27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
އާމިރާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: އައިޝްވާރިޔާ

އާމިރު ހާނާއި އައިޝްވާރިޔާއީ ރާއީގެ ޖޯޑު އެއް ފިލްމަކުން އަދިވެސް ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އައިޝްވާރިޔާގެ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އާމިރާ އެކު ޕެޕްސީ އާއި ކޮކަ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރުތަކެއް ކުޅުނެވެ.