށް!

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 1
ވިޝްކާ: ރިޝްމީ ކުރިމަތިލާ އަމިއްލަ ޗެލެންޖެއް

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ތިބި ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ރިޝްމީ ރަމީޒަކީ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ވަރަށް ރީތި ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. "14 ވިލޭރެ" އާއި "ލަވް ސްޓޯރީ" އަދި "ހިޔް ޔާރާ ދީފާ" ފަދަ ފިލްމުތަކަކީ ރިޝްމީގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމުތެކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 8
"ވިޝްކާ" އަކީ "އާޝިގީ 2" ގެ ކޮޕީއެއްތަ؟

އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލިޒްކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ އެތައް ޓްރެއިލާއަކާ ލަވައެއް މިހާރު ވެސް ވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. މި ފިލްމަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އަމިއްލަ ވާހަކައަކަށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އެހެންވެ މިއީ އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ ކޮޕީއެކޭ ބުނާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 5
ވިޝްކާގެ އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް، މި ފަހަރު "ކަސްތޮޅު"

އަންނަ މަހުގެ އަށެއްގައި ރިލީޒްކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ އާ ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ބޭނުންހާ ގޮތެއް "ވިޝްކާ" އަކަށް ނުހެދޭނެ

އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި އަޅުވާ "ވިޝްކާ" ގެ ޓިކެޓް ޝްވެކް ސިނެމާއިން މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
"ވިޝްކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރިޝްމީ ބުނީ "ވިޝްކާ" ގެ ދެ ޝޯއެއްވަރު އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮލިމްޕަހުގައި ވެސް ދައްކަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާ، ރަވީގެ ކެރެކްޓާ އަށް ހާއްސަ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރިލީޒް ކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން "ވިޝްކާ" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
"ވިޝްކާ" މާޗް 8 ގައި ޝްވެކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 3
"ވިޝްކާ" ލަސްވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ހެދި

ޔާރާ އިން ބުނީ "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 4
އީދަށް ފޮނަދޫ ތައްޔާރު، ގަމުގައި ވެސް ވަރުގަދަ ޝޯއެއް

ގަމު ޝޯތަކުން ސުނީގެ އިތުރުން ރިޝްމީ އާއި އަޒޭ، ތަޖޫބެ ފަދަ ފަންނާނުން ފެންނާނެ. މީގެ އިތުރުން ޕާމް ޓޯން ބޭންޑް ވެސް އެރަށުގައި ކުޅޭނެ. ޝޯތައް ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 12
"އާދޭ މިއަދު ދާން" ވަރަށް ހިތްގައިމު

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ލަވަ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް ބެލުންތެރިން ތިބީ ލަވަ ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. މިހާރު މި ވަނީ އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ވިޝްކާގައި ރިޝްމީގެ ކެރެކްޓާއަކީ "ދަ ގުޑް"

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަން މިހާރު އަންނަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހިންގަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އެވެ.