01 ޖުލައި

July 01, 2020 2
"ބޯޑަރު ހުޅުވާ ތާރީހު އިއުލާނުކުރުން ލަހެއް ނޫން"

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާނެ ދުވަސް އިއުލާނު ކުރުން ލަސް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
"ޓޫރިޒަމް ދިރުވަން ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަން މުހިންމު"

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދިރުވަން ޓޫރިސްޓުންގެ އިތުބާރާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަން ހަމަހަމަވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 11
މިނިސްޓްރީއަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ބޭނުމެއްނޫން: އަލީ

ޓެކްސް ފިޔަަވައި އެހެން ފައިސާއެއް ނެގުމުގެ ބާރު މީރާ އަަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައި ވިޔަސް ޓޫރިޒަމްގެ ފީތައް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަލައިގަންނަން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމްް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 25, 2020 10
ކޮވިޑާ ހެދި ވަކިކުރިމީހުން އިޔާދަކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ބަންދު ކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލައި، ރިސޯޓުތައް އަލުން ހިންގަން ފަށާއިރު، އިގްތިސާދީ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން އެ...

June 25, 2020 13
ހިތްވަރުކޮށްފިއްޔާ ބޯޑަރު ދެން ބަންދެއް ނުވާނެ: އަލީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްްކަތް ދެގުނަ އަށް އިތުރުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހު ހުޅުވައިލުމަށް ފަހު، ދެން އަލުން...

23 ޖޫން

June 23, 2020 20
ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ރިސޯޓުތަކަށް ލުއިދޭން ޖެހޭ:އަލީ

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ދިވެހިންނަަށް އިސްކަަންދޭ ކުންފުނިތަކަށް ޓެކްސްގެ ލުއި ދޭންޖެހޭ ކަމަށްް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 23, 2020 12
ޓޫރިޒަމް ފަށާ ދުވަސް ރައީސް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ...

09 ޖޫން

June 09, 2020 77
"ޓޫރިޒަމްގެ އިޝްތިހާރަށް ހަރަދުވީ 3،000 ރުފިޔާ"

ރާއްޖޭގެ ހުއްޓިފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދައްކާލި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުޅުއްވާފައިވާ އިޝްތިހާރުގެ ހަރަދާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ...

June 09, 2020 26
ޗާލު މަންޒަރުތަކެއް: މީހުން ބުނަނީ "އަދި އަންނާނަން"

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އަލުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ...

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ޓޫރިޒަމްގެ ކުރު ކޯސްތަކެއް ފެށުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 12
ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލުމަށް އެދިއްޖެ

ކޮމަންވެލްތުގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަލުން ފަށައިގަތުމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ އެހީ އަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 27
މިއީ ޓޫރިސްޓުން އަތުން ޓެކްސް ނަގަންވީ ވަގުތެއް ނޫން

މިއީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ގައުމުތައް ހުޅުވާލަންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 22
"ނިއު ނޯމަލް" އަށް އެއާޕޯޓް ތައްޔާރު: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު މިވަގުތު އޮތީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ނިއުނޯމަލްއަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 27
ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިންގައިވާ ފީތައް ނުނަގަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގައިޑްލައިނުގައި ހިމަނާފައިވާ ފީތައް ނުނަނަގަން އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 10
"ސޭފް ޓޫރިޒަމް"ގެ ދެލިކޮޕީ މަޖިލީހަށް ވެސް ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އޮންނަ ހާލަތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމަށް ޓަަކައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ "ސޭފް ޓޫރިޒަމް"ގެ އުސޫލުތައްް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ފޮނުވައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 26
ހާއްސަ ހުއްދަ ދޭ ކޮންމެ ޖެޓަކުން 50،000 ޑޮލަރު

ކޮވިޑް-19 އަށްް ވެކްސިނެއް ނުހޯދި، އެބަލި ފެތުރުން މުޅިން ނުހުއްޓޭ ހާލަތުގައި ރިސޯޓްތައް ހުޅުވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކުގެ ދެލިކޮޕީއެއް...

May 19, 2020 23
"އޮކްޓޫބަރުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފެށޭވަރުވާނެ"

މިހާރުގެ އަންދާޒާ އަކީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިގެން ދިއުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 16
ކޮވިޑް-19: ވިލިވަރު އަލުން ތަރައްގީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ބިދޭސީން ބައިތިއްބަން ޚާއްސަ ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި ކ. ވިލިވަރު އަލުން ތަރައްގީކޮށް، އިއްޔެ ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 27
ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަން ތިން ރިސޯޓެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ރަށްރަށަށް ނުދެވި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން އެ ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް އިތުރު ތިން ރިސޯޓެއް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 35
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ތާއިދެއް ނުކުރަން: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވައި އެ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު އިދިކޮޅުން ހިމަހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަ އިދިކޮޅު...

May 11, 2020 30
"ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ކަންކަމާމެދު އަދުރޭ ހިތްހަމަޖެހޭ"

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް...

03 މެއި

May 03, 2020 1
އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައިސޮލޭޓްކުރާ މީހުން ބައިތިއްބާނެ ފެސިލިޓީއަކަށް އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 9
ބިދޭސީން މިރޭ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދަން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިދޭސީން، މާލެއިން ބޭރުގައި ހަދާފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިރޭ ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 34
"ޓޫރިޒަމް ޖުލައި މަހު ފެށޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް"

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަނެ އަންނަ ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލައިގެން ޓޫރިޒަމް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 7
ކަރަންޓީނަށް އުތުރާއި ދެކުނުން ދެ ރިސޯޓް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރާއި ދެކުނުން ދެ ރިސޯޓް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.