27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
އައިޝްވާރިޔާގެ ބަދަލުގައި ބިޕާޝާ

ކްރިއާޖް އެންޓަޓައިންމަންޓޫން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކުރީގެ ފިލްމް "ވޯ ކޯން ތީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ވެސް ނުލިބޭ ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.