18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017
"ޕެޑްމޭން"ގައި އަކްޝޭ އަކީ ހަގީގީ ސުޕަ ހީރޯއެއް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އާ ފިލްމު "ޕެޑްމޭން"ގެ ފުރަތަމަ އިޝްތިހާރު މިހާރު ވަނީ ދައްކަން ފަށާފަ އެވެ. އެ އިޝްތިހާރުގައި ބުނަނީ އެމެރިކާގެ އަތުގައި ސުޕަމޭން އާއި ބެޓްމޭން އަދި ސްޕައިޑަމޭން އޮތް ނަމަވެސް ޕެޑްމޭން އޮތީ އިންޑިޔާގެ އަތުގައި ކަމަށެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
އަކްޝޭ އާއި ޓީމުން "ހައުސްފުލް 4" އުފައްދަނީ

"ގޯލްމާލް" ފްރެންޗައިސްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމު "ގޯލްމާލް ރިޓާންސް" އަށް ބެލުންތެރިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދެމުން އަންނައިރު "ހައުސްފުލް" ފްރެންޗައިސްގެ ވެސް ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެއް އުފައްދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 1
އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް "ޓޮއިލެޓް"

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރުު އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ 50 އަހަރު ފުރިފަ އެވެ. އުފަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އަކްޝޭ އަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާ އަކީ އެންމެ ފަހުން އޭނާ ރިލީޒްކުރި "ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދައި، ކެރިއަރުގެ ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަށް ވުމެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 3
އަކްޝޭގެ "ޓޮއިލެޓް- އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" ވަރަށް ހިނގާ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ޓޮއިލެޓް އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" އަކީ އާދައިގެ ހިންދީ ފިލްމުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު މައުލޫއަކަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އިންޑިޔާގެ ރަށްފުށުގެ ހިސާބުތަކުގައި ފާޚާނާ ކުރެވޭނެ ރައްކާތެރި ގޮތްތަކެއް ނެތިގެން މީހުން އުޅޭ ހާލު މި ފިލްމުގައި ކިޔައިދީފައިވެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017
އަކްޝޭގެ "ޕެޑްމޭން" އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި

"ޕެޑްމޭން" އޭ ބުންޏަސް މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސްޕައިޑަމޭން އާއި ސްޕަމޭން ކަހަލަ ސްޕަހީރޯއެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިއީ ސްޕަހީރޯ އިން ކުރާ ކަހަލަ ވަރުގަދަ ކަމަކުން އެތައް ބައެއްގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސް ދިން މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017
އަކްޝޭގެ "ޓޮއިލެޓް - އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" ލީކުވެއްޖެ

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު ކުޅެފައިވާ "ޓޮއިލެޓް - އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" ރިލީޒް ނުކުރަނީސް އޮންލައިންގައި ލީކުވެ އަކްޝޭ މާޔޫސް ވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
ބޭނުމިއްޔާ ނެޝަނަލް އެވޯޑު އަނބުރާ ގެންދޭ: އަކްޝޭ

"ރުސްތުމް" ކުޅެގެން އަކްޝޭ ކުމާރަށް މިއަހަރު އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑު ލިބޭކަން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު އޭނާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަކްޝޭ މާބޮޑަކަށް އަޅައެއް ނުލަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ކަންތައް މާ ބޮޑުވަރުވުމުން އަކްޝޭ ވަނީ ރައްދު ދީފަ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
އަކްޝޭގެ "ޕެޑްމޭން" ގައި އަމީތާބްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް

ޑައިރެކްޓަރު އާރް ބަލްކީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ނަމަ، އެ ފިލްމުން ކޮންމެހެން ވެސް އަމީތާބް ބައްޗަން ފެންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެއްގޮތަކީ ލީޑް ރޯލުން އަމީތާބް ފެނުމެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ އެހެން އެކްޓަރުތަކެއް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ނަމަ، އަމީތާބްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ފިލްމުގައި ހިމެނުމެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
އަކްޝޭގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑާ މެދު ފަނޑިޔާރުން ދެކޭ ގޮތް

އަކްޝޭ ކުމާރަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑު ލިބޭކަން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާނުކުރުމާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މި އެވޯޑަށް އަކްޝޭ ހޮވި ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 5
އަކްޝޭއަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑު ލިބުމުން ފާޑުކިޔަނީ

