11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ބްލޭންކް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ އެކްޓަރު ކަރަން ކަޕާޑިއާގެ ފިލްމު "ބްލޭންކް" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައެއްގައި އޭނާގެ ޅިޔަނު އަކްޝޭ ކުމާރު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހިދު ކަޕޫރް "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019
ކަރީނާގެ "ގުޑް ނިއުސް" ގައި ތައިމޫރުގެ ފެނިލުމެއް

ކަރީނާ ކަޕޫރް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުސް" ގައި، މީޑިއާގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާން ޕަޓޯޑީގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
އަކްޝޭ "ކަންޗަނާ" ގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ ސައުތު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީން ތަމަޅަ ބަހުން މުނީ (ކަންޗަނާ) ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ ކާމިޔާބު ހޮރޯ ކޮމެޑީ ފްރެންޗައިޒްގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ހަދަން އަކްޝޭ ކުމާރު ނިންމައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 1
އަކްޝޭގެ "ކޭސަރީ" އަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ކޭސަރީ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ކޭސަރީ" ލީކްކޮށްލައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019
އަންނަ އަހަރު ސަލްމާނާއި އަކްޝޭގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ސަލްމާން ހާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އަބަދުވެސް ފިތުރު އީދަށް ހާއްސަވެގެން އުޅޭ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ނަމަ އެ ފިލްމެއް ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން އަބަދު ވެސް އަމާޒު ހިފަނީ އެ ތާރީހުގަ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަރުދު ކޯ ދަރުދު ނެހީ ހޯތާ" ޓައިވާނުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
އަކްޝޭގެ "ދި އެންޑް" ތިން އަހަރަށް ދެމިގެން ދާނެ

ދާދި ފަހުން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަލަތު ވެބް ސީރީޒް "ދި އެންޑް" އަކީ ތިން އަހަރަށް ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިރޭ އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ރޯލް، ޝްރަދާ ކަޕޫރު ކުޅެން ސޮއިކޮށް، މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ބެޑްމިންޓަންގެ ތަމްރީނުތަކެއް ވެސް ހެދި ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ސައިނާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
އަކްޝޭ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކުރީ 90 ކްރޯޑަށް

އަކްޝޭ ކުމާރު ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ލޯންޗް ކުރި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ ވެބް ސީރީޒް "ދި އެންޑް" އަށް އޭނާ ސޮއިކުރީ 90 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ފީއަކަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ"ގެ ލޯގޯ ތަފާތު ގޮތަކަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ހޮރޯ ކޮމެޑީތަކަށް ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު އަކްޝޭ ކުމާރު ވެސް މި ޖޯންރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ޖާވިދު ޖެފްރީގެ ދަރިފުޅު މީޒާން ޖެފްރީ ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ޒިންމާއާ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަވާލުވެފައިވާ އިރު، އޭނާ މި އަހަރު ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ކަަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 1
ޝާހްރުކާއި އަކްޝޭ އެކީގައި އަލުން ފެނިދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ސުޕަސްޓާރުން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ހާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރު މިހާތަނަށް އެކީގައި ކުޅުނީ އެންމެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ 1997 ގައި ޔާޝް ޗޯޕްޅާ ގެނެސް ދިން ލޯބީގެ ފިލްމު "ދިލް ތޯ ޕާގަލް ހޭ"...

March 02, 2019 1
"ތަހުތު" ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ: ކަރީނާ

މިހާރު ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ތާރީހީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ތަހުތު" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި މި ފިލްމުން ތަފާތު ކަމެއް...

01 މާޗް

March 01, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ ފިލްމު "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 01, 2019 1
ޖޯނީ އާއި ދަރިފުޅު ޖެމީ "ހައުސްފުލް 4" ގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މޮޅެތި ކޮމެޑީ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖޯނީ ލީވާ، އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖެމީ ލީވާ ބޮޑު ސްކްރީންގައި ދެބަފައިންގެ ހުނަރު ދައްކައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަމަތީ ފިލްމު "ކޭސަރީ" ގެ ތިން ޕްރޮމޯއެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަންނަ މަހު ނެރޭ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.