27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ކައިވެނިތައް

ފިލްމީ ތަރިންނަށް ކާމިޔާބު ކައިވެނީގެ ހަޔާތެއް ބިނާކުރުމަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކްޓަރުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރާ އެކު ޒާތީ ދިރިއުޅުން ބެލެންސްކުރަން އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ރޫޅުނު ކައިވެނިތައް އެހާރާއި މިހާރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ރިލީޒް ނުކުރަނީސް "2.0" ހަރަދުން ބައެއް ހޯދައިފި

ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހަދައި މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މާލީ ދަތިކަމާ އެކު، ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އަށް ވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދައިގެންނެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018
ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އަށް އަނެއްކާވެސް ތާރީހެއް

ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމް "2.0" ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކި ތާރީހުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިއުލާން ކުރަނީ 2016 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފިލްމް ގެނެސް ނުދެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ތާރީހެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018
ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އިން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ރިލީޒް ކުރާނެ އެކި ތާރީހުތައް އިއުލާން ކުރަމުން އަންނަ، ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިސް ފިކްޝަން ފިލްމް "2.0" ގެ ރޯލަކުން މި ފަހަރު ވެސް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.