23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 1
"40 ޕްލަސް" ގެ ކޮންސެޕްޓް އާދަޔާހިލާފު ވާނެ: ޔޫއްޕެ

ހުރިހާ ރަހަތަކެއް ހިމަނައިގެން ބެލުންތެރިންނަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "+40" ގެ ކޮންސެޕްޓްގައި އާދަޔާހިލާފު ކަމެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ފިލްމް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 1
ކުޑަފޫޅު ކެރެކްޓާ އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް

"ކުޑަފޫޅުގެ ވަސްވާހުން" ޕްރިމިއާ ކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
"ނޯޓީ 40" ލަންކާގައި އަޅުވަނީ

"ނޯޓީ 40" ގެ ހަ ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަނީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "+40" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަން ނިންމައި، ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 4
"ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "40+" އަންނަ އަހަރު

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައެއް "40+" ގެ ނަމުގައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭން ނިންމައި ފިލްމް ރަސްމީކޮށް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 8
މި ޑައިރެކްޓަރުން ރޭންކް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމެއް ފެންނަނީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ މެދުގަ އެވެ. އަބަދުވެސް ދިވެހި ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ތިބެނީ އެކަކު އެނެކަކާ"ހަނގުރާމަ" އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމާއި އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ވަރަށް ފަރިތަ ކަމެކެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 16
"ނޯޓީ 40" ގެ މި ޓްރެއިލާ ކިހިނެއް؟

"ނޯޓީ 40" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ނޯޓީ 40" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓިކެޓް ނަގާ މީހުންނަށް އެރޭ އޮލިމްޕަހުހައި ހިލޭ "ބައިވެރިޔާ" ބަލާލެވޭނެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 6
ސީޒަން ލަންކާގައި އުޅުނަސް، ފިލްމުތަކުން ނުގެއްލޭނެ

މަަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން މިހާރު ސްކްރީނުން ފެންނަލެއް ވަރަށް މަދެވެ. އޭނާގެ ފޭނުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވާނީ ސީޒަން ދެން ފިލްމްތަކުން ނުފެނި ދާނެތީ އެވެ. އެކަމަކު އެކަމާ ހާސް ނުވާށެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 1
ސީޒަންގެ "ކައުޝި"ގެ ޓީޒާ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ސިންގަޅަ ފިލްމް "ކައުޝި" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިލި އެވެ.

April 05, 2017 22
ޔޫއްޕެ، މަނިކު، ސައީދު އަދި ސީޒަން ޒުވާންވަނީ

ފިލްމަކަށް މި ފަހުން ދިވެހި އެކްޓަރުންތަކެއް މިހާ ވަރަށް ތައްޔާރުވި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މި މީހުން ދަނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 21
ހަންނާނުގެ ސިންގަޅަ ލަވައެެއްގައި ސީޒަން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ސްރީ ލަންކާގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފިލްމް މޭކިން ކޯހެއް ހަދަމުން ސިންގަޅަ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މިއީ "ކައުޝީ" ގެ ނަމުގައި، ލަންކާގެ އެކްޓަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ހަދާ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެކެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 14
"ނޯޓީ 40"ގެ ފަސް އެކްޓަރަކަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް

އަންނަަ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރުންތަކެއް އެކުގައި ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިލަންދޫގައި ވަނީ ފިލްމުގެ 90 ޕަސަންޓް ޝޫޓްކޮށްފައި. ބާކީ މަންޒަރުތައް މާލޭގައި ނަގަން ފަށާނީ އަދި ތިން މަސް ފަހުން.

12 މާޗް

March 12, 2017 8
"ނޯޓީ 40"ގެ ޝޫޓިންގައި ސީޒަނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ށ. މިލަމްދޫގައި މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ މަންޒަރެއް ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 5
ސީޒަން އަނެއްކާވެސް ފުލުހަކަށް

ފިލްމެއްގައި ފުލުހެއްގެ ރޯލް ކުޅޭކަށް އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާ 2015 ވަނަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެކްޓް ވެސް ކުރި "އަހްޝަމް" އަކީ ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ހެދި ފިލްމެކެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ސީޒަން މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައި "ނޯޓީ 40" އަށް

ށ. މިލަންދޫގައި މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގައި ފެނިގެން ދާނީ ނެގަޓިވް ރޯލަކުން ކަމަށާއި ކުޅެން ލިބުނު ކެރެކްޓާއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 3
ސީޒަންގެ "ކައުޝި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ސިންގަޅަ ފިލްމް "ކައުޝި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

February 19, 2017 3
ހަތަރު ގައުމެއްގެ އެކްޓަރުންނާ އެކު ސީޒަންގެ ފިލްމެއް

"ކައުޝި" ގެ ނަމުގައި އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ހަދާ ފުރަތަމަ ސިންގަޅަ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން މިހާރު މި ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 14
މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކަކާ އެކު "ނޯޓީ 40"

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ "ނޯޓީ 40" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް 2 ގައި.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 25
އެވޯޑް މައްސަލާގައި ނަހުލާ ދެކެ ސީޒަން ފޫހިވެއްޖެ

މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެއް ބަޔަކަށް އެވޯޑް އިންސާފުވެރި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނަސް،...

December 28, 2016 3
ދެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިފައި އެބަ އޮތް: ސީޒަން

ކުޅޭނެ ދެ ފިލްމަކާ މެދު މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލު އަލީ ސީޒަން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 6
ސީޒަން ލަންކާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މި އަހަރު އެޅުވި "ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ލިޑް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން މި ދޭތެރެއަކުން ވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް އުޅުނެވެ. ހަބަރު ބަލާލި އިރު އޭނާ އަންނަނީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފިލްމު މޭކިން ކޯހެއް ހަދަމުންނެވެ.