20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާގެ ދެމަފިރިން ނިޔަމަ ރިސޯޓްގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
އައިޝްވާރިޔާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް އަތުގައި ނެތް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އިނީ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ ބައެެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ "ޓްރޯއި" އައިޝްވާރިޔާ އަށް ހުށަހެޅި

ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ބްރެޑް ޕިޓްގެ ފިލްމު "ޓްރޯއި" ގެ ރޯލެއް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ހުށަހެޅި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާ ބަފާބެއާ އެކު އަލުން ފިލްމަކަށް

ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަންއާ އެކު ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ނުކުޅެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އައިޝްވާރިޔާ ބަފާބެ އަމީތާބް ބައްޗަންއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
އައިޝްވާރިޔާ އާއި އަބީޝެކް "ގުލާބް ޖާމޫ" ދޫކޮށްލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއީ އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކުގައި ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އިން ދެ ތަރިން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ރިލީޒް ނުކުރަނީސް "2.0" ހަރަދުން ބައެއް ހޯދައިފި

ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހަދައި މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މާލީ ދަތިކަމާ އެކު، ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އަށް ވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދައިގެންނެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
އައިޝްވާރިޔާ "ޖޭސްމިން" ގަބޫލެއް ނުކުރި

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި "ބައްތީ ގުލް މީޓަރު ގުލް ޗާލޫ" އާއި ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "ރާމް-ލީލާ" ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުނު ސިދާތު އާއި ގަރީމާ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމު "ޖޭސްމިން" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ގެންނަން ބޭނުންވި ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި ނުވާތީ އެ ފިލްމު ނުކުޅެން އޭނާ ވަނީ ނިންމައިފަ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 2
ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުން މުހިއްމު: އައިޝްވާރިޔާ

އިންޑިއާގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން ނުހުންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 1
ވިލް ސްމިތު އަދިވެސް އައިޝްވާރިޔާގެ ހުވަފެނުގައި

މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް، ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިލް ސުމިތާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ހުށަހެޅި އެވެ. އެއީ 2005 ގެ "ހިޗް" އެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ ވަނީ އެ ފިލްމުން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
އާމިރާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: އައިޝްވާރިޔާ

އާމިރު ހާނާއި އައިޝްވާރިޔާއީ ރާއީގެ ޖޯޑު އެއް ފިލްމަކުން އަދިވެސް ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އައިޝްވާރިޔާގެ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އާމިރާ އެކު ޕެޕްސީ އާއި ކޮކަ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރުތަކެއް ކުޅުނެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
އައިޝްވާރިޔާގެ ބަދަލުގައި ބިޕާޝާ

ކްރިއާޖް އެންޓަޓައިންމަންޓޫން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކުރީގެ ފިލްމް "ވޯ ކޯން ތީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ވެސް ނުލިބޭ ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އައިޝްވާރިޔާ އަށް ހުށަހަޅެއް ނާޅާ

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް ދާދި ފަހުން ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އޭނާ އެ ފިލްމް ގަބޫލު ނުކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ރިތިކް ދޮގުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އައިޝްވާރިޔާ ރާއީއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ހަމަ މި ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 1
ރާނީ އާއި އަބީޝެކް އެކީގައި އަލުން ފެންނާނެ

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކީގައި ކުޅުނު ފިލްމަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު ފަށަން ނިންމައިިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމެއް ހެދިޔަސް ވަރިހަމަ: އައިޝްވާރިޔާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންނަކީ އެ މީހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮރުވަން އުޅޭ ބައެކެވެ. އެހެންވެ އެ މީހުންގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމްތައް ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނާކަށް ވެސް ބައެއް ތަރިން ރުހޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ ސަލްމާން ހާނެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
ލަސްތަކެއް ނުވެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާނަން: އައިޝްވާރިޔާ

ވަރަށް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018
"ގުލާބް ޖާމޫ" ގައި އައިޝްވާރިޔާ އާއި އަބިޝެކް

ދެހާސް ދިހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރި "ރާވަން" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018
"ފެނީ ހާން" ގައި އައިޝްވާރިޔާގެ 20 މިނިޓް

ކަރަން ޖޯހަރް 2016 ގައި ރިލީޒް ކުރި "އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" ބެލި ގިނަ މީހުން އެންމެ މާޔޫސްވި އެއް ކަމަކީ އެ ފިލްމްގައި އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ކުޅުނު ރޯލް ކުޑަކަމުންނެވެ. ރަންބީރު ކަޕޫރާއި...

July 13, 2018
ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އަށް އަނެއްކާވެސް ތާރީހެއް

ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމް "2.0" ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކި ތާރީހުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިއުލާން ކުރަނީ 2016 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފިލްމް...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 1
"ފެނީ ހާން" ޓްރެއިލާ: އައިޝްވާރިޔާ ވަރަށް ނަލަ

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީގެ ވަރަށް ގްލެމަރަސް އެހާމެ ޗާލު ރޯލެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ "ފެނީ ހާން" އަކީ ނުބަލައި ދޫކޮށްލާ ވަރުގެ ފިލްމެއް ނޫންކަން، އެ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާއިން އެނގެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
"ފެނީ ހާން" ގެ ކްރެޑިޓް ނުދީގެން އިންޒާރު ދީފި

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަނިލް ކަޕޫރް މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ފެނީ ހާން" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރާއި ޓީޒާ ދައްކައިލި އިރު، އޭގައި ކްރެޑިޓް ދީފައި ނުވާތީ ޕޫޖާ އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ވެރިޔާ އަދި މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ވާޝޫ ބަގްނާނީ އެ ފިލްމްގެ ޓީމަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 2
އިންޑިއާގެ މެޑޯނާގެ ގޮތުގައި އައިޝްވާރިޔާ ދައްކަނީ

މިހާރު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ، އައިޝްވާރިޔާ ރާއީގެ ފިލްމް "ފެނީ ހާން" ގެ ލަވައެއްގައި އޭނާ އިންޑިއާގެ މެނޯޑާގެ ގޮތުގައި ދައްކުވައިދޭ ލަވައެއް ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.