07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ކާބިލް" އަށް ފަހު، ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފޭނުން ތިބީ އޭނާގެ އާ ފިލްމެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައޮގްރިފަކަލް ޑްރާމާ "ސުޕަ 30" އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާން ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 3
"2.0" އަކީ އެންމެ އުނދަގޫ ފިލްމު: އަކްޝޭ ކުމާރު

މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރާ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "2.0" އަކީ މިހާތަނަށް ކުޅެން ލިބުނު އެންމެ އުނދަގޫ ފިލްމު ކަމަށާއި އޭގައި ކުޅުނީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ...

November 06, 2018 3
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރަކީ އަކްޝޭ ކުމާރަށް ވެސް ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އޭނާގެ ދެ ފިލްމެއް ރިލީޒްވެފައިވާ އިރު، އެ ފިލްމުތަކަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
އަކްޝޭ އާއި ވިދިޔާއާ އެކު ސޮނާކްޝީ އާއި ތާޕްސީ

އަރް ބަލްކީ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޖަގަން ޝަކްތީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަށް އަކްޝޭ ކުމާރާއި ވިދިޔާ ބާލަން ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އިތުރު ދެ ބަތަލާއަކު އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
އިންޑިއާގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމަކީ "2.0"

އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމަކީ އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "2.0" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
"ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރްހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް ފަހު، "ހައުސްފުލް 4" ސާޖިދު ހާން ލައްވައި ޑައިރެކްޓް ނުކުރުވަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރުހާދު ސަމްޖީއާ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018
އަކްޝޭގެ "ޕެޑްމޭން" ޓޯކިއޯ ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް

އިޖުތިމާއީ މައްސަލައަކަށް ބިނާކޮށް މި އަހަރު ގެނެސްދިން އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ޕެޑްމޭން" 31 ވަނަ ޓޯކިއޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލް (ޓީއައިއެފްއެފް) ގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ...

October 13, 2018 2
ސާޖިދަށް ތުހުމަތުތަކެއް، "ހައުސްފުލް 4" ހުއްޓުމަކަށް

ވަރަށް ބޮޑު ބައި ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައިވާ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ހާނަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، އެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
ރަވީނާ ކުރި ޓްވީޓަކުން މީހުން ނެގީ އެހެން މާނައެއް

ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ރަވީނާ ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
ފިލްމަކަށް ވާހަކައެއް ލިޔަން ޝައުގެއް ނެތް: ޓްވިންކަލް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ވާހަކައެއް ލިޔުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ފޫހި ވެސް ވާނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުރީގެ ބަތަލާ ޓްވިންކަލް ކަންކާ ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018
އަކްޝޭ އާއި ވިދިޔާގެ ޖޯޑު އަލުން ބަލްކީގެ ފިލްމަކަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކުގައި ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ވިދިޔާ ބާލަން އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
"2.0" އަކީ "ރޮބޮޓް" އަށް ދޫނުކުރާނެ ފިލްމެއް

އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ސައުތު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ރަސްގެފާނު ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "2.0" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އެންމެ ފަހުން ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
އަހަރެންގެ ފިލްމްތައް މަނާކުރަން ޖެހޭ: ޓްވިންކަލް

ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް ފިލްމެއް ސުޕަހިޓް ނުވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމްތައް އިންޑިއާގެ ޗެނެލްތަކުން ދެއްކުން ވެސް މަނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި އެކްޓަރު...

September 10, 2018
ކަރަންގެ ހުވަފެނެއް 20 އަހަރު ފަހުން ހަގީގަތަކަށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ 20 އަހަރުވީ ހުވަފެނެއް އެންމެ ފަހުން ހަގީގަތަކަށްވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ސައުދީގައި އެޅުވި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް "ގޯލްޑް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ގޯލްޑް" އަށް އިތުރު ޝަރަފެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމްވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އެޅުވި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަށެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 2
އަކްޝޭގެ "ގޯލްޑް" ވެސް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަނަށް

މި މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރްގެ ފިލްމް "ގޯލްޑް" ވެސް އިންޑިއާގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ޖޯޖް ކްލޫނީ އަށް

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ އާއި ސަލްމާން ވެސް ހިމެނޭ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
"ގުޑް ނިއުސް" ގައި އަކްޝޭ އާއި ކަރީނާ

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކުގައި ކާމިޔާބު ފިމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި އަކްޝޭ ކުމާރް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018
"މޮގުލް" ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި މަގުބޫލު ލަވަތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިން ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި މަޝްހޫރު ފިލްމް ކުންފުނި ޓީ ސީރީޒްގެ ބާނީ ގުލްޝަން ކުމާރްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމް "މޮގުލް" ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 1
ބޭނުންވީ އަކްޝޭ ކަހަލަ މީހަކަަށް ވާން: ރަންވީރް

ބޮޑުވަމުން އައި އިރު ބޭނުންވީ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރް ކަހަލަ މީހަކަށް ވާން ކަމަށް، ޒުވާން އެކްޓަރު ރަންވީރް ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018
ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އަށް އަނެއްކާވެސް ތާރީހެއް

ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމް "2.0" ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކި ތާރީހުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިއުލާން ކުރަނީ 2016 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފިލްމް ގެނެސް ނުދެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ތާރީހެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
"ހައުސްފުލް 4" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާގެ ކާމިޔާބު ކޮމެޑީ ފްރެންޗައިޒް "ހައުސްފުލް" 4 ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018
އަކްޝޭ ކުމާރްގެ "ޓޮއިލެޓް" ގެ ވާހަކަ އަދި ނުނިމޭ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި އަކްޝޭ ކުމާރްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ޙަތާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.