22 މެއި

May 22, 2020 3
ލޮކްޑައުންގެ ގެއްލުމާ އެކު ވެސް އަކްޝޭ އެހީ ދިން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެހީވި އެކަކީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުވި ފަންޑްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީގެ އިތުރުން އެކި ފަރާތްތަކަށް އޭނާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) ވެސް ހަދިޔާކުރި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020
އަކްޝޭގެ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޖޫންގައި ހޮޓްސްޓާ އަށް

މި މަހު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ރިލީޒްކުރަން އޮތް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" އަންނަ މަހު ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 4
އަކްޝޭގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް 2 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު މުމްބާއީގެ ފުލުހުންނަށް ދެ ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އެހީއެއް ހޯމަ ދުވަހު ދީފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
އަކްޝޭ އަކީ ދެއްކުންތެރިއެކޭ ނުބުނަން

ބައެއް މީހުން ހައިރާތަށް ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ ދިން އިންޓަވިއުގައި 25 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހަދިޔާކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކީ އަކްޝޭ ކުމާރަށް ނިސްބަތްކޮށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އެކްޓަރު ޝަތުރުގަން ސިންހާ (ސަތަރޭ) ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
"ބޭބީ" ފްރެންޗައިޒަކަށް ހަދާނަން: ނީރަޖް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު އެކްޝަން ތުރިލާ "ބޭބީ" ފްރެންޗައިޒަކަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ޕާންޑޭ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" ސްޓްރީމެއް ނުކުރާނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި، މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކަށް ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެ ދެ ފިލްމުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާ ހަވާލުވެފައިވާ ރިލައިންސް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 7
އަކްޝޭގެ ފަރާތުން އިތުރު ތިން ކްރޯޑް ރުޕީސް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހުޅުއްވި ފަންޑް "ޕީއެމް-ކެއާޒް" އަށް 25 ކްރޯޑް ރުޕީސް (4 މިލިއަން ޑޮލަރު) ހަދިޔާކުރި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 6
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ މާލީ އެހީ

ގައުމު 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުންކޮށް، އިންޑިއާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއުލާންކުރެއްވި ފަންޑް "ޕީއެމް-ކެއާޒް" އަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ފަންނާނުން މާލީ އެހީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
އަކްޝޭއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ނީރަޖް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު "ކްރެކް" ކިޔާ ފިލްމެއް ހަދަން އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު، އޭގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލީ އަކްޝޭއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ނޫން ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ޕާންޑޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
ވާނީ އަށް ޔާޝްރާޖް ނޫން ތަނެއްގެ ފިލްމެއް ލިބިއްޖެ

އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ވާނީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 1
އަކްޝޭގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އެޅުވުން ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" އެޅުވުން، މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރުފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތޭރަ ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް މި އަހަރު އަންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން "ހަންގާމާ 2" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ ކޮޕް ޔުނިވާސް އަށް އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު އިތުރުވާ ކެރެކްޓާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ތާރީހަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

February 25, 2020
އަކްޝޭ އަށް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު، ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ފިލްމަކަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"100 ނޮޓް އައުޓް" އާއި "އޯ މައި ގޯޑް" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އުމޭޝް ޝުކްލާ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
އެމްއެސް ބިއްޓާގެ ރޯލް އަކްޝޭ އަށް

އިންޑިއާގެ ދިފާއުގައި މަރުވާ މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ މަނިންދަރުޖީތު ސިންގް ބިއްޓާ (އެމްއެސް ބިއްޓާ) ގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020
"އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި އަކްޝޭގެ ރޯލް ކުރެއް ނުވާނެ

މިހާރު ޝޫޓިން ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ "އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި އަކްޝޭ ކުޅެނީ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ނޫން ކަމަށާއީ އޭނާގެ ކެރެކްޓާ އަކީ ވާހަކައިގެ ވަރަށް މުހިއްމު ހިއްސާއެއް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީ ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނި ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ހޮންކޮންގައި މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައި، ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫބަވް ސިންހާ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ތާޕްސީ ޕައްނޫ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާ ފިލްމު "ތައްޕަޅު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
"އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި އަކްޝޭ، ސާރާ އަދި ދަނޫޝް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން "ޒީރޯ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ އާ ފިލްމުގެ ކާސްޓް ނަމާ އެކު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރުގެ ބޭސް ފަރުވާ އަކްޝޭގެ ހަރަދުގައި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖަގަން ޝަކްތީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަލިވެ، ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ...