26 ޖޫން

June 26, 2018 1
"ގޯލްޑް" ގެ ޓްރެއިލާއާ އެކު މޯނީ އަށް ތައުރީފު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ގޯލްޑް" އާ އެކު އޭނާ އަށް ތައުރީފު ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018
އޮގަސްޓް 15: އަކްޝޭ އާއި ޖޯންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގާކުރާ އޮގަސްޓް 15، މި އަހަރުވެގެން ދާނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އަކްޝޭ ކުމާރާއި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ކުރިމަތިލުމަކަށެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އަކްޝޭގެ "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

"ޑޯންޓް އެންގްރީ މީ" ފަދަ މަގުބޫލު ޑައިލޮގްތަކާ އެކު، އަކްޝޭ ކުމާރްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ރޯލެއް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ 2012 ގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 2
ބޭނުމީ ހައްލުތައް ކިޔައިދޭ ފިލްމުތައް: އަކްޝޭ

މިހާރު ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވާ އިރު، ބޮޑަށް ގަޔާވަނީ މައްސަލަތަކަކަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމްތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް، އާންމުންނަށް ހައްލުތަކެއް ކިޔައިދީގެން ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ފޯރުކޮށްދޭ ކަހަލަ ފިލްމްތަކަށް ކަމަށް އަކްޝޭ ކުމާރް ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 3
އަކްޝޭގެ ނޭވަލް ކޮސްޓިއުމް ނީލަމަށްލި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އަކްޝޭ ކުމާރަށް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު ފިލްމް "ރުސްތުމް" ގައި އޭނާ ބޭނުން ކުރި ނޭވަލް އޮފިސަރުގެ ޔުނިފޯމް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
އަކްޝޭ ކުމާރް ދޫކޮށްލި "މޮގުލް" އާމިރް ހާނަށް

އާމިރް ހާން ދޫކޮށްލި، އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރްމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ކުޅޭ ފިލްމު "ސެލިއުޓް" އަށް ޝާހްރުކް ހާން އެއްބަސްވެފައި ވަނިކޮށް، އަކްޝޭ ކުމާރް ދޫކޮށްލި ގުލްޝަން ކުމާރްގެ ބައޮޕިކް "މޮގުލް" އާމިރް ހާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018
ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އިން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ރިލީޒް ކުރާނެ އެކި ތާރީހުތައް އިއުލާން ކުރަމުން އަންނަ، ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިސް ފިކްޝަން ފިލްމް "2.0" ގެ ރޯލަކުން މި ފަހަރު ވެސް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ޓައިގާއަކީ ބޮލީވުޑްގެ ޓޯނީ ޖާ: އަކްޝޭ ކުމާރް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ބާގީ 2" ގައި ޓައިގާ ޝްރޮފް ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ކުޅެފައިވާ ވަރުގަދަ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކާ އެކު، ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އިއްތިފާގު ވަނީ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ، 28، އަކީ މި ވަގުތު ބޮލީވުޑްގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯގެ ގޮތުގަ...

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ޖިންސީ ގޯނާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު: އަކްޝޭ

ކުޑައިރު ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 2
އަކްޝޭގެ "ޕެޑް މޭން" ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ޕެޑް މޭން" ދެއްކުން ޕާކިސްތާނުގައި މަނާ ކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ފެޑެރަލް ސެންސަރު ބޯޑުން ވަނީ މި ފިލްމު ފާސްކޮށްދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
"ޕެޑް މޭން" އަށް ކްރިޓިކްސްގެ މަސްހުނި ޚިޔާލުތަކެއް

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރު އަދި ރާދިކާ އަޕްޓޭގެ "ޕެޑް މޭން" ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފިލްމުގެ ފެށުން ފުދޭ ވަރަކަށް ރަނގަޅެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމު ވަނީ 100 މިލިއަން ރުޕީސް ހޯދައިފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018
އަކްޝޭގެ "ޕެޑް މޭން" ޗެލެންޖް ވައިގައި ހިފައިފި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ޕެޑްމޭންގެ ކެމްޕެއިންގައި ހިންގާ "ޕެޑްމޭންޗެލެންޖް" ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
އަކްޝޭ ދެކެ "ފުއްލޫ" ޑައިރެކްޓަރު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

މައްސަރު ކަންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފެއްދި "ޕެޑްމޭން"ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ފިލްމުގެ ބަތަލުު އަކްޝޭ ކުމާރާއި އިންޑިއާގެ ސެންސަރު ބޯޑާ މެދު "ޕުއްލޫ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަބީޝެކް ސަަކްސޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
"ޕެޑްމޭން" ރިލީޒްކުރުން ބާންސާލީ އެދިގެން ފަސްކޮށްފި

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޕެޑްމޭން" ރިލީޒްކުރާ ދުވަސް "ޕަދްމާވަތު"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ އެދިގެން ފަސްކޮށްލަން އަކްޝޭ ނިންމައި އެކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ކުރިން މި ދެ ފިލްމު ވެސް ރިލީޒްކުރަން އޮތީ މި މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު "ޕެޑްމޭން" ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ މަހު 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 1
އަންހެނުން ދެކެ އަކްޝޭ ބިރުގަނޭ: ސޯނަމް

ސޯނަމް ކަޕޫރަކީ ވަރަށް މަޖާ މިޒާޖެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ ހުރިހާ މީހުންނާ ވެސް އޭނާއާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮވެ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އަލަށް ރިލީޒްކުރާ "ޕެޑްމޭން"ގެ ބަތަލު އަކްޝޭ ކުމާރާއި އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި އަކްޝޭގެ އަންހެނުން ޓްވިންކަލްއާ ވެސް ސޯނަމްގެ ގުޅުން ރަނގަޅެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018
އަކްޝޭގެ "ކެސާރީ"ގެ ބަތަލާއަކަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ކެސާރީ"ގެ ބަތަލާ އަކީ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ ކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރް ކުރި ޓުވީޓެއްގައި މިކަން ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފަ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 2
"ޕަދްމާވަތީ" އާއި "ޕެޑްމޭން" އެއް ދުވަހަކު

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ޑައިރެކްޓްކުރި "ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. ނަމަވެސް ސެންސަރު ބޯޑުން ފިލްމު ފާސްކޮށްދިނުން ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
"ޕެޑްމޭން" އާއި "އައްޔާރީ"ގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޕެޑްމޭން"ގެ ފުރަތަަމަ ޓްރެއިލާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. މިއީ މައްސަރުކަންތައް ޖެހުމާއި އެެ ދުވަސްވަރު ސެނިޓަރީ ނެޕްކިންސް ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާރް. ބާލްކީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 26 ގަ އެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު ސިދާރްތު...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 1
ބިލް ގޭޓްސް އަށް އަކްޝޭގެ "ޓޮއިލެޓް" ވަރަށް ރީތި

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕަޑްނޭކަރްގެ "ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" އަކީ 2017 ގައި ފެނުނު އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ ބިލް ގޭޓްސް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017
ވިލް ސުމިތު، އަކްޝޭއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ބޭނުންވޭ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ވިލް ސުމިތު ބުނެފި އެވެ.