"ރުސްތުމް" ގައި އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅެފައިވާ ރޯލަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑު ލިބިއްޖެ އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާން ކުރި 64 ވަނަ ނެޝަނަލް ފިލްމް އެވޯޑްސް ލިސްޓުގައި އަކްޝޭގެ ނަން އޮތުމުން އޭނާއަށާއި އަންހެނުން ޓްވިންކަލް ކަންނާއަށް ހައިރާންކަން ލިބުނު ގޮތަށް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ތިބީ ބަސްހުއްޓިފަ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
އަކްޝޭ ނަން ބަދަލުކުރި ސަބަބީ ކުމާރް ގޯރަވް

އަކްޝޭ ކުމާރަށް ކުރިން ކިޔަނީ އެހެން ނަމެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނަން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނު ހަގީގީ ސަބަބެއް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އަކްޝޭ މި ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ޓްވިންކަލް: ބަތަލާއެއް ނޫން، މޮޅު ލިޔުންތެރިއެއް

ޓްވިންކަލް ކަންނާ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރާޖޭޝް ކަންނާ އާއި ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިޔާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. ޓްވިންކަލް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށައިގަތީ ފިލްމީ މަސައްކަތެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 1
ޝާހްރުކް އާއި އަކްޝޭގެ ބޮކްސް އޮފީސް ކުރިމަތިލުމެއް

އަންނަ އޮގަސްޓް މަހަކީ ހިންދީ ފިލްމު ބަލާ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު މަހެކެވެ. މަޝްހޫރު އެ އެކްޓަރެއްގެ ދެ ފިލްމު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ޖެހޭ މަހަކަށް ވާތީ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017
ނާމް ޝަބާނާ: އަންހެން ޖާސޫސެއްގެ ތަފާތު ފިލްމެއް

"ނާމް ޝަބާނާ" އަކީ މިހާތަނަށް އިންޑިއާގެ ސިނަމާއިން ދައްކާފައި ނެތް ވައްތަރެއްގެ ފިލްމެކެވެ. ސަބަބަކީ މި ފިލްމަކީ އަންހެން ޖާސޫސެއްގެ ވާހަކައެއް ދައްކާ ފިލްމަކަށް ވާތީ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017
އަކްޝޭގެ ފިލްމު ދޫކޮށެއް ނުލަން: ސަލްމާން

އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ސަލްމާން ޚާން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ "ބެޓްލް އޮފް ސަރްގަރްހީ" އިން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސަލްމާން ވަކިވެއްޖެކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017
ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2: އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބީއެއް ނުހުއްޓުނު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ2" ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ވަނަ ހަފުތާ ކުރިޔަށް ދާއިރު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 95.44 ކްރޯޑު (9.5 ބިލިއަން ރުޕީސް) ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 100 ކްރޯޑު (10 ބިލިއަން) ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 1
އަކްޝޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ މައިދައިތަ

އަކްޝޭ ކުމާރު ދެކެނީ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި އޭނާގެ މައިދައިތަ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި ހުރި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017
ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2، ގާބިލް އަށް ވުރެ ކާމިޔާބު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ2" އަކީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ނިކުތް އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް މި ފިލްމު ކަމުގޮސްފައި ވާއިރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެސް އަންނަނީ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދަމުންނެވެ. މި ފިލްމު ވަނީ ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" އަށް ވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" ފަހަތަށް...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2، އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބީ ދަމަހައްޓައިފި

މިދިޔަ 10 އަހަރު ވެސް އަކްޝޭއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ. އޭނާގެ އެއާލިފްޓް، ރުސްތުމް އަދި ހައުސްފުލް 3 އަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނެވެ. މިހާރު ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ކާމިޔާބީގެ ސިލްސިލާ މިއަހަރު ވެސް ދެމެހެއްޓޭނެ އެވެ. މިއަހަރު ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ2" އަށް ފުދޭ ވަރެއްގެ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017
ޖޮލީ އެލްއެލްބީ2ގެ މަންޒަރުތަކެއް ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އާ ފިލްމު "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ2" ގައި އިންޑިއާގެ ޖުޑިޝަރީގެ އަގު ވެއްޓޭ ގޮތަށް ބައެއް މަންޒަރުތައް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ވަކީލަކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޮމްބޭ ހައި ކޯޓުން ބަަލައި ފިލްމުގެ ހަތަރު މަންޒަރެއް ކަނޑާލުމަށް ފަހު ފިލްމަށް ސެންސަރު ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރަން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